Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Çarşı Alanı İçerisindeki Dükkan Yerlerini Kiraya Veriyor

✔ Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Çarşı Alanı İçerisindeki Dükkan Yerlerini Kiraya Veriyor
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
 • Niteliği, Türü ve Miktarı : Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Mülkiyetinde olan, Kestel yerleşkesi Çarşı Alanı içerisinde bulunan toplam 6 adet dükkân yerinin işletilmek üzere kiralanması
 • İşin Yapılacağı Yer : ANTALYA/ALANYA
 • İhale ve Teklif Açma Tarihi : 24.02.2020 — saat: 10:30
 • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörlük Binası Toplantı Salonu
 • İhale Usulü : 2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
 • İhale Türü : Kiraya Verme
✔ Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinden

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Mülkiyetinde olan, Üniversitemiz Kestel yerleşkesi Çarşı Alanı içerisinde bulunan toplam 6 adet dükkân yerinin işletilmek üzere kiralanması 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi gereğince “Açık Teklif Usulü” ile ihale edilecektir.

İDAREYE AİT BİLGİLER;

 • Adresi : Kestel Mah. Üniversite Cad. No: 80 Alanya / ANTALYA
 • Telefonu ve Dahili : 0242 510 60 60 – 1486
 • Elektronik Posta Adresi : [email protected]

İHALEYE AİT BİLGİLER;

 • İşin Niteliği : Kiralama
 • İşin Yapılacağı Yer : Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi
 • Kestel Mahallesi
 • İşe Başlama Tarihi : Yer Teslimi Tarihi
 • İşin Süresi : 2 Yıl
 • İhalenin Yapılacağı Yer : Rektörlük Binası Toplantı Salonu
 • İhale Tarih: : 24.02.2020
 • İhale Usulü : 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesi Açık Teklif Usulü


İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI:

1- Aşağıda niteliği, alanı, muhammen bedeli, geçici teminat tutarı, ihale günü ve saati belirtilen iş; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesine göre 2 (İki) yıl süreyle Açık Teklif Usulü ile ihale edilecektir.

2- İhale aşağıda belirtilen gün ve saatte Üniversitemiz Rektörlük binası toplantı salonunda yapılacaktır.

3- İhale dokümanları, mesai saatleri içerisinde bedelsiz olarak İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı’nda görülebilir. İhaleye katılacak istekliler, ihaleye girecekleri işin adını belirterek Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Halk Bankası Alanya Şubesi nezdindeki TR53 0001 2009 5710 0016 0001 34 İBAN nolu hesabına 300,00 TL ihale dokümanı bedelini yatırıldığını gösteren makbuz karşılığında İhale Dokümanını satın almaları zorunludur.

4- İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları belgelerini ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 4. Kat 413 No’lu odada bulunan İhale Birimine teslim edeceklerdir.

5- İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İsteklilerin ihaleye katılabilmesi için gerekli belgeler;

1- Kanuni ikametgah sahibi olmak (İstekli gerçek kişi ise, Nüfus Müdürlüğünden veya E-Devlet uygulaması üzerinden alınmış Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgilerini gösterir belge; tüzel kişi ise, Ticaret ve/veya Sanayi Odasından alınacak belge),

2- Tebligat için adres beyanı, ayrıca telefon, varsa faks numarası ile elektronik posta adresi yazısı,

3- Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (İhaleye katılan istekli tüzel kişi ise; bu maddede istenen belge Limited Şirketlerde Şirket Müdürüne, Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Başkanına ait olacaktır.),

4- Adli Sicil kaydı Belgesi (İstekli gerçek kişi ise, Savcılıktan veya E-Devlet uygulaması üzerinden alınmış belge; İstekli tüzel kişi ise; bu maddede istenen belge Limited Şirketlerde Şirket Müdürüne, Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Başkanına ait olacaktır.)

5- İhaleye katılacak olan gerçek kişi ise noterden onaylı imza beyannamesi; tüzel kişi ise imza sirküleri ve son yetki durumunu gösterir Ticaret sicil gazetesi.

6- İstekliler adına vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin vekâletnamenin aslını veya noter tasdikli sureti ile imza beyannamesinin aslı veya noter tasdikli sureti,

7- İsteklilerin ortak girişim olması halinde, uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesi (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi vereceklerdir, ayrıca grubun tüm ortakları idareyle yapılacak ihale sözleşmesini şahsen veya vekil tayin edecekleri kişiler vasıtasıyla imzalayacaklardır.)

8- Geçici teminat yatırıldığına dair belge. (Geçici nakit teminat tutarının Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Halk Bankası Alanya Şubesi nezdindeki TR53 0001 2009 5710 0016 0001 34 İBAN nolu hesabına yatırıldığına dair makbuz veya banka teminat mektubu)

9- İstekliler ihaleden önce muhammen bedelin %20’u oranında Geçici Teminat yatıracaklardır.

10- İhale Şartname bedelinin yatırıldığına dair belge. (Şartname Bedeli 300,00 TL)

11- İhale yılına ait mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi (Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri bu belgeleri teklifiyle birlikte verecektir.)

12- İhale tarihi itibari ile Üniversitemize vadesi dolmuş borcu bulunmadığını gösterir Üniversitemiz Strateji Geliştirme Daire Başkanlığından alınmış belge,

13- Teklif Mektubu

İstekliler, yukarıda sayılan belgelerden noter onaylı istenenleri notere onaylatıp, diğer belgelerin ise aslını teklif dosyasında sunmak zorundadır. Yukardaki belgelerden herhangi birini ibraz etmeyen isteklilerin dosyaları değerlendirmeye tabi tutulmadan ihale dışı bırakılır.

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı image-157.png
Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı test-yemek-aof-aof-2-1.png

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok