Reklam Alanı
Reklam Alanı
Kamu Personel Alımları 223 0

Boğaziçi Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alacak….

Paylaş:

Boğaziçi Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alacak….

İlan Bilgileri

 • İlan No: DPB841396
 • Şehir: İSTANBUL
 • İlan Türü: PERSONEL ALIMI
 • Resmî Gazete Yayım Tarihi: 04.01.2021
 • Son başvuru Tarihi: 18.01.2021
 • Eleman Sayısı: 3
 • Aranılan Nitelik ve Unvan: Bilişim personeli

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ SINAV İLANI

Üniversitemiz  Bilgi  İşlem ve  Yayım Daire  Başkanlığı’nda  istihdam edilmek  üzere,  375 sayılı  Kanun  Hükmünde  Kararnamenin  Ek  6.  maddesi  ile  bu  maddeye  dayanılarak  31.12.2008 tarih  ve  27097  sayılı  Resmi  Gazetede  yayımlanan  “Kamu  Kurum  ve  Kuruluşlarının  Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” in 8 inci maddesi uyarınca, aşağıda belirtilen genel ve özel şartları taşıyan yazılı ve uygulamalı sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 3 (üç) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.

Yazılı ve sözlü sınavlara çağrılacak adayların belirlenmesinde; KPSS P3 puanının %70’i ile  YDS  veya  denkliği  kabul  edilen  Yabancı  Dil  Sınav  puanının  %30  u  alınarak  oluşturulacak olan toplam puan temel alınacaktır. (Belge ibraz etmeyenlerin KPSS puanı 70, yabancı dil puanı ise sıfır (0) olarak değerlendirilecektir.)

Sınava çağırılacak adayların sıralaması en yüksek toplam puandan en düşük toplam puana doğru  yapılacak  olup,  ilan  edilen  bilişim  personeli  sayısının  10  (on)  katı  kadar  aday  sınava çağrılacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI

A. GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları haiz olmak,

b)Fakültelerin   dört   yıllık   bilgisayar   mühendisliği,   yazılım   mühendisliği,   elektrik mühendisliği,   elektronik   mühendisliği,   elektrik   ve   elektronik   mühendisliği   ve   endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden,  fen-  edebiyat,  eğitim  ve  eğitim  bilimleri  fakültelerinin,  bilgisayar  ve  teknoloji üzerine  eğitim  veren  bölümleri  ile  istatistik,  matematik  ve  fizik  bölümlerinden  ya  da  bunlara denkliği  Yükseköğretim Kurulunca  kabul  edilmiş  yurt  dışındaki  yüksek  öğretim kurumlarından mezun olmak,

d)Yazılım,  yazılım  tasarımı  ve  geliştirilmesi  ile  bu  sürecin  yönetimi  konusunda  veya büyük   ölçekli   ağ   sistemlerinin   kurulumu   ve   yönetimi   konusunda   ücret   tavanı   iki   katını geçemeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak,

e)Pozisyonları   aşağıdaki   özel   şartlarda  belirtilen   mesleki   tecrübeye   sahip   olduğunu belgelendirmek, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi  kadrolu  veya  Kanunun  4  üncü  maddesinin  (B)  bendi  ile  399  sayılı  Kanun  Hükmünde Kararnameye   tabi   sözleşmeli   statüdeki   hizmetler   ile   aynı   özel   kesimde   sosyal   güvenlik kurumlarına  prim ödenmek  suretiyle  işçi  statüsünde  bilişim personeli  olarak  geçtiği  belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.)

f)Bilgisayar çevre bilimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek.

g)Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, muaf veya 1 yıl süre ile ertelemiş olmak.

h)Sınav  sonucunda  başarılı  bulunan  adaylarla  tam  teşekküllü  hastaneden  alınmış  sağlık kurulu raporu ibraz etmeleri kaydıyla sözleşme yapılabilecektir.

B-ÖZEL ŞARTLAR

İlan  edilen  pozisyonlara  başvurularda  adayın  hangi  unvana  başvurduğunu  beyan  etmesi gerekmektedir.

(i) SİSTEM YÖNETİCİSİ (1 kişi) İÇİN ARANAN NİTELİKLER:

Üniversite  bilgi  işlem  merkezleri  vb.  ölçeklerinde  kurum  ve  kuruluşlarda  bilgi  işlem birimlerinde en az yönetici vb. pozisyonlarında görev yapmış olmak.

Microsoft ve Linux (RedHat, Debian tabanlı) dağıtımlarının yapılandırılması, kurulum ve yönetiminde yönetici seviyesinde bilgi ve deneyim sahibi olmak,

Bash,  PHP,  Python  scripting  konusunda  yönetici  seviyesinde  bilgi  ve  deneyim  sahibi

Sanallaştırma (KVM ve/veya VMWare) konusunda yönetici seviyesinde bilgi ve deneyim sahibi  olmak,  Web  servislerinin  (Microsoft,  Nginx,  Apache  ve  uWSGI)  yapılandırılması  ve yönetimi konusunda yönetici seviyesinde bilgi ve deneyim sahibi olmak,

Active Directory, OpenLDAP kullanımı ve OpenLDAP tabanlı programlama konusunda yönetici seviyesinde bilgi ve deneyim sahibi olmak,

E-posta  servislerinin   yapılandırılması   ve   yönetimi   konusunda  iyi   derecede   yönetici seviyesinde bilgi ve deneyim sahibi olmak,
Sunucu  RAID  disk  yapısı,  SAN  ve  NAS  veri  depolama  yapıları  hakkında  yönetici seviyesinde bilgi ve deneyim sahibi olmak,
Temel ağ (networking) bilgisine sahip olmak,

Açık  Kaynak  DevOps  teknolojilerde  (Kubernetes,  Openshift  ve  Docker  gibi)  bilgi  ve deneyim sahibi olmak. Continuous Integration (CI) / Continuous Deployment (CD) ekosistemine hakim ve Git / Gitlab konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,

İlgili iş kolunda (sistem yönetimi) en az 5 yıl deneyim sahibi olmak.

ii)WEB YAZILIMCISI I İÇİN ARANAN NİTELİKLER:

-Nesne yönelimli PHP vb. programlama konusunda en az 3 yıl deneyim sahibi,

-Kurumsal web tabanlı uygulama ve web sitesi geliştirme konularında en az 3 yıl deneyim sahibi olmak,

-Laravel Framework, Symfony Framework vb. ile yazılım geliştirme konusunda deneyim,

-MySQL veri tabanı yönetim sistemi, SQL ve TSQL dilleri ile veri tabanı programlaması konusunda deneyim sahibi,

-React / Angular / VueJS vb. konusunda deneyim sahibi,

-Web Servisleri konusunda deneyim sahibi (SOAP, REST),

-Versiyon kontrol sistemi kullanımında deneyim sahibi (Git vb.),

-HTML, CSS, jQuery, Ajax, Bootstrap vb. konularında bilgi sahibi,

-Güvenli  kod  geliştirme,  statik  ve  dinamik  analiz  (OWASP,  OpenVAS)  gibi  yazılım güvenliğini sağlama yöntemleri ve bilgi güvenliği konusunda bilgi sahibi,

-Uygulamadaki  açıklıkları  tespit  etmek  için  ağ  tarayıcısı  (örn:  nmap)  ve  ağ  dinleyicisi (örn: wireshark) gibi kullanabilecek araç ve yöntemler hakkında bilgi sahibi

-Tercihen CMS, MongoDB, PHPUnit, CI/CD, Linux ve Apache konularında tecrübeli (iii)WEB YAZILIMCISI II İÇİN

ARANAN NİTELİKLER:

-Nesne yönelimli PHP vb. programlama konusunda en az 3 yıl deneyim sahibi,

-Kurumsal web tabanlı uygulama ve web sitesi geliştirme konularında en az 3 yıl deneyim sahibi olmak

-Laravel Framework, Symfony Framework vb. ile yazılım geliştirme konusunda deneyim

-MySQL veri tabanı yönetim sistemi, SQL ve TSQL dilleri ile veri tabanı programlaması konusunda deneyim sahibi,

-React / Angular / VueJS vb. konusunda deneyim sahibi,

-Web Servisleri konusunda deneyim sahibi (SOAP, REST),

-Versiyon kontrol sistemi kullanımında deneyim sahibi (Git vb.),

-HTML, CSS, jQuery, Ajax, Bootstrap vb. konularında bilgi sahibi,

-Güvenli  kod  geliştirme,  statik  ve  dinamik  analiz  (OWASP,  OpenVAS)  gibi  yazılım güvenliğini sağlama yöntemleri ve bilgi güvenliği konusunda bilgi sahibi,

-Uygulamadaki  açıklıkları  tespit  etmek  için  ağ  tarayıcısı  (örn:  nmap)  ve  ağ  dinleyicisi (örn: wireshark) gibi kullanabilecek araç ve yöntemler hakkında bilgi sahibi,

-Tercihen CMS, MongoDB, PHPUnit, CI/CD, Linux ve Apache konularında tecrübeli

-NET Framework hakkında bilgi sahibi

-Tercihen C# ile uygulama geliştirmiş 

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ

Başvurular çevrimiçi, elden veya posta yoluyla yapılabilecektir. Çevrimiçi Başvuru: Başvurular,  04/01/2021  ile  18/01/2021  tarihleri  arasında  “Sözleşmeli  Bilişim  Personeli Başvuru” Linkindeki (http://apps2.boun.edu.tr/sozlesmeli-bilisim-personel) bilgiler doldurularak, 18/01/2021  tarihi  17:00’a  kadar  yapılacaktır  (ilan  başvuru  tarihinden  sonra  yapılan  başvurular kabul edilmeyecektir).

Posta Yoluyla veya elden Başvuru:

Başvurular,  04/01/2021  ile  18/01/2021  tarihleri  tarihleri  arasında  “Sözleşmeli  Bilişim Personeli  Başvuru  Formu”  doldurarak,  fotoğraf  yapıştırılmak  ve  imzalanmak  suretiyle  aşağıda sayılan belgelerle birlikte, 18/01/2021 tarihi mesai bitimine kadar Boğaziçi Üniversitesi Personel Daire  Başkanlığı  Bebek/İSTANBUL  adresine  elden  teslim  etmek  veya  son  başvuru  tarihinde anılan adreste olacak şekilde postayla gönderilmek suretiyle yapılacaktır (ilan başvuru tarihinden sonra yapılan başvurular ile postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir).

İSTENİLEN BELGELER

1)Başvuru formu (fotoğraflı) ve detaylı özgeçmiş,

2)Lisans diploması veya okul çıkış belgesinin aslı veya noter onaylı sureti (Belge aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi Kurumumuzca onaylanacaktır.),

3)Eğitimini yurt dışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin onaylı örneği,

4)Mesleki tecrübeyi gösterir belge. (Mesleki tecrübenin bilişim personeli olarak geçtiğinin belgelendirilmesi gerekmektedir. Özel sektörde çalışanlar için SGK Hizmet dökümü ile çalışma sürelerini gösterir belge, kamu kurumlarında çalışanlar için çalıştıkları kurumdan alınacak belge veya  istenilen  tecrübeyi  ispatlayacak  işveren  veya  yönetici  tarafından  onaylanmış  özet  belge.). Mesleki deneyime sayılacak yıllar ilgili alandaki lisans mezuniyet tarihi sonrasını kapsar.

5)KPSS    Sonuç    Belgesi    (Belge    ibraz    etmeyenlerin    KPSSP3    puanı 70 olarak değerlendirilecektir.)

6)İngilizce bildiğini belgelemek. (Kamu Personeli Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından) (KPDS) veya Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az “D” almış olmak. Ancak yurt içi veya yurt dışında İngilizce dili ile öğretim yapan üniversitelerden lisans düzeyinde mezun olanlar,  yurt  içinde  lisans  düzeyinde  öğrenim  gördükten  sonra  ana  dili  İngilizce  olan  yabancı ülkelerde  İngilizce  dilinde  yüksek  lisans  veya  doktora  yapanlar,   İngilizce  dilinde  TOEFL sınavında en az 173 -veya İELTS sınavında 6 puan alanların İngilizce dil düzeyleri  “D” olarak kabul edilir. Yabancı dil sınav sonuçları “5” yıl süre ile geçerlidir.

İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) alınan puanı veya bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS  dengi  puanı  gösterir  belge,  (Sınava  çağırılacak  adayların  belirlenmesinde  KPSS  puanının %70’i  ile yabancı  dil puanının %30’unun  toplamı  dikkate alınacaktır.  Belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı ise sıfır (0) olarak değerlendirilecektir.)

7)Son üç ay içinde alınmış Adli Sicil Belgesi, (e-Devlet üzerinden alınabilmektedir)

8)Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN DUYURULMASI

Başvuruların  incelenmesi  sonucunda  genel  ve  özel  şartları  sağlayan  adaylardan,  KPSS puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak  dikkate  alınır.)  ile  yabancı  dil  puanının  yüzde  otuzunun  toplamı  esas  alınarak  yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlayarak en fazla 50 aday sınava çağırılacaktır.

Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sınava kabul edilecektir.
Sözlü    sınava    girmeye    hak    kazanan    adayların    listesi,    sınav    tarih    ve    saatleri www.boun.edu.tr adresinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. 

SINAV TARİHİ VE YERİ

Yazılı    sınav,    17/02/2021    tarihinde    saat    10:30-14:30    saatleri    arasında    Boğaziçi Üniversitesi’nde yapılacaktır.
Sözlü    sınava    girmeye    hak    kazanan    adayların    listesi,    sınav    tarih    ve    saatleri www.boun.edu.tr adresinde 22/02/2021 tarihinde ilan edilecektir.
Sözlü sınav 25/02/2021 tarihinde saat 10:00’da Boğaziçi Üniversitesi’nde yapılacaktır.

SINAV SONUÇLARININ İLANI

Yazılı ve sözlü sınav sonucunda her bir pozisyon için başarı sırasına göre belirlenecek asıl ve   yedek   olarak   kazanan   adaylar   01/03/2021   tarihinde   www.boun.edu.tr   adresinde   ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

SINAV KONULARI

Yazılı sınav soruları aşağıda belirtilen konulardan olacaktır.

 • 1-Proje Yönetimi,
 • 2-Programlama Dilleri,
 • 3-Sistem yöneticiliği
 • 4-Bilgisayar Ağları,
 • 5-Bilgi Güvenliği

Sözlü  sınav  konuları,  pozisyonlara  uygun  olarak  “B.  ÖZEL  ŞARTLAR”  maddesinde belirtilen konulardır.

DEĞERLENDİRME

Sözlü sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir.
Sözlü sınavdan 70 (yetmiş) puan ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacaktır. Sözlü  sınavda  başarılı  olmak  için  100  tam puan  üzerinden  en  az  70  tam puan  alınması zorunludur.

Yazılı ve sözlü sınavlar sonucunda alınan notların aritmetik ortalaması alınmak suretiyle 100 tam puan üzerinden 70 ve üstü puan alan adayların Sözleşmeli Bilişim Personeli Giriş Sınavı nihai  başarı  dereceleri  tespit  edilecektir.  Adaylar  nihai  başarı  derecelerine  göre  sıralamaya  tabi tutulacak  ve  kontenjan  sayısı   kadar  adayla  sözleşme  yapılacaktır.  

Gerçeğe  aykırı  beyanda bulunanlar  ile  sınava  girme  şartlarını  taşımadıkları  halde  sınava  girip  başarılı  olan  adaylarla sözleşme    yapılmayacaktır.    Gerçeğe    aykırı    beyanda    bulunanlar    hakkında    hukuki    işlem yapılacaktır.

ÜCRETLER ve POZİSYONLAR

Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B)  bendine  göre  istihdam  edilenler  için  sözleşme  ücret  tavanının  ÖZEL  ŞARTLAR  başlığı altında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödemeye yetkilidir.

Unvan                     Aylık Brüt Sözleşme Ücreti (TL)        

SİSTEM YÖNETİCİSİ-I18.000’e kadar5 yıl
tecrübe
b,c1 Kişi
WEB YAZILIMCISI I14.000’e kadar3 yıl
tecrübe
b,c1 Kişi
WEB YAZILIMCISI II14.000’e kadar3 yıl
tecrübe
b,c1 Kişi

ÖNEMLİ TARİHLER

İlan Tarihi                                 : 04 Ocak 2021
Son Başvuru Tarihi                  
: 18 Ocak 2021
Yazılı Sınav Tarihi                    : 17 Şubat 2021
Yazılı Sınav Açıklanma Tarihi : 22 Şubat 2021
Sözlü Sınav Tarihi                   : 25 Şubat 2021
Sonuç Açıklanması                   : 01 Mart 2021
Yedeklerin alınması son tarih  
: 01 Nisan 2021

DİĞER HUSUSLAR

Başvuru sırasına göre 3 (üç) aday asıl, 3 (üç) aday da yedek olarak belirlenecektir. Yedek sırası gelen adaylar, 1 Nisan 2021 tarihine kadar çağrılacaktır.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir