Ankara/Kızılay Metro ve Ankaray Ortak İstasyonu Umumi WC Kiralama İhalesi

✔ Ankara/Kızılay Metro ve Ankaray Ortak İstasyonu Umumi WC Kiralama İhalesi
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
  • Niteliği, Türü ve Miktarı : KIZILAY METRO- ANKARAY ORTAK İSTASYONUNDA BULUNAN UMUMİ WC’LERİN KİRAYA VERİLMESİ İŞİNİN İHALESİ YAPILACAKTIR.
  • İhale ve Teklif Açma Tarihi : 11.02.2020 — saat: 11:00
  • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : EGO Genel Müdürlüğü İdare encümeni Toplantı Salonu Emniyet Mah. Hipodrom Cad. 4. Kat No: 5 A Blok Yenimahalle / ANKARA
  • İhale Usulü: 2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü,
  • İhale Türü : Kiraya Verme,

KIZILAY METRO- ANKARAY ORTAK İSTASYONUNDA BULUNAN UMUMİ WC’LERİN KİRAYA VERİLMESİ İŞİNİN İHALESİ YAPILACAKTIR.

1- Kuruluşumuzca; aşağıda listede belirtilen 3 adet umumi WC’nin 11.02.2020 tarihinde salı günü saat 11.00’de 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35 inci maddesinin (a) fıkrası kapalı teklif usulüne göre, anılan yasanın 36., 37., 38., 39. ve 40. maddeleri ve aynı yasanın diğer ilgili madde hükümlerine göre kiraya verilmesi işinin ihalesi yapılacaktır.

2- Söz konusu, ihale şartnamesi; 100,00.-TL bedel karşılığında Emniyet Mah. Hipodrom Cad. 2’nci Kat No: 5 A Blok Yenimahalle /ANKARA adresindeki Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı İhale ve Kontrol Şube Müdürlüğünden temin edilebilir. İsteklilerin ihale şartnamesi alması zorunludur.

3- İhale 11.02.2020 tarihinde salı günü saat:11.00’de Emniyet Mah. Hipodrom Cad. 4. Kat No: 5 A Blok Yenimahalle / ANKARA adresindeki EGO Genel Müdürlüğü İdare Encümeni toplantı salonunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi gereği kapalı teklif usulü ile ve anılan yasanın ilgili diğer madde hükümlerine göre yapılacaktır.

İstekliler; ihale zarflarını şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte şartnameye uygun olarak hazırlayarak 11.02.2020 tarihinde salı günü saat 11.00’e kadar EGO Genel Müdürlüğü Encümenine (ihale komisyonu) sunulmak üzere Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No: 5A Blok Zemin katta bulunan EGO Genel Müdürlüğü Genel Evrak Kabul Bankolarında İhale Evrakı Kabulü için açılmış 1 nolu İhale Evrakı Kabul Bankosu olarak belirtilmiş bankodan, sıra numaralı alındı belgesi karşılığında verecektir.

Teklifler yukarıda belirtilen tarih ve saate kadar yetişmek üzere, iadeli taahhütlü mektup şeklinde gönderilebilir.

Ancak postadaki gecikmeler ve telgrafla yapılacak teklifler kabul edilemez. Verilen teklif mektubu geri alınamaz. İhale şartnamesine uygun olmayan veya içinde şartname hükümleri dışında şartları ihtiva eden teklifler geçersizdir.

4- İsteklilerin şartnamenin ilgili maddeleri doğrultusunda, 1 (bir) yıllık KDV hariç olarak hazırlayacakları tekliflerini ihale dosyasına eklemesi gerekmektedir.

Aşağıda belirtilen listedeki taşınmazlar sıra numarasına göre ayrı ayrı ihale edilecek olup, her taşınmaz için listede belirtilen sıra numarasına göre KDV hariç birim teklif fiyatı verilecektir.

Teklif zarfının ve dış zarfının üzerine taşınmaza ait sıra numarası ve adı yazılacaktır.

İhaleye katılacak olan istekliler birden fazla taşınmaz için ihale dosyasında durumuna göre hazırlayacakları belgeleri ile birlikte dış ve iç zarfta sıra numarasını belirterek teklif verebilir.

Teklif verecek olan istekliler ihale konusu taşınmazları şartname listesinde belirtilen adreste sıra numaralarına göre görebilirler.

İHALE KAPSAMINDA KİRAYA VERİLECEK 3 ADET UMUMİ WC’LERE AİT BİLGİLER

TAŞINMAZIN ADRESİKULLANIM
ALANI
KİRA
SÜRESİ
NİTELİĞİMUHAMMEN BEDELİ ( 1 Yıllık)
KIZILAY METRO-ANKARAY
ORTAK İSTASYONU- KIZILAY AVM GİRİŞİ
20 m²10 YILUMUMİ WC (BAY- BAYAN)105.000,00 TL.
KIZILAY METRO-ANKARAY
ORTAK İSTASYONU- YÜKSEL CADDESİ GİRİŞİ
20 m²10 YILUMUMİ WC ( BAY)80.000,00 TL.
KIZILAY METRO-ANKARAY
ORTAK İSTASYONU -GÜVENPARK GİRİŞİ
15 m²10 YILUMUMİ WC
(BAY- BAYAN)
85.000,00 TL.

5- İstekliler birden fazla taşınmaza teklif vermeleri halinde, listede belirtilen her taşınmaz için sıra numarası karşılığına gelen geçici teminatı ayrı ayrı verecektir.

6- İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişi, ortak katılımda gerçek veya tüzel kişilerde aşağıdaki şartlar aranır:

A- GERÇEK KİŞİLER:

a) Noter tasdikli imza beyannamesi ve nüfus cüzdanı (ihaleye vekil olarak katılacak olanların noter tasdikli teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküsü olacaktır.

b) Geçici Teminat Mektubu, nakit teminat ve diğer teminat olarak kabul edilecek değerler limitli ve süresiz olacaktır.

c) Şartname Bedeli

ç) Teklif Mektubu

d) Adli Sicil Kaydı (ihale tarihinden en fazla 5 gün önce alınmış olacak)

e) Varsa ilgisine kayıtlı olduğu Meslek Odası belgesi veya Vergi levhası

f) Taşınmazın yerinde görüldüğünü ve herhangi bir itirazın olmadığına dair imzalı beyanı

B- TÜZEL KİŞİLER:

a) İmza sirküleri aslı veya onaylı sureti (İhaleye vekil olarak katılacak olanları noter tasdikli yetkili imza sirküsü olacaktır.)

b) Geçici Teminat Mektubu, nakit teminat ve diğer teminat olarak kabul edilecek değerler limitli ve süresiz olacaktır.

c) Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya onaylı sureti, Ticaret, Sanayi veya Meslek odası belgesi, kayıtlı olduğu odadan tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu belge

ç) Şartname Bedeli

d) Teklif Mektubu

e) Taşınmazın yerinde görüldüğünü ve herhangi bir itirazın olmadığına dair imzalı belge

C- İHALEYE ORTAK KATILACAK GERÇEK VEYA TÜZEL KİŞİLER:

(A) ve (B) bendinde sayılan belgelerin yanında noterden aldıkları ortaklık belgelerini de dış zarfın içine koymak zorundadır. Bu belgelerden birinin eksik olması durumunda ihale dışı bırakılır.
Yukarıdaki belgelerle birlikte taşınmaz yerinde görüldü belgesiyle birlikte eksiksiz teslim edilecektir. Eksik bulunması halinde istekli ihale dışı bırakılır.

7- 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun ilgili hükümleri çerçevesinde yapılacak ihale ile ilgili olarak ihale komisyonu teklif zarflarını açmadan ihaleyi iptal etmekte, ihaleyi yapıp yapmamakta veya uygun bedeli tespitte serbesttir.

8- İhale şartnamesi satın alındığına dair makbuzu ile birlikte şartnamesi imzalanarak ihale dosyasına eklenecektir.

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı test-yemek-aof-aof.png

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok