Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Satış İhaleleri 294 0

Şanlıurfa Birecik’te 13 Adet İmarlı Arsa İhale Edilecektir…

Paylaş:

Şanlıurfa Birecik’te 13 Adet İmarlı Arsa İhale Edilecektir…

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

İhale ve Teklif Açma Tarihi : 22.04.2020 — saat: 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Birecik Belediyesi
Mehmet Emin Akan Kültür Merkezi (İş Bankası Yanı) Toplantı Salonunda.
İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü.
İhale Türü : Satış,

Mülkiyeti Birecik Belediyesine ait, aşağıda belirtilen mahallelerde bulunan 13 (Onüç) adet taşınmazın satışına ait ihale 22.04.2020 Çarşamba günü Saat 10.00’da Belediyemiz Mehmet Emin Akan Kültür Merkezi (İş Bankası Yanı) Toplantı Salonunda İhale Komisyonu (Encümen) tarafından yapılacak ihaleyle ayrı ayrı mülkiyet satışı yapılacaktır.

S.NMAHALLEMÜLKİYETİİMAR DURUMUADAPARSELALANI M2B.FİYATMUH. BED.%3 G.T.
1AyranBirecik BelediyesiKonut Alanı A/32011400,0190,0038.667,631.160,03
2AyranBirecik BelediyesiKonut Alanı A/32012348,7080,0030.220,67906,62
3AyranBirecik BelediyesiKonut Alanı A/32013399,9570,0031.996,00959,88
4KarşıyakaBirecik BelediyesiKonut Alanı A/310280308,40400,00123,360,003.700,80
5KarşıyakaBirecik BelediyesiKonut Alanı A/310281252,00400,0099.960,002.998,80
6KarşıyakaBirecik BelediyesiKonut Alanı A/310282252,00400,0099.960,002.998,80
7KarşıyakaBirecik BelediyesiKonut Alanı A/310285288,89400,00114.593,033.437,79
8KarşıyakaBirecik BelediyesiKonut Alanı A/310286252,00400,0099.960,002.998,80
9KarşıyakaBirecik BelediyesiKonut Alanı A/3169100441,07450,00198.481,505.954,45
10KarşıyakaBirecik BelediyesiKonut Alanı A/3169101436,04450,00196.218,005.886,54
11KurtuluşBirecik BelediyesiK.D.K.Ç.A *57984.372,86103,00456.414,1813.707,43
12MeydanBirecik BelediyesiKonut Alanı1421.349,001.650,002.248.333,3367.450,00
13MeydanBirecik BelediyesiTicaret Alanı14371.036,001.000,001.036.000,0031.080,00
TOPLAM4.774.664,34143.239,93

*K.D.K.Ç.A: Konut dışı kentsel çalışma alanı.

1- İhale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a maddesi gereği “Kapalı Teklif Usulü” arttırma ile yapılacaktır.

2- Geçici teminat her taşınmazın muhammen bedeli üzerinden alınır. Nispeti % 3 (yüzde üç) tutarı yukarıdaki tabloda belirtilen şekildedir.

3- Belediyemizce yapılacak ihaleye katılacak olan gerçek ve tüzel kişilerde aşağıdaki şartlar aranır.

A) İstekli gerçek kişi ise;

 • Türkiye’de Kanuni ikametgahı olması,
 • Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,
 • Vekaleten iştirak ediyorsa yetkili olduğuna dair Noter tasdikli vekaletname ve imza sirküsü,
 • İhaleye iştirak edecek tarafından her sayfası imzalanmış şartname,
 • Nüfus Cüzdan Fotokopisi,
 • Satış şartnamesi satın aldığına dair makbuz aslı,
 • Yukarıdaki tabloda belirtilen muhammen bedelin en az %3’ü tutarındaki geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya limit dahili süresiz banka teminat mektubu,
 • Birecik Belediyesine borcu olmadığına dair belge,

B) İstekli tüzel kişi ise;

 • Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu içinde ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odasından alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
 • Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,
 • İlgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir ticaret sicil gazetesi, bu bilgilerin tamamının ticaret sicil gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ticaret sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
 • Vekaleten ihaleye katılma halinde vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekaletname ve vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
 • Yukarıdaki tabloda belirtilen muhammen bedelin en az %3’ü tutarındaki geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya süresiz limit dahili banka teminat mektubu,
 • İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası imzalanmış şartname,
 • İhale şartnamesi satın aldığına dair makbuz aslı,
 • Birecik Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair belge,

4- İhaleye iştirak edeceklerin, istenilen belgelerle birlikte Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne en geç 22.04.2020 Çarşamba günü Saat: 09.30’a kadar başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Belirtilen gün ve saatten sonra yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır.

Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacaktır.

5- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 6. maddesinde belirtilen kişiler doğrudan ve dolaylı olarak ihaleye katılamazlar.

6- İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini 100.-TL. karşılığında Birecik Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğünden temin edebilirler.

7- İhale için verilen teklif geri alınmaz.

8- İhaleye katılacak olan gerçek ve tüzel kişiler, satışı yapılacak olan taşınmazları önceden görmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde istekli taşınmazı mevcut şekliyle kabul etmiş sayılır.

9- İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar, satış şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar.

10- İhale Komisyonu (Encümen) gerekçesini karar içeriğinde belirtmek koşulu ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Encümence uygun görülerek karara bağlanan ihale kararı ise İta Amirinin Onay’ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi, İta amirinin ihaleyi fesh etmesi halinde iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

11- İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ve ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

12- Ödeme: İhale şartnamesinde belertildiği şekilde yapılacaktır.

13- Bu taşınmazların satış bedeline KDV uygulanmayacak olup, diğer doğacak her türlü vergi, resim, harç, ilan bedeli vb. masraflar yükleniciye ait olup;


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir