Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Satış İhaleleri 170 0

Toplu Konut A.Ş.’den 2.787 m² Arsa Satış İhalesi..

Paylaş:

Toplu Konut A.Ş.’den 2.787 m² Arsa Satış İhalesi..

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

Niteliği, Türü ve Miktarı : Aşağıdaki tabloda belirtilen arsa vasfındaki taşınmazın satışı,
İhale ve Teklif Açma Tarihi : 16.04.2020 — saat: 16:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Balıkesir Toplu Konut A.Ş. Merkez Ofis, 2. Kat Toplantı Salonu,
İhale Usulü : İstisna ve Kapsam Dışı İhaleler,
İhale Türü : Satış,

Mülkiyeti BALIKESİR TOPLU KONUT A.Ş. ait aşağıda, adres bilgileri, muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale tarihi, ihale saati, satış şartları belirtilen, tapuda Balıkesir İli Karesi İlçesi 2. Sakarya Mahallesi 8744 ada 2 parsel olarak kayıtlı taşınmazın kapalı teklif usulüne göre şartname esasları dahilinde satış ihalesi yapılacaktır.

1- Şirketin Adı: BALIKESİR TOPLU KONUT A.Ş.
a) Adresi: Atatürk Mahallesi Bandırma Caddesi Kurtdereli Sokak No:9A Karesi / BALIKESİR
b) Telefon ve Faks Numarası: 266 245 00 90-266 245 00 91
c) Elektronik Posta Adresi: [email protected]
2- İhale Konusu:
a) Niteliği, türü ve miktarı: Aşağıdaki tabloda belirtilen arsa vasfındaki taşınmazın satışı
b) Yerleri: Balıkesir İli Karesi İlçesi 2. Sakarya Mahallesi 8744 ada 2 parsel
3-İhalenin:
a) Yapılacağı yer: Balıkesir Toplu Konut A.Ş. Merkez Ofis, 2. Kat Toplantı Salonu
b) Tarihi ve Saati: 16.04.2020 Perşembe Günü Saat: 16.00

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler;

İsteklilerin aşağıda sayılan belgeleri başvuru dosyalarında sunmaları gerekir:

a) Gerçek kişiler için Nüfus Müdürlüğünden veya Muhtarlıktan onaylı ikametgah belgesi.
b) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından 2020 yılı içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri.

  • Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi ve nüfus cüzdanı fotokopisi.
  • Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

d) Muhammen bedelin % 3 oranında geçici teminata dair belge.

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına teklifte bulunacak kişinin noterden onaylı vekaletname ile noter tasdikli imza beyannamesi.

f) İş ortaklığı olması halinde, iş ortaklığı beyannamesi,
g) İhale dokümanının satın alındığını gösteren belgenin aslı,
h) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde ilgilisine göre 4. maddenin (a), (b) ve (c) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortak tarafından ayrı, ayrı verilmesi zorunludur,
i) İsteklinin Dernek, Oda, Federasyon, Kooperatif, Konfederasyon veya Vakıf olması halinde, (d), (g), bentlerinde yer alan belgelerle birlikte resmi makamlardan alınmış halen faaliyette olduklarını gösterir belge, gayrimenkul satın almaya yetkili olduğu hakkında Genel Kurul Kararını gösterir belge, temsile yetkili kişilerin Noter tasdikli imza sirküleri ve yetki belgeleri sunmaları gerekmektedir.
j) Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinebilmesine ilişkin kanuni şartları taşımak ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı.
k) Teklif mektubunu içerir iç zarf.
l) İhale şartnamesinin 27. maddesi uyarınca noterden düzenlenmiş taahhütname.
5- İstekli Noterden alınmak kaydıyla;
(Bu madde boş bırakılmıştır.)

6- İhale dokümanı Balıkesir Toplu Konut A.Ş. Merkez Ofis, Giriş Kat İdari ve Mali Hizmetler 500.-TL (BeşyüzTürkLirası) bedel ile satın alınabilir veya bedelsiz olarak görülebilir.

7- Başvuru dosyaları 16.04.2020 Perşembe günü saat: 16.00 kadar Balıkesir Toplu Konut A.Ş. Merkez Ofis,2. Kat Toplantı Salonuna teslim edilebileceği gibi, ihale saatine kadar komisyona ulaşmak kaydıyla iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8- İhale ve satıştan doğan ya da doğacak her türlü vergi, resim, harç, tapu harçları, alım giderleri ile bilumum tüm giderler ihale üzerinde kalan istekli tarafından ödenecektir.

9- Satış bedelinin tamamı peşin ödenecektir.

10- İhale Komisyonu, İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İLÇESİADA/PARSELYÜZ ÖLÇÜMÜ
(M²)
VASFIADRESİİMAR PLANINDAKİ KULLANIM AMACIMUAMMEN BEDELİ (TL)GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ (TL)
KARESİ8744/22.787 m²ARSA2. Sakarya Mahallesi 219. SokakKONUT TİCARİ3.000.000 TL (Üç milyon)90.000 TL

Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir