Tapu Sicil Müdürlüklerince Düzenlenen Resmi Senetlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

✔ Tapu Sicil Müdürlüklerince Düzenlenen Resmi Senetlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik(1)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1)  Bu Yönetmeliğin amacı, (Değişik ibare: RG-15/7/2021-31542) tapu müdürlükleri tarafından akitli işlemler sebebiyle hazırlanan resmî senetlerin düzenlenmesine ilişkin usul ve esasları  düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 22/12/1934 tarihli ve 2644 sayılı Tapu Kanununun 26 ncı maddesine göre (Değişik ibare: RG-15/7/2021-31542) tapu müdürlükleri tarafından düzenlenecek resmî senetlerin tâbi olacağı usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 2644 sayılı Tapu Kanununun 26 ncı maddesinin üçüncü fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Genel Müdürlük: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünü,

b) TAKBİS: Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemini (Ek ibare: RG-15/7/2021-31542) ,

c) (Ek: RG-15/7/2021-31542) Merkezi başvuru havale sistemi: Tapu işlemlerine ilişkin resmî senedin/tescil istem belgesinin başvurunun alındığı tapu müdürlüğü dışında tapu işlemi yapmaya yetkili personelce hazırlanmak üzere TAKBİS’te otomatik olarak havale edildiği sistemi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Resmî Senedin Şekli ve İçeriği

Elektronik veri tabanına dayalı olarak hazırlanan resmî senet

MADDE 5 – (1) (Değişik ibare: RG-15/7/2021-31542) Tapu müdürlükleri tarafından gerçekleştirilen akitli işlemlerde, TAKBİS programında yer alan resmî senet kullanılır.

(2) Resmî senetler, en az 12 karakter boyutunda ve “Times New Roman” yazı tipinde düzenlenir.

Matbu resmî senet kullanılması

MADDE 6 – (1) İpotek işlemlerinde, şekli Genel Müdürlükçe belirlenmek şartıyla kredi veya borç sözleşmesi şartlarının matbu resmî senet örneğine yazılması hususunda bankalara yetki verilebilir. Ticaret şirketlerinin bu yöndeki talepleri de Genel Müdürlükçe değerlendirilerek izin verilebilir.

(2) İzin verilen hallerde, resmî senedin şekil şartlarını taşıyan sözleşme içerisinde ipotek akdinin esaslı unsurlarını içerecek bilgiler (Değişik ibare: RG-15/7/2021-31542) tapu müdürlüğü tarafından yazılır.

Resmî senedin içeriği

MADDE 7 – (1) Resmî senette;

a) Gerçek kişi olan tarafların akde bizzat katılmaları halinde, bunların kimlik bilgileri, vatandaşlık numaraları, (Mülga ibare: RG-8/7/2019-30825 Mükerrer) (…) tebligata esas adresleri ve imzaları,

b) Gerçek kişi olan taraflar yapılacak işlemde temsil ediliyorsa, kanunî veya akdî temsilcilerinin ve temsil olunanın kimlik bilgileri, vatandaşlık numaraları ve temsilcinin (Mülga ibare: RG-8/7/2019-30825 Mükerrer) (…) tebligata esas adresleri ve imzaları,

c) Ticaret şirketlerinin unvanları, kayıtlı oldukları ticaret sicil memurluğu ve ticaret sicil ve vergi numaraları, bu şirketleri temsile yetkili olan kişilerin kimlik bilgileri, vatandaşlık numaraları, tebligata esas adresleri ve imzaları,

ç) Vakıfların unvanları ve vakıf sicil numarası, derneklerin unvanları ve dernek tescil numaraları ile bu tüzel kişileri temsile yetkili olan kişilerin kimlik bilgileri, vatandaşlık numaraları, tebligata esas adresleri ve imzaları,

d) Akit sırasında hazır bulundurulmuş ise, tanıkların veya tercümanın kimlik bilgileri, vatandaşlık numaraları, tebligata esas adresleri ve imzaları,

e) Resmî senedi hazırlayan, onaylayan, tescili yapan, akit öncesi ve tescil sonrası  kontrolü yapan görevlilerin adları, soyadları, unvanları ve imzaları,

f) Taşınmazı tanımlayan bilgiler (taşınmazın mahallesi veya köyü, pafta, ada ve parsel numaraları, var ise bağımsız bölüm numarası, yüzölçümü, hissesi, cinsi, sınırı, tapu kaydının cilt ve sayfa numaraları),

g) Taşınmazı kısıtlayan hususlara ilişkin bilgiler (irtifak hakları, taşınmaz yükü, taşınmaz rehni, şerhler, beyanlar),

ğ) Taşınmazın kayıtlı değeri veya emlak vergisi değeri ve/veya taşınmazın devri veya bir hakkın tesis ve devri için taraflar arasında kararlaştırılan bedel,

h) Tarafların işlemlere ilişkin irade beyanları,

ı) Tarafların kanunî yükümlülükleri kabulüne ilişkin açıklamaları,

i) Tasarrufî işleme yönelik tescil talebini içeren irade beyanları,

j)  Resmî senedin düzenlenme yeri ve tarihi,

k) Yevmiye tarihi ve numarası ile yevmiye saat ve dakikası,

l) Tapu harcı, damga vergisi ve döner sermaye ücretine ilişkin bilgiler,

m) Zorunlu deprem sigortası poliçesi düzenlenmesi gereken durumlarda, sigorta poliçesinin düzenlendiği sigorta şirketinin unvanı, poliçe tarihi ve numarası,

n) Tapu senedi ve/veya ipotek belgesini teslim alanın adı, soyadı ve imzası,

o) 2644 sayılı Tapu Kanununun 26 ncı maddesinin beşinci fıkrasına göre yetki devri yapılması halinde, yetki devrine ilişkin belirtme ve imza,

yer alır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Resmî Senedi Düzenleyecek Görevliler

Resmî senedi hazırlama yetkisine sahip görevliler

MADDE 8 – (1) (Değişik ibare: RG-15/7/2021-31542) Tapu müdürlüklerinde müdür veya tapu sicil görevlileri resmî senedi hazırlar.

(2) Personel sıkıntısı bulunan yerlerde zorunluluk halinde, (Değişik ibare: RG-15/7/2021-31542) tapu müdürünün teklifi üzerine bölge müdürünün yazılı onayı alınmak kaydı ile arşiv memuruna da akit hazırlama yetkisi verilebilir.

Resmî senedi onaylayacak memurlar

MADDE 9 – (1) (Değişik ibare: RG-15/7/2021-31542) Tapu müdürlüklerinde müdür olarak görev yapanlar ve müdürlük görevine vekâlet edenler resmî senedi onaylayarak akdi gerçekleştirir.

(2) (Değişik ibare: RG-15/7/2021-31542) Tapu müdürünün yetki vermesi halinde ise, resmî senedi, taraflar ile hazırlayan (Değişik ibare: RG-15/7/2021-31542) tapu müdürlüğü görevlileri imzalar, görevlendirilen memur onaylayarak akdi gerçekleştirir.

(3) 2644 sayılı Tapu Kanununun 26 ncı maddesinin ikinci fıkrasına göre, illerde bulunan (Değişik ibare: RG-15/7/2021-31542) tapu müdürlükleri dışındaki müdürlüklerden akitli ve akitsiz işlemleri 500’ün altında olan yerlerde, tapu hizmetlerini yürütmek üzere, Genel Müdürlük tarafından yakın il veya ilçelerde görevli (Değişik ibare: RG-15/7/2021-31542) tapu müdürü veya görevlendirilen yetkili memura veya memurlara belirli günlerde yetki verilebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Resmî Senet Düzenlenmesinde Uyulacak Kurallar

Mülkiyet hakkını sınırlayan konular

MADDE 10 – (1) Tapu kaydında taşınmazı sınırlayan hak ve yükümlülükler varsa, bunlar hakkında taraflara bilgi verilir ve mevcut sınırlama ve yükümlülüklerin varlığı  kabul edilerek işlem yapılmasının istenip istenilmediği sorulur. Mevcut sınırlama ve yükümlülüklerin varlığı kabul edilerek işlemin sonuçlandırılması talep ediliyorsa, taşınmazı sınırlayan hak ve yükümlülükler resmî senede doğru ve tam olarak yazılarak, bunların kabul edildiğine dair beyan alınır.

Akdin esaslı unsurları

MADDE 11 – (1) Resmî senette, akdin konusuna göre onun varlığı için mutlaka bulunması gereken noktalar ile taraflardan her birinin veya tümünün gerekli saydığı ve anlaşmaya varmadıkça akdin oluşmayacağını kararlaştırdıkları noktalar yer alır.

(2) Resmî senede, tescili bozucu veya hükümsüz kılıcı kayıt ve şart yazılamaz.      

Kanunî yükümlülüklere ilişkin konular

MADDE 12 – (1) Geçmiş emlâk vergisi borcundan tarafların müteselsilen sorumlu olduklarına, yurtiçinden tebligat adresi gösterilmesi gerektiğine ve adres değişikliklerinin (Değişik ibare: RG-15/7/2021-31542) tapu müdürlüğüne bildirilmemesi halinde Tebligat Kanunu hükümlerine göre hareket edileceğini bildiklerine ilişkin tarafların kabullerini içeren açıklamalarına resmî senedin akit metni bölümünde yer verilir.

İrade beyanlarının karşılıklı olması

MADDE 13 – (1) Resmî senette yer alan irade beyanlarından tarafların karşılıklı olarak bilgi sahibi olması sağlanır. 

İrade beyanlarının birbirine uygun olması

MADDE 14 – (1) Resmî senetteki irade beyanları açık olur. Kişiden kişiye değişik yorumlanacak kavramlara yer verilmez. Akdin türüne göre bütün esaslı noktalara yer verilir. Taraflardan birinin irade beyanında yer alan unsurların her birini, taraflardan diğerinin irade beyanı tam olarak karşılar. Bu suretle akdin konusuna ilişkin bütün noktalarda tarafların anlaşmış olmaları sağlanır.

Resmî senet sayfasının yeterli olmaması

MADDE 15 – (1) Resmî senette irade beyanlarının açıklandığı bölümün veya diğer sütunlarından birinin yetersiz kalması (Mülga ibare: RG-8/7/2019-30825 Mükerrer) (…) durumlarında sadece dolan sütunlar için yeni resmî senede geçilir. Her sayfaya, sayfa numarası verilerek önceki sayfanın devamı olduğu gösterilir.

Fotoğraf

MADDE 16 – (Mülga: RG-8/7/2019-30825 Mükerrer)

Tanık ve tercüman bulundurulması gereken haller

MADDE  17 – (1) Aşağıda belirtilen hallerde iki tanık bulundurulur:

a) Taraflardan biri veya birkaçı imza bilmiyorsa, 

b) Taraflardan biri veya birkaçı okuma yazma bilmiyorsa,   

c) Taraflardan biri veya birkaçı sağır, kör veya dilsiz ise,

ç) Tarafların kimliğinde kuşkuya düşülmüş ise,

d) Ölünceye kadar bakma akitlerinde,

e) Kanunların öngördüğü işlemlerde.

(2) İşlemin yapıldığı dairede çalışanlar tanıklık yapamazlar.

(3) Taraflardan birinin Türkçe bilmemesi halinde, ayrıca yeminli tercüman bulundurulur. Tanıklar ve tercüman da resmî senedi imza ederler. Resmî senede tanık ve tercümanın kimlik bilgileri ve yerleşim yeri adresleri yazılır. Tanık ve tercümanın okuma yazma bilmesi ve temyiz kudreti bulunan reşit kimselerden olması gerekir.

Resmî senedin okunması

MADDE 18 – (1) Düzenlenen resmî senet; hazırlayan görevli tarafından, müdür ve/veya görevlendirilen memur, taraflar ile hazır bulundurulmuş ise tanıklar ve tercüman huzurunda yüksek sesle, herkesin anlayacağı şekilde okunur. Taraflar isterlerse resmî senedi kendileri de alıp okuyabilirler.

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı test-yemek-aof-aof-2-1.png

Okudum ibaresinin yazdırılması

MADDE 19 – (1) Taraflar resmî senetteki imza yerine el ile “okudum” ibaresini yazarlar.

(2) İmza kullandıkları halde, kendi el yazıları ile “okudum” ibaresini yazamayan kişilerin resmi senet üzerine imzaları “okundu” ibaresi yazılmak suretiyle alınır. Bu durumda, akitte iki tanık bulundurulur ve resmî senedin uygun bir yerine “Taraflar ve tanıkların huzurunda resmî senet okunmuştur” ibaresi yazılarak taraflar ve tanıklarca ayrıca imzalanır.

(3) “Okudum” ibaresini yazamayanların imzaları yanına ayrıca parmak izi de alınır.

Resmî senedin imzalanması

MADDE 20 – (1) (Değişik: RG-8/7/2019-30825 Mükerrer) Resmî senede “okudum” ibaresinin yazdırılmasından sonra, aynı mürekkepli kalemle taraflar imza yerlerini imzalarlar. Taraflar arasında imzalama işi aynı anda yapılır. Tarafların imzası alındıktan sonra resmî senedi, müdür ve/veya görevlendirilen memur ve düzenleyen görevli de imza eder. Ayrıca müdür ve/veya görevlendirilen memur, daire mührü ile kendi imza yerini mühürler.

(2) Resmî senet birden fazla sahifeden oluşuyor ise, resmî senedin her sahifesi akde katılan ve akit huzurunda yapılan kişiler tarafından ayrı ayrı imzalanır.

İmza bilmeyenin işareti

MADDE 21 – (1) Taraflardan biri veya birkaçı imza bilmiyorsa, sol elin baş parmağı, yoksa sağ elin baş parmağı o da yoksa diğer parmaklardan biri ilgili belgeye bastırılır ve sol el baş parmağı dışında bir parmak kullanılmışsa, hangi parmağın bastırıldığı yazılır.

(2) Mühür kullanılması halinde parmağın da bastırılması zorunludur.

(3) Tanıklar mühür ve parmak izini onaylarlar.

Yevmiye kayıt tarihi ve numarasının gösterilmesi

MADDE 22 – (1) İmzaların atılmasından hemen sonra yevmiye defterine kayıt yapılır ve resmî senet üzerine, yevmiye tarihi, saati ve dakikası ile yevmiye numarası yazılır.

Tescilin yapılması

MADDE 23 – (1) Tescili yapan görevli, resmi senedin ilgili bölümünü  “Tescil tarafımdan yapılmıştır” cümlesinin altına adını, soyadını yazarak imza eder.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Kontrol

Akdin imzalanmasından önce kontrol

MADDE 24 – (1) Müdür ve/veya görevlendirilen personel, akdin imzalanmasından önce işlemle ilgili tüm belgeleri kontrol eder. İşlemi hazırlama görevi ile işlemi kontrol etme görevi aynı kişide birleşemez. Bu hüküm resmî senet düzenleme yetkisine sahip tek personel bulunan (Değişik ibare: RG-15/7/2021-31542) tapu müdürlüklerinde uygulanmaz.

(2) İşlemde eksiklik ve yanlışlık bulunmuyorsa kontrol işini yapan personel resmî senedin “işlem kontrolü yapıldı” sütununa adını, soyadını yazarak imza eder. İşlemde eksiklik ve yanlışlık tespit edilmiş ise,  bunlar giderilmeden akdin imzalanması aşamasına geçilmez.

Tescilden sonra kontrol

MADDE 25 – (1) Müdür ve/veya görevlendirilen personel, tescil kontrolünü yapar. Tescil görevi ile tescili kontrol görevi aynı kişide birleşemez. Bu hüküm resmî senet düzenleme yetkisine sahip tek personel bulunan (Değişik ibare: RG-15/7/2021-31542) tapu müdürlüklerinde uygulanmaz.

(2) Tescilde eksiklik ve yanlışlık bulunmuyorsa, kontrol işini yapan personel resmî senedin ilgili sütununa “tescil kontrolü yapıldı” ibaresiyle birlikte adını, soyadını yazarak imza eder. Tescilde eksiklik ve yanlışlık tespit edilmiş ise, 18/5/1994 tarihli ve 94/5623 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Tapu Sicili Tüzüğü hükümlerine göre hareket edilir.

ALTINCI BÖLÜM

Resmî Senetlerde İlave ve Düzeltmeler

Kazıntı, silinti ve çıkıntı yapılmaması

MADDE 26 – (1) Resmî senette, silinti, kazıntı, çıkıntı yapılamaz.

İlaveler ve düzeltmeler

MADDE 27 – (1) Resmî senetlerdeki yanlışlık ve eksiklik akdin altına yazılarak taraflar ve görevlilerce imzalanır.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Akdin daire dışında alınması

MADDE 28 – (1) Taraflardan birinin (Değişik ibare: RG-15/7/2021-31542) tapu müdürlüğüne gelmesine engel bir durumu varsa ve müdürlükçe de uygun görülmesi halinde, akit daire dışında yapılabilir. Bu halde başvuru istem belgesinde adres ve varsa telefon numarası da belirtilir. Akdin yapılacağı yer, ilçe mülkî idari sınırlarıdır. Ancak; büyükşehir belediye teşkilâtının bulunduğu yerlerde, büyükşehir belediye sınırları esas alınır.

(2) Müdür, iki tapu sicil görevlisini daire dışında işlem yapmaları için görevlendirir. Bu görevlendirme hazırlanan resmî senedin uygun bir yerine yazılır ve müdür tarafından imzalanır. Görevliler belirtilen adrese gittikten sonra, o taşınmaz malla ilgili kısıtlayıcı bir istem gelirse, bu durum telefonla veya memur gönderilerek görevlilere bildirilir. Taraflar akdi imza etmemiş ise, gelen kısıtlama taraflara görevliler tarafından bildirilir ve yevmiye defterine işlemden önce kaydedilir. Gelen kısıtlama, işlemin yapılmasına engel ise, müdür istemi reddeder.

Ayrı müdürlüklerde kayıtlı taşınmazlar ile ilgili resmî senet düzenlenmesi

MADDE 29 – (1) Ayrı müdürlüklerin yetki alanlarında bulunan taşınmaz mallarla ilgili müşterek rehin, taksim ve trampa işlemlerinde, resmî senet istemin yapıldığı müdürlük tarafından düzenlenir.

(2) Resmî senedin tasdikli bir örneği tescilin yapılması için ilgili müdürlüklere gönderilir.

Ölünceye kadar bakma akdinde resmî senet düzenlenmesi

MADDE 30 – (1) Bakım alacaklısı, taşınmazını ölünceye kadar bakıp beslemek ve görüp gözetmek kaydıyla temlik ettiğini ve bakım yükümlüsü  adına tescilini istediğini bildirir. Bu irade beyanı resmî senede yazılır ve bakım alacaklısı tarafından okunur ve “okudum” ibaresi yazılarak imzalanır.

(2) Daha sonra, bakım yükümlüsü, taşınmazı ölünceye kadar bakıp beslemek ve görüp gözetmek kaydıyla temlik aldığını ve adına tescilini istediğini bildirir. Bu irade beyanı da resmî senede yazılır ve bakım yükümlüsü tarafından okunur ve “okudum” ibaresi yazılarak imzalanır.

(3) Bakım alacaklısı ve yükümlüsü, akdi okuduklarını ve iradelerine uygun olduğunu müdür ve/veya görevlendirilen memur ve işlemi hazırlayan görevlinin huzurunda iki tanığa beyan ederler. Tanıklar, bu beyanın kendi huzurlarında yapıldığına ve akdin taraflarını tasarrufa ehil gördüklerine ilişkin olarak resmî senede yazılmış olan ifadenin altını imzalarlar. Ölünceye kadar bakma akdi içeriğinin tanıklara bildirilmesi zorunlu değildir.

(4) Bu işlemlerden sonra, müdür ve/veya görevlendirilen memur ve işlemi hazırlayan görevli, yapılan işlemi tamamlayarak resmî senedi imzalarlar.

(5) Akdin tarafları resmî senedi bizzat okuyamaz veya imzalayamazsa, görevli resmî senedi iki tanığın önünde ona okur ve bunun üzerine taraflar akdin iradelerine uygun olduğunu beyan eder. Bu durumda tanıklar, hem tarafların beyanının kendi huzurlarında yapıldığını ve tarafları tasarrufa ehil gördüklerini, hem de resmî senedin görevli tarafından taraflara okunduğunu ve resmî senedin tarafların iradelerine uygun olduğunu  ifade eden beyanını  imza ile tevsik ederler.

(6) Fiil ehliyeti bulunmayanlar, mahkeme kararıyla kamu hizmetinden yasaklılar ve kısıtlılar, okur yazar olmayanlar, akdin taraflarının eşi, üstsoy ve altsoy kan hısımları, kardeşleri ve bu kişilerin eşleri, ölünceye kadar bakma akdinin düzenlenmesine görevli veya tanık olarak katılamazlar.

Üst hakkı tesisinde resmî senet düzenlenmesi

MADDE 31 – (1) Üst hakkının tesisine ilişkin resmi senette, hakkın tesisine yönelik olan konular dışında, ayrıca;

a) Üst hakkının içerik ve kapsamı, süresi, özellikle yapının konumu, şekli, niteliği, boyutları, özgülenme amacı ve üzerinde yapı bulunmayan alandan faydalanmaya ilişkin hususlar,

b) Üst hakkı sona erince taşınmaz malikinin üst hakkı sahibine bir bedel ödeyeceği kararlaştırılmış ise, bu bedelin miktarı ve hesaplanış biçimi ile bu bedel borcunun kaldırılmasına ve arazinin ilk haline getirilmesine ilişkin hükümler,

c) Üst hakkı karşılığı olarak irat biçiminde borçlanılan edimleri güvence altına almak amacıyla en çok üç yıllık irat için taşınmaz maliki lehine kanunî ipotek tesis edilebileceği hususu,

yer alır.

Resmî senet düzenlenmeden yapılacak ipotek işlemleri

MADDE 32 – (Başlığı ile Birlikte Değişik: RG-15/7/2021-31542)

(1) 2644 sayılı Kanunun 26 ncı maddesi kapsamında tescili talep edilen ipotekler, taraflarınca imzalanan ve banka/kurum tarafından elektronik ortamda veya fiziki olarak gönderilen kredi veya borç sözleşmesi veya tasarruf finansman sözleşmesi ile sözleşme metnine dâhil olan ve sözleşmeye ekli onama ipoteği tesis ve tescil istem belgesi (EK-1) gereğince müdürlükte düzenlenen taşınmaz maliki veya temsilcileri tarafından imzalanan tescil onama/tescil istem belgesine istinaden resmî senet düzenlenmeksizin tescil edilir.

(2) Satış işlemi ile onama sureti ile ipotek işlem taleplerinin birlikte yapıldığı durumlarda taraflarınca imzalanan ve banka/kurum tarafından elektronik ortamda veya fiziki olarak gönderilen kredi veya borç sözleşmesi veya tasarruf finansman sözleşmesi ile sözleşme metnine dâhil olan ve sözleşmeye ekli onama ipoteği tesis ve tescil istem belgesi (EK-1) gereğince satış işlemi ile birlikte resmî senet düzenlenir. İpotek, tapu müdürlüğünde banka/kurum temsilcilerinin imzaları alınmaksızın, satıcı veya temsilcileri ile ipotek borçlusu olan alıcı veya temsilcileri tarafından imzalanan resmî senede ve kredi veya borç sözleşmesi veya tasarruf finansman sözleşmesi ile sözleşme metnine dâhil olan ve sözleşmeye ekli onama ipoteği tesis ve tescil istem belgesine göre tescil edilir.

(3) Birinci fıkraya göre resmî senet düzenlenmeksizin tescil edilecek olan ipoteklerde, işleme dayanak olan kredi veya borç sözleşmeleri veya tasarruf finansman sözleşmeleri, onama ipoteği tesis ve tescil istem belgesi ile diğer belgeler banka/kurum tarafından fiziki olarak veya elektronik ortamda müdürlüğe gönderilir. Elektronik ortamda talep edilen işlemlerde düzenlenen tescil onama belgesi ile ipotek belgesi banka/kurum ile elektronik ortamda paylaşılır. Banka/kurum tarafından onaylı suretleri her zaman istenebilir.

(4) 3/5/2006 tarihli ve 26157 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Satış, Devir, İntikal, Kiraya Verme, Trampa, Sınırlı Ayni Hak Tesisi ve Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İhale Yönetmeliği uyarınca yapılacak olan onama ipotek işlemlerinde içeriği ve şekli Genel Müdürlükçe belirlenecek onam belgesi müdür/yetkili müdür yardımcısı tarafından imzalanarak işlemler tamamlanır.

(5) Banka/kurum tarafından düzenlenen onama ipoteği tesis ve tescil istem belgesinde yer alan ipotek edilecek taşınmazların tanımlayıcı bilgileri, taşınmazların nitelikleri, yüzölçümleri, aynî ve kişisel haklar ile diğer kısıtlamalar, tapu siciliyle karşılaştırılarak aşağıdaki işlemler yapılır:

a) Elektronik ortamda gönderilen ipotek talep bilgi ve belgeleriyle uyumsuzluk tespit edilmesi halinde işlem iade edilir. Banka/kurum tarafından, kredi veya borç sözleşmesine veya tasarruf finansman sözleşmesine ekli onama ipoteği tesis ve tescil istem belgesi uyumlu hale getirilerek elektronik ortamda yeniden gönderilmesinden sonra, müdürlükçe düzenlenecek olan tescil onama belgesine taşınmaz maliki veya temsilcilerinin imzaları alınır.

b) Fiziki olarak gönderilen ipotek talep belgeleriyle uyumsuzluk tespit edilmesi durumunda taraflara bilgi verilir. Kredi veya borç sözleşmesi veya tasarruf finansman sözleşmesine ekli onama ipoteği tesis ve tescil istem belgesi uyumlu hale getirilerek banka/kurum temsilcileri ile taşınmaz maliki veya temsilcilerinin imzaları alınır.

(6) Bu madde kapsamında düzenlenen kredi veya borç sözleşmesi veya tasarruf finansman sözleşmesi ile tescil onama/tescil istem belgeleri, resmî senet (ipotek akit tablosu) yerine geçer.

Resmî senetlerin basımı

MADDE 33 – (1) Resmi senetlerin şekillerini belirleme ve değiştirme yetkisi Genel Müdürlüğe aittir. Bu belgelerin başka yerlerde izinsiz basılması ve çoğaltılması yasaktır.

Resmî senetlerin saklanması

MADDE 34 – (1) Resmî senetler her yıl tarih ve yevmiye sırasıyla ciltlenerek saklanır.

(2) Resmî senetler ciltlenince tablo mahzen defterine kaydedilir. Tablo mahzen defterinden aldığı genel ve özel numaralar ile hangi tarih ve yevmiye aralığını kapsadığı resmî senet cildinin üzerine yazılır.

(3) Genel Müdürlük resmî senetleri elektronik veri tabanında arşivlemeye yetkilidir.

Merkezi başvuru havale sisteminin oluşturulması ve sistemden gelen başvuruların hazırlanması

EK MADDE 1 – (Ek: RG-15/7/2021-31542)

(1) Tapu işlemlerine ilişkin resmî senedin/tescil istem belgesinin, başvurunun alındığı tapu müdürlüğü dışında tapu işlemi yapmaya yetkili personelce hazırlanması amacıyla merkezi başvuru havale sistemi oluşturulur.

(2) Tapu müdürlüklerine yapılan başvurular, başvuru birimi tarafından incelenir. Başvuru birimi tarafından talebe konu taşınmaz bilgileri ile işleme esas belgeler incelenerek eksiklikler tamamlanarak talebe konu işlem başlama şekli TAKBİS üzerinden seçilir. Müdürlük tarafından talep yoğunluğuna göre merkezi başvuru havale sistemine gönderilir. Talep konusu işlemde diğer kurum ve kuruluşlarla TAKBİS dışında yazışma yapılması gereken durumlarda işlem merkezi başvuru havale sistemine gönderilmez.

(3) Merkezi başvuru havale sistemine gönderilen başvurular otomatik olarak merkezi başvuru havale sisteminde görevlendirilen personelin başvuru ekranına düşer.

(4) Merkezi başvuru havale sisteminde görevlendirilen personel tarafından başvuru ekranına düşen başvurular, başvuru istem belgesi ve ekleri ile e-arşiv belgelerine göre tescil istem belgesi/resmî senet hazırlanır. Hazırlanan tescil istem belgesi/resmî senet başvuru yapılan tapu müdürlüğüne gönderilir. Tapu müdürlüğünce işlemin diğer aşamaları tamamlanmak üzere müdürlük personeline havale edilir.

(5) Merkezi başvuru havale sistemi tarafından görevlendirilen personel, başvuru istem belgesi ve ekleri ile e-arşiv belgelerine göre resmî senedin/tescil istem belgesinin doğru ve eksiksiz hazırlanmasından sorumludur.

(6) Başvuru yapılan müdürlük personeli resmî senedin/tescil istem belgesinin imzalanmasından önce kontrolü ile imzaların alınarak işlemin tamamlanmasından sorumludur.

(7) 30/4/2011 tarihli ve 27920 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tapu Müdürlüklerince Yetki Alanı Dışında Kayıtlı Bulunan Taşınmazlarla İlgili Tapu İşlemlerinin Yapılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında yapılan başvurularda bu madde hükümleri uygulanmaz.

(8) Bu madde kapsamında yapılacak işlem türleri ile bu işlem türlerinin usul ve esaslarını belirlemeye Genel Müdürlük yetkilidir.

Matbu olarak hazırlanan resmî senet

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) TAKBİS projesinin henüz uygulanmadığı (Değişik ibare: RG-15/7/2021-31542) tapu müdürlüklerinde gerçekleştirilen akitli işlemlerde, örneği bu Yönetmelik ekinde yer alan matbu resmî senet (EK-2) kullanılır. (Değişik ibare: RG-15/7/2021-31542) Tapu müdürlüğü görevlileri, boş resmî senedi elektronik ortamdan alarak kullanabilirler.

Yürürlük

MADDE 35 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 36 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Genel Müdürlüğün bağlı olduğu Bakan yürütür.

___________________

(1) 15/7/2021 tarihli ve 31542 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan değişiklikle bu Yönetmeliğin adı “Tapu Sicil Müdürlüklerince Düzenlenen Resmî Senetlere  İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” iken metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

Ekler için tıklayınız.

 Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
TarihiSayısı
10/11/200927402
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin
TarihiSayısı
8/7/2019     30825 Mükerrer
15/7/2021 31542 
Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı test-yemek-aof-aof-2-1.png

                              

.

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok