Aydın Atatürk Devlet Hastanesine Ait Büfe, Kantin, Çay Ocağı, Market ve Kafeterya Yeri Kiraya Verilecektir

✔ Aydın Atatürk Devlet Hastanesine Ait Büfe, Kantin, Çay Ocağı, Market ve Kafeterya Yeri Kiraya Verilecektir
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
  • Niteliği, Türü ve Miktarı : Büfe, Kantin , Çay Ocağı, Market ve Kafeterya Yeri, 685 m2
  • İhale ve Teklif Açma Tarihi : 06.03.2020 — saat: 10:00
  • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Aydın Atatürk Devlet Hastanesi Konferans Salonu,
  • İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü,
  • İhale Türü : Kiraya Verme,

Mülkiyeti Hazineye ait kullanım hakkı Aydın Atatürk Devlet Hastanesine tahsisli olan aşağıda belirtilen taşınmaz, 2886 sayılı Kanunun 45 inci maddesi gereği açık teklif usulü ile 2 Yıl (24 ay) süre ile kiraya verilecektir.

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı image-346.png

Bu taşınmazlara ait kiralama ihalesi yukarıdaki tabloda belirtilen tarih ve saatte Kurtuluş Mah. Vali Konağı Bulv. No: 61 09100 Efeler/AYDIN adresinde bulunan Aydın Atatürk Devlet Hastanesi Konferans Salonunda yapılacaktır.

1- İhaleye iştirak etmek isteyen isteklilerin.

* İkametgah belgesini, telefon, faks ve varsa elektronik posta adreslerini.

* Gerçek kişilerden sabıka kaydı.

* Gerçek kişilerin TC Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdan Fotokopileri, varsa Vergi Levhası Fotokopileri.

* Geçici teminatı yatırdıklarına dair makbuz veya Bankalardan alınacak Geçici Teminat Mektubu (Nakit teminatların ihale saatinden önce Aydın Atatürk Devlet Hastanesinin Halk Bankası Aydın Şubesindeki TR21 0001 2009 5330 0006 000006 numaralı hesaba teklif verecek firma/şahıs vergi numarası belirtilerek yatırılması gerekmektedir.)

* Dosyanın satın alındığına dair makbuz.

* Tüzel kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak idare Merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerinin veya noter onaylı vekaletname vermeleri,

* Kamu tüzel kişilerinin ise adres bilgilerini, (d), (e) maddelerinde yazılan belgeler ile teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliğe temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri gerekir.

* İhaleye katılacak olan Gerçek ve Tüzel Kişiliklerin en az 3 (üç) yıl süreli; Kantin, Kafeterya veya Pastane İşletmeciliği yaptığını gösterir Esnaf veya Sanatkarlar Odaları Birliği veya Ticaret Odasından alacakları belgeleri veya en az 3 (üç) yıl Turizm Belgeli bir tesisi işlettiklerine dair Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünden alacakları belgeleri İhale Komisyon Başkanlığına ibraz etmeleri, ihaleye katılacak olan Derneklerin ise en az 3 (üç) yıl benzer bir işletmede faaliyette bulunmuş olması ve İktisadi İşletme kurulabileceğine veya ticari faaliyette bulunabileceğine dair tüzüğünde hüküm bulunması ve bu tüzüğün Dernekler Müdürlüğünce tasdikli sureti ile birlikte ihaleye katılacak olan yetkilinin yetkilendirildiğine dair karar defteri sayfasının dernekler Müdürlüğü ya da noterce tasdikli suretini ibraz etmeleri gerekmektedir. (Genel ve Özel Bütçeli İdarelere ait ve tabi olan özel kanunlarla kurulmuş Kamu Kurumu niteliğindeki kuruluşlardan yukarıdaki şartlar aranmaz.)

2- İhale ile ilgili şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Kurtuluş Mah. Vali Konağı Bulv. No: 61 09100 Efeler/AYDIN adresinde bulunan Aydın Atatürk Devlet Hastanesi Satınalma Biriminde ücretsiz olarak görülebilir.

3- İhaleye katılacak olanların 200,00. TL şartname ücretini yatırmaları zorunludur. Makbuzlarını ihale dosyası içinde komisyona sunacaklardır. Satın aldıkları şartnameleri her sayfasını kaşe veya isim ve soy isim yazarak imzalı bir şekilde ihale dosyasına koyacaklardır.

4- İhale, isteklilerin ihale komisyonları önünde tekliflerini sözlü olarak belirtmeleri suretiyle yapılır. Ancak; istekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar (Aydın Atatürk Devlet Hastanesi Satınalma Birimi) komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla, 2886 sayılı Kanunun 37 nci madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler.

Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir.

İhaleye posta ile katılım halinde postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

5-Kiralama ihaleleri Katma Değer Vergisinden muaf olup, ihale bedelinden yasal oranda damga vergisi tahsil edilecektir.

6-Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok