Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Kiralama İhaleleri 247 0

Belediye Taşınmazları Kiraya Verilecektir

Paylaş:

✔ Belediye Taşınmazları Kiraya Verilecektir

İlan Bilgileri

  • İlan No: ILN01320622
  • Şehir: ADIYAMAN
  • İlan Türü: İHALE
  • İhale Usulü: 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü
  • İhale Türü: Kiraya Verme
  • İhale ve Teklif Açma Tarihi: 16.03.2021 — saat: 15:10
  • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi: Belediye Encümen salonu

✔ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN OLUNUR

Madde 1) Adıyaman Belediyesi Başkanlık Makamından alınan 23/02/2021 tarihli 01,02 ve 03 nolu onay belgelerine istinaden mülkiyetleri Belediyemize ait değişik adreslerde bulunan menkul ve gayrımenkullerimiz, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45, 46, 47. ve müteakip maddeleri gereği açık artırma teklif ihalesi ile kiralama işi yapılacağından mevcut haliyle ilgili yerlerin ayrı ayrı 1 (bir) yıllık kira ihalesi işlemleri yapılacaktır. İhale “Hocaömer Mah.Gölebatmaz Cad. no:2 ADIYAMAN” adresinde bulunan Adıyaman Belediye Başkanlığı binası 3.kattaki Encümen odasında, Belediye Encümenince mevcut haliyle kira ihaleleri ayrı ayrı yapılacaktır.

S.NMevkiiAdresiNeviiMuhammen BedelGeçici Teminatİhale gün ve Saati:
01Siteler Mah.Yaş sebze meyve hali idari bina altı.Fırın5.000,00-TL 150,00-TL16.03.2021 Saat:15:00
 
02Musalla Mah.Atatürk Cad. Eski Belediye Ek Hizmet Binası no:232Dükkan 5.000,00-TL   150,00-TL16.03.2021 Saat:15:10
03Musalla Mah.Atatürk Cad. Eski Belediye Ek Hizmet Binası no:119Dükkan 3.000,00-TL   90,00-TL16.03.2021 Saat:15:20

Madde 2) Şartname ve ekleri 50,00-TL karşılığında Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Şefliğinden temin edilebilir veya görülebilir.

Madde 3) İhale Belediyemiz Encümen salonunda 16.03.2021 Salı günü saat 15:00’de yapılacak, geçici teminatlar yukarıdaki çizelgede belirtilmiştir.

Madde 4)

İHALEYE KATILACAKLARDAN İSTENİLECEK  BELGELER:

İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla;

a)  Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b)  Şartnamede belirlenen geçici teminat mektubu veya makbuzu,
c)   2886 Sayılı DİK 37.maddesine göre hazırlanmış kapalı teklif mektubu,
d)  Tebliğat için adres beyanı ve irtibat telefonu ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,
e)  Tüzel kişi olması halinde ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel  kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, Oda kaydı veya faaliyet belgesi,
f)  İmzalanmış idari şartname ve ihale dokümanının satın alındığına dair belge,
g) Ortak girişim veya vekaleten giriliyorsa noter tasdikli yetki belgesi veya vekaletnamenin ibrazı zorunludur,  
h)  İhale şartnamesindeki maddelere muhalefet etmemek ve ihaleden yasaklı olmamak,
ı)  İhaleye katılacak gerçek ve tüzel kişilerin yüz kızartıcı suçtan mahkümiyet almamış olması,
i)  Şahıslar için nüfus cüzdan sureti, şirketler için imza sirküleri,
j) İhaleye katılacak gerçek ve tüzel kişilerin Belediyemize, SGK’ya ve Maliyeye borcu olmadığına   dair belge,
k) Dilekçe (Kiraya verilecek yeri bildiğine ve gördüğüne dair),
l)  İhaleye katılmak isteyenlerin ihale günü 16.03.2021 Salı günü saat 15:00’de Belediye Encümen salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir.
m) Fırın işletmeciliği için ustalık belgesi   

Madde 5)  Encümenimiz ihaleyi yapıp yapmamakta veya uygun fiyat tespit etmekte serbesttir. Buna itiraz edilemez.

Madde 6) Kapalı teklif  ihale mektupları en geç 16.03.2021 Salı günü saat 15:00’de kadar Adıyaman Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Şefliğine teslim etmeleri gerekmektedir.

Posta ile yapılacak olan müracaatlarda gecikmeler dikkate alınmayacaktır.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir