Isparta-Eğirdir Belediyesine Ait 2 Adet Taşınmazın Satış İhalesi

✔ Isparta-Eğirdir Belediyesine Ait 2 Adet Taşınmazın Satış İhalesi
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
  • Niteliği, Türü ve Miktarı: 2 (iki) adet taşınmazın sırası ile, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 47. maddesi gereğince açık artırma sureti ile ihale edilmesi,
  • İhale ve Teklif Açma Tarihi: 27.01.2020 — saati: 14:00
  • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi: Eğirdir Belediye Başkanlık Odası / ISPARTA
  • İhale Usulü: 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü,
  • İhale Türü: Satış,
✔ Eğirdir Belediyesinden

1- Belediyeye ait aşağıda vasıfları yazılı 2 (iki) Adet taşınmazlar sırası ile, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 47. maddesi gereğince açık artırma sureti ile satılacaktır.

2- İhaleye ait şartname mesai saatleri dahilinde Belediye Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde görülebilir.

3- Satış ihalesi 27/01/2020 tarih Pazartesi günü Saat:14:00’ den itibaren Eğirdir Belediye Başkanlık Odası’ nda Encümen huzurunda yapılacaktır.

4- Satışı yapılacak gayrimenkullere ait vasıflar aşağıdadır.

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı image-85.png

5- Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

6- İhaleye katılmak isteyenler geçici teminat tutarlarını ihale saatinden önce Belediyenin veznesine veya banka hesabına yatırmalıdır.

7- İsteklilerde aranılan belgeler;

a ) Kanuni yerleşim yerini (ikametgah) gösterir belge,

b ) Tebligat için adres bildirimi,

c ) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

d) Tüzel Kişiliği temsilen katılacaklar ise Noter tasdikli Yetki Belgeleri ve İmza Sirküleri,

e ) İstekli adına vekaleten iştirak edenlerden, istekli adına teklifte bulunacak kimsenin yetkili olduğuna dair Vekâletname ve İmza Sirküleri,

f) Belediyemiz Gelir Servisinden alınmış Belediyemize herhangi bir borcu bulunmadığına dair belge,

g) Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak idare merkezlerinin bulunduğu yerin mahkemelerinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşlarından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Sicil Kayıt Belgesi ile Tüzel Kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel Kişiliği temsilen tam yetkili olduklarını gösterir

Noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnamesini ayrıca Tüzel Kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel Kişiliği temsilen yetkili olduklarını belirtir belgeyi ihale tarih ve saatine kadar İhale Komisyonuna vermeleri şarttır.

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı test-yemek-aof-aof-2-1.png


İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok