Türkiye Kooperatifleri Danışma Kurulu Tüzüğü

✔ Türkiye Kooperatifleri Danışma Kurulu Tüzüğü

Güncel: 13.12.2021

TÜRKİYE KOOPERATİFLERİ DANIŞMA KURULU TÜZÜĞÜ

Resmi Gazetenin Tarihi : 31.3.1995 

Resmi Gazetenin Nosu: 22244

BİRİNCİ BÖLÜM

Kapsam ve Kısaltmalar

Kapsam

Madde 1 – Bu Tüzük, Türkiye Kooperatifleri Danışma Kurulunun görev ve yetkileri ile çalışma şekil ve şartlarına ilişkin hükümleri düzenler.

Kısaltmalar

Madde 2 – Bu Tüzükte geçen;

İlgili Bakanlıklar: Sanayi ve Ticaret Bakanlığı,

                           : Tarım ve Köyişleri Bakanlığı,

Kurul               : Türkiye Kooperatifleri Danışma Kurulu,

Başkan           : Türkiye Kooperatifleri Danışma Kurulu Başkanı,

Kooperatif      : Kooperatifler ve üst kuruluşları,

anlamında kullanılmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş

Kurulun oluşumu

Madde 3 – Kurul; Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Türk Kooperatifçilik Kurumu ve kooperatifleri finanse eden bankaların birer temsilcisi ile Türkiye Milli Kooperatifler Birliği Yönetim Kurulu üyelerinden oluşur.

Bu üyelerden İlgili Bakanlıkların müsteşar ya da görevlendirilen müsteşar yardımcılarından biri, diğer bakanlıkları bir genel müdür ya da görevlendirilen genel müdür yardımcılarından biri, Devlet Planlama Teşkilatını müsteşar ya da görevlendirilen yardımcısı, bankaları genel müdür ya da görevlendirilen yardımcısı, Türk Kooperatifçilik Kurumunu ise başkan ya da vekili temsil eder.

Yasa,anasözleşmeler veya idari düzenlemelerle kooperatifleri finanse etmekle yükümlü kılınan bankalar,Türkiye Bankalar Birliğinin görüşü de alınarak belirlenir.

Kurulun Başkanı ilgili bakanlık müsteşarıdır.

Kurulun görevleri

Madde 4 – Kurul, kooperatifçilik konusunda en yüksek danışma organı olarak;

a) Kooperatifçilikle ilgili aksaklık ve sorunları saptamak,çözüm yollarını belirlemek,

b) Kooperatifler ve birliklerle yetkili kamu kurum ve kuruluşları arasındaki eşgüdümü sağlayacak önerilerde bulunmakla,

görevlidir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çalışma Yöntemi

Kurulun toplanması

Madde 5 – Kurul, ilgili Bakanlıkların çağrısı üzerine her yıl en az bir defa toplanır. Çağrıyı yapan bakanlık, toplantı tarihini,yerini ve gündemini belirler.

Toplantı gündemi saptanırken, diğer ilgili Bakanlık ve Türkiye Milli Kooperatifler Birliğinin görüşü alınır.

Toplantı tarihi, yeri ve gündemi, üyelere en az bir ay önceden duyurulur.

Toplantı ve karar yeter sayısı

Madde 6 – Kurul, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Kararlar toplantıya katılan üyelerin oy çokluğuyla alınır. Oyların eşit olması halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır.

Kurul kararları başkan ve üyelerce imzalanır.

Sekreterlik

Madde 7 – Kurulun;

a) Toplanması için gerekli hazırlıkları yapmak ve kooperatifleri finanse eden bankaları belirlemek,

b) Gündem ve eklerini üyelere göndermek,

c) Kararları hazırlamak ve dağıtımını sağlamak,

gibi sekreterlik hizmetleri,ilgili Bakanlığın koperatiflerle görevli genel müdürlüğünce yürütülür.

Giderler

Madde 8 – Kurulun,giderleri, çağrıyı yapan Bakanlıkça karşılanır. Ancak toplantıya katılanların yol giderleri ile gündelikleri kurumlarınca sağlanır.

Kurultay

Madde 9 – Kurulun görev alanı ile ilgili konularda çalışmalar yapmak ve önerilerde bulunmak üzere, ilgili Bakanlığın çağrısıyla enaz beş yılda bir Türk Kooperatifçilik Kurultayı toplanır. Kurultayın görev ve yetkileri, çalışma şekil ve şartları ile Kurultaya katılacaklar, bu Tüzüğün yürürlüğe girmesinden itibaren bir yıl içinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Tarım ve Köy İşleri Bakanlığınca birlikte çıkartılacak bir yönetmelikle belirlenir.

İlk toplantı

Geçici Madde 1 – Danışma Kurulunun ilk toplantısı, bu Tüzüğün yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca düzenlenir.

Yürürlük

Madde 10 – 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 80 inci maddesine göre hazırlanıp Danıştayca incelenmiş olan bu Tüzük hükümleri, Resmi Gazetede yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 11 – Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı test-yemek-aof-aof-3-1.png

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok