Reklam Alanı
Reklam Alanı
İhaleler 263 0

Çanakkale Karabiga Belediyesi Araç Satışı Yapıyor

Paylaş:

✔ Çanakkale Karabiga Belediyesi Araç Satışı Yapıyor

İlan Bilgileri

  • İlan No: ILN01299063
  • Şehir: ÇANAKKALE
  • İlan Türü: İHALE
  • İhale Usulü: 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü
  • İhale Türü: Satış
  • İhale ve Teklif Açma Tarihi: 02.02.2021 – saat: 11:00
  • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi: Zeytinlik Mah. Nato Cad. No: 1 Karabiga-Biga/ÇANAKKALE adresindeki Belediye Hizmet Binası Encümen toplantı salonu

✔ KARABİGA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Madde -1 :

Aşağıda özellikleri belirtilen Çanakkale İli, Biga İlçesi, Karabiga Belediyesine ait taşıtların 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 ve 46 ncı maddeleri gereğince Açık Teklif Usulü( Arttırma ) suretiyle satış İhalesi, 02.02.2021 Salı günü saat 11:00 da, Zeytinlik Mah. Nato Cad. No: 1 Karabiga-Biga/ÇANAKKALE adresindeki Belediye Hizmet Binası Encümen toplantı salonunda Belediye Encümeni huzurunda, istekli bulunmaması veya verilen teklifin ihale komisyonunca hadde layık görülmemesi halinde, ikinci ihalesi 05.02.2021 Cuma günü aynı yer ve aynı saatte yapılacaktır.

SIRA NOMARKASICİNSİMODEL YILIDURUMU
ÇALIŞMA sa/km
MUHAMMEN
SATIŞ BEDELİ/TL
( Kdv hariç )
GEÇİCİ TEMİNAT
BEDELİ/TL
KDV ORANI
( % )
1BMC PRO 624 ( 6X2 ) LTD YAT. DKAMYON
( HAFRİYAT TİPİ )
2007FAAL238.70072.000,002.160,0018
2BMC FATİH
200/26 SDT
KAMYON
( HAFRİYAT TİPİ )
1995FAAL73.40047.500,001.425,0018
3OTOKAR ATLAS KISA ŞASİVAKUMLU YOL SÜPÜRME ARACI2014FAAL22.200144.000,004.320,0018
4SECO STARJET BENZİNLİ ÇİM BİÇME TRAKTÖRÜ20 HP MOTOR –
102 CM. BIÇAK BOYU
2018FAAL12.750,00382,5018

Madde -2

İhale şartnamesi  her gün mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Mali Hizmetler  Müdürlüğünde  görülebilir.

Madde -3

İhaleye katılacak olanlar, istenilen belgenin aslı, noter tasdikli sureti veya aslı idarece görülmüştür kaşesi vurulmak suretiyle hazırlayacak ve ihale tarih ve saatine kadar Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğü’ ne teslim edeceklerdir.

İsteklilerde aranılacak belgeler:

A- GERÇEK KİŞİLERDEN

1-Tebligat için kanuni Yerleşim Yeri Belgesi
2-T.C. Kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanı fotokopisi ( Aslıda ibraz edilecektir )
3-Geçici teminat mektubu veya makbuzu
4-Temsil durumunda Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi.
5- Belediyemize mevcut veya taksitlendirilmiş herhangi bir borcu bulunmadığına dair  Emlak – Tahsilat Servisimizden alınacak belge.
6- İhale yasaklısı olmadığına dair taahhütname ( Belediyemizden temin edilecektir )

B- TÜZEL KİŞİLERDEN

1 – Tüzel kişinin ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesini veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
2- Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden, Vakıflar Bölge Müdürlüğünden, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan)
3- Vakıflardan; ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküsü,
4- Derneklerden; ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi, dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti,
5- Geçici teminat mektubu veya makbuzu.
6- Temsil durumunda noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi.
7- Belediyemize mevcut veya taksitlendirilmiş herhangi bir borcu bulunmadığına dair  Emlak – Tahsilat Servisimizden alınacak belge.
8-  İhale yasaklısı olmadığına dair taahhütname ( Belediyemizden temin edilecektir )
9 – Tüzel kişinin ihale tarihi itibariyle tüm ortaklarını gösterir belge ve ortaklara ait ayrı ayrı Yerleşim Yeri Belgesi

C- ORTAK GİRİŞİM OLMASI HALİNDE

1- Ortak Girişim Beyannamesi ve Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (A) veya (B) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler istenecektir.

Madde -4

Belediye Encümeni, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespit edip etmekte serbesttir.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir