Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Kiralama İhaleleri 242 0

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü’ne Ait 5 Adet Dükkan Yerinin İşletilmesi Kiraya Verilecektir…

Paylaş:

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü’ne Ait 5 Adet Dükkan Yerinin İşletilmesi Kiraya Verilecektir…

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

Niteliği, Türü ve Miktarı : Seyyar Kafe Araç Bekleme Yeri, Edebiyat Fakültesi Fotokopi Yeri, H Blok Banka Şube Yeri ve Yakut Çarşısı Yaşam Alanı içerisinde bulunan 5 adet Dükkan yerlerinin işletilmek üzere kiralanması,
İhale ve Teklif Açma Tarihi : 25.03.2020 — saat: 09:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Akdeniz Üniversitesi Enstitüler Binası A Blok 2. Kat A210 nolu odaya zarf teslimatı yapılıp, A211 nolu toplantı odasında ihale yapılacaktır.
İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü,
İhale Türü : Kiraya Verme,

Akdeniz Üniversitesi Mülkiyetinde bulunan, Seyyar Kafe Araç Bekleme Yeri, Edebiyat Fakültesi Fotokopi Yeri, H Blok Banka Şube Yeri ve Yakut Çarşısı Yaşam Alanı içerisinde bulunan 5 adet Dükkân yerlerinin işletilmek üzere kiralanması 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi gereğince “Açık Teklif Usulü” ile ihale edilecektir.

1) İDARENİN

 • Adresi : Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, Dumlupınar Bulvarı Merkez Yerleşke / ANTALYA
 • Telefon ve Faks No : 0242 310 16 70 – 0242 227 44 00 (7022) Faks: 0242 310 15 01
 • Elektronik posta adresi (varsa) : [email protected]

2) İHALE KONUSU İŞİN

 • Niteliği : Kiralama işi
 • Yapılacağı yer : Akdeniz Üniversitesi Merkez Yerleşkesi
 • Miktarı : Seyyar Kafe Araç Bekleme Yeri, Fotokopi Yeri, Banka Şube Yeri ve 5 Adet Dükkan Yeri
 • Başlama tarihi : İşyeri teslim tutanağı imzalandığında işe başlanır.

3) İHALENİN

 • Yapılacağı yer : Akdeniz Üniversitesi Enstitüler Binası A Blok 2. Kat A210 nolu odaya zarf teslimatı yapılıp, A211 nolu toplantı odasında ihale yapılacaktır.
 • İhale usulü : 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü,

4) İHALEYE KATILACAKLARDA ARANACAK ŞARTLAR

 • Kanuni ikametgah sahibi olmak.
 • Tebligat için Türkiye’ de adres göstermek.
 • Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri.
 • Geçici teminat yatırmış olmak.
 • İşin gereğine göre Üniversitemizce tespit edilecek diğer belgeleri vermek.

5) İHALE KOMİSYONUNA VERİLECEK BELGELER:

 • Tebligat için adres beyanı varsa Elektronik tebligat adresi,(Kiracıdan sözleşme öncesinde kesinlikle istenecektir) ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarasını belirten, istekli tarafından imzalanmış yazı,
 • Noterden tasdikli Nüfus cüzdan sureti (İhaleye katılan istekli tüzel kişilik ise; bu maddede istenen belge Limited Şirketlerde Şirket Müdürüne, Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Başkanına ait olacaktır),
 • Adli sicil belgesi (Son altı ay içinde alınmış olacak) (İhaleye katılan istekli tüzel kişilik ise; bu maddede istenen belge Limited Şirketlerde Şirket Müdürüne, Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Başkanına ait olacaktır),
 • Geçici teminat yatırıldığına dair belge,
 • İhale şartname bedelinin yatırıldığına dair belge (Şartname Bedeli 200,00 TL),
 • İhaleye katılacak olan gerçek kişi ise noterden onaylı imza beyannamesi, tüzel kişi ise imza sirküleri ve son yetki durumunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi,
 • İhale yılına ait mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi (Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri bu belgeleri teklifiyle birlikte verecektir),
 • Vekaleten ihaleye katılımı halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
 • İsteklilerin ortak girişim olması halinde, uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesini vermesi (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi vereceklerdir, ayrıca grubun tüm ortakları idareyle yapılacak ihale sözleşmesini şahsen veya vekil tayin edecekleri kişiler vasıtasıyla imzalayacaklardır),
 • Kiralanacak yerlerin işletmesi konusunda, benzer iş yerleri çalıştırmış, yönetmiş olduğuna dair belge,
 • İş Deneyim Belgesi (Tahmin Edilen Bedelin En az % 20’ si),
 • Teklif Mektubu,

6) İhale şartnamesi Akdeniz Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığında bedelsiz olarak görülebilir ve 200.- TL karşılığında satın alınabilir.

İhaleye katılacakların şartnameyi satın almaları zorunludur.

Şartname bedeli Akdeniz Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı veznesine veya Akdeniz Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının T.C. Ziraat Bankası Akdeniz Üniversitesi Şubesi TR65 0001 0021 6740 5079 3057 23 İban nolu hesabına yatırılacaktır.

7) İhalede istenen belgeler şartnamede açıklandığı şekli ile hazırlanarak Akdeniz Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Şube Müdürlüğüne, ihale günü ve saatine kadar tutanak karşılığında teslim edeceklerdir. Belirtilen gün ve saate kadar dosyayı teslim etmeyenler ihaleye katılamazlar.

8) İhale Komisyonu veya İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

KİRALANACAK YERLERİN LİSTESİ

Sıra NoKiralanacak YerlerKapalı
Alan m²
Açık
Alan m²
Orta
Alan m²
Toplam Alan m²
Kira Bedeli Yıllık
(KDV Hariç)
Geçici Teminat Tutarları
İhale Tarihi

İhale
Saati

İşin Süresi
1YAKUT ÇARŞISI 1 NOLU KAFE RESTORAN YERİ20022580505188.400,0056.520,0025.03.202009:0010 YIL
2YAKUT ÇARŞISI 3 NOLU KAFE RESTORAN YERİ10049,9842,96192,9479.728,0023.918,4025.03.202010:0010 YIL
3YAKUT ÇARŞISI 12 NOLU KARGO YERİ17178.160,002.448,0025.03.202011:0010 YIL
4YAKUT ÇARŞISI 13 NOLU PTT ŞUBE YERİ444421.120,006.336,0025.03.202013:0010 YIL
5YAKUT ÇARŞISI 26 NOLU KAFE RESTORAN YERİ20022545470182.100,0054.630,0025.03.202014:0010 YIL
6SEYYAR KAHVE ARAÇ BEKLEME YERİ505027.000,008.100,0025.03.202015:003 YIL
7EDEBİYAT FAKÜLTESİ FOTOKOPİ YERİ747426.640,007.992,0025.03.202016:003 YIL
8H BLOK BANKA ŞUBE YERİ535350.880,001.526,4025.03.202017:003 YIL

Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir