Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Kiralama İhaleleri 306 0

Gaziantep’te 14 Adet İşyeri Kiraya Verilecektir

Paylaş:

✔ Gaziantep’te 14 Adet İşyeri Kiraya Verilecektir

Mülkiyeti Şahinbey Belediyesine ait olan, ilandaki tabloda mahalle, adres, ada/parsel numarası, niteliği, bağımsız bölüm/no.su, mevki/yeri, muhammen bedeli, geçici teminatı belirtilen taşınmazların ihale yoluyla yine tabloda belirtilen sürelerde kiraya verilecektir. Kiralama ihalesiyle ilgili detaylı bilgiler:

İlan Bilgileri

 • İlan Sahibi: ŞAHİNBEY BELEDİYE BAŞKANLIĞI  
 • İlan Numarası: ILN01362270
 • Şehir: GAZİANTEP
 • İlçe: Şahinbey
 • İlan Türü: İHALE
 • İhale Usulü: 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü
 • İhale Türü: Kiraya Verme
 • İhale ve Teklif Açma Tarihi: 04.05.2021 – saat: 16:00
 • İşin Yapılacağı Yer: Şahinbey
 • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi: Şahinbey Belediyesi Encümen Toplantı Salonu
1- TARAFLAR

Bu ihalede “İDARE” ŞAHİNBEY BELEDİYESİ’Nİ, “İSTEKLİ”  İhaleye katılan gerçek veya tüzel kişiyi, “KİRACI” ihaleyi alan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

2- İHALENİN KONUSU

Mülkiyeti Belediyemize ait olan, aşağıdaki tabloda mahalle, adres, ada/parsel numarası, niteliği, bağımsız bölüm/no.su, mevki/yeri, muhammen bedeli, geçici teminatı belirtilen taşınmazların ihale yoluyla tabloda belirtilen sürelerde kiraya verilmesi.

S. NoMahalleAda/ParselBbn-Kapı NoNiteliği/Kullanma AmacıMevki/YeriAylık kira bedeli%3 Geçici Teminat
Süre
1Mavikent6245/53-İşyeri Mavi Çarşı1.000,00 TL+KDV1.080,00 TL3(yıl)
2Karagöz611/17-Z03Dükkân (Osmanlı Dibek Kahvesi)Gümrük Hanı1.100,00 TL+KDV 1.180,00 TL3(yıl)
3Karagöz611/17-Z04Dükkân (Yemenicilik El Sanatları Yapımı ve Satışı)Gümrük Hanı550,00 TL+KDV 594,00 TL3(yıl)
4Karagöz611/17-Z05Dükkân (Kutnuculuk El Sanatları Yapımı ve Satışı)Gümrük Hanı550,00 TL+KDV 594,00 TL3(yıl)
5Karagöz611/17-Z08Dükkân (Osmanlı Dibek Kahvesi)Gümrük Hanı550,00 TL+KDV 594,00 TL3(yıl)
6Karagöz611/17-Z09Dükkân ( Sedef, Bakır İşletmeciliği ve Ürünleri El Sanatları Yapımı ve Satışı)Gümrük Hanı550,00 TL+KDV594,00 TL3(yıl)
7Karagöz611/17-Z10Dükkân ( Gümüşçülük El Sanatları Yapımı ve Satışı)Gümrük Hanı550,00 TL+KDV 594,00 TL3(yıl)
8Karagöz611/17-101Dükkân (Ahşap İşleri El Sanatları Yapımı ve Satışı)Gümrük Hanı400,00 TL+KDV 432,00 TL3(yıl)
9Karagöz611/17-103Dükkân (Tesbih El Sanatları Yapımı ve Satışı)Gümrük Hanı400,00-TL+KDV432,00 TL3(yıl)
10Karagöz611/17-107Dükkân (Üfleme Cam El Sanatları Yapımı ve Satışı)Gümrük Hanı350,00-TL+KDV378,00 TL3(yıl)
11Gümüştekin5857/11İşyeriGümüştekin Mahallesi Samlı Hacı Ökkeş Cad. No.55/2H2.000,00 TL+ KDV2.160,00 TL3(yıl)
12Ulaş3032/5-3Otopark ve Oto Yıkama YeriGüneş Semt Pazaryeri1.000,00 TL+ KDV1.080,00 TL3(yıl)
13Ocaklar1691/5-93Otopark ve Oto Yıkama YeriNarlıtepe Semt Pazaryeri500,00 TL+ KDV540,00 TL3(yıl)
14Barak2321/273-104AOtopark ve Oto Yıkama YeriPerilikaya Semt Pazaryeri2.000,00 TL+ KDV2.160,00 TL3(yıl)
3- MUHAMMEN BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNAT:

Taşınmazların aylık muhammen kira bedelleri ve geçici teminat bedelleri yukarıdaki tabloda gösterilmiştir.

4- İHALENİN ŞEKLİ

İhaleler, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/c maddesine göre “Açık Teklif Usulü” ile yapılacaktır.

5- İHALE ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ ve BEDELİ:

İhale şartnamesi Gecekondu ve Sosyal Konutlar Müdürlüğünde mesai saatleri içinde ücretsiz olarak görülebilir. İhaleye girecek olanların 100,00 (yüz) TL karşılığında şartnameyi satın almaları gerekmektedir. Yukarıda belirtilen taşınmazlar için ayrı ayrı şartname satın alınacaktır.

6- İHALENİN TARİHİ, SAATİ, YERİ VE EVRAKLARIN TESLİM SÜRESİ

Yukarıdaki tabloda yer alan taşınmazların İhalesi 05/05/2021 Çarşamba günü, saat 14.00’da Şahinbey Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır.

İsteklilerin, aşağıda istenilen belgelerle birlikte Belediyemiz Gecekondu ve Sosyal Konutlar Müdürlüğüne en geç 04/05/2021 Salı günü Saat:16.00’a kadar başvuru yapmaları gerekmektedir. Belirtilen gün ve saatten sonra yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmez.

7- GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI

İhaleye girecek gerçek veya tüzel kişiler, istekli oldukları taşınmazla ilgili 3(üç) yıl üzerinden belirlenen % 3 geçici teminatı, Türkiye Vakıflar Bankası TR 970001500158007266618948 IBAN No.lu Belediyemiz hesabına veya Belediyemiz veznesine nakden yatırabileceği gibi bu ilanın 8.maddesinde belirtilen değerleri de Gecekondu ve Sosyal Konutlar Müdürlüğüne verebilir.

İhale Komisyonu ihalenin herhangi bir safhasında, ihaleye devam eden isteklilerden en son teklif edilen bedel üzerinden geçici teminat farkını isteyebilir.

İhale sırasında istenen % 3 geçici teminat farkını tamamlamayanlar ihale salonundan çıkartılır ve ihale,  % 3 geçici teminat farkını tamamlayanlar arasında devam eder.

İhale üzerinde kalan gerçek veya tüzel kişiler, % 3 geçici teminat farkını tamamlamak zorundadır, aksi takdirde ihale iptal edilir.

8-TEMİNATA  İLİŞKİN ESASLAR

a)- Tedavüldeki Türk Parası

b)- Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları

c)- Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dâhil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır).

9- İSTENEN BELGELER

Aşağıda istenen belgeler dosya içerisinde Belediyemiz Gecekondu ve Sosyal Konutlar Müdürlüğüne teslim edilecektir.

9.1. Kanuni ikametgahı olduğuna dair belge (Gerçek kişilerce sunulacaktır.),

9.2. Tebligat için Türkiye’de adres beyanı,  telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

9.3. Tüzel kişiliğin sicile kayıtlı bulunduğu idareden (Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicil Müdürlüğünden, Dernekler Müdürlüğünden, Vakıflar Bölge Müdürlüğünden, İdare Merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan)  ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğinin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,     

9.4. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

 • 9.4.1. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi,
 • 9.4.2. İsteklinin tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri ve kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

9.5. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (gerçek kişilerce sunulacaktır),

9.6. Vekaleten katılanlardan yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname ve noter tasdikli imza beyannamesi,

9.7. İstekli tarafından her sayfası imzalanmış şartname,

9.8. Şartnamenin satın alındığına dair makbuz

9.9. Şartnamede belirtilen geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya bu ilanın 8. maddesindeki değerler,

9.10. İsteklinin Belediyemize herhangi bir borcunun olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış belge,

9.11. Cumhuriyet Savcılığından Adli Sicil Kaydı olmadığına dair belge, (İhale ilan tarihinden sonra alınmış olacaktır.)

9.12. Ortak Girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,

9.13. Sıra numarası (2-10) arasındaki işyerleri Gümrük Hanı içerisinde tarihi yapıda olduğundan, kiralanan dükkanlar Yaşayan Müze işliği profiline uygun olan el sanatları ve bunların ustalarını bir araya toplamayı ve tanıtmayı da amaçlamaktadır.

Bu sebeple dükkanların ihalesine katılacaklardan belge şartı olarak öncelik sırasına göre; Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verilen “Geleneksel Türk El Sanatları Sanatkarı” belgesi, yoksa “Ustalık Belgesi” ve “Usta Öğreticilik Belgesi” istenilmektedir.

Bu belgelerden herhangi birisine sahip olmayanlarda ise işi yapabileceğini beyan edenler kabul edilecektir. Z03 ve Z08 nolu dükkanları birlikte kiralamak üzere ihaleye katılacaklardan Osmanlı Dibek Kahvesi yaptığında dair belge (sertifika, patent, oda kayıt belgesi v.s.) istenilmektedir.

Ortak girişimlerde;  iş ortaklığını oluşturacak gerçek veya tüzel kişilerin her biri yukarıda istenen belgeleri ayrı ayrı vermek zorundadır. (Geçici teminat ve şartnamenin satın aldığına dair makbuz hariç)

Sıra numarası 12,13 ve 14 de belirtilen Pazaryerleri, halk pazarının olmadığı diğer günlerde Otopark ve Oto Yıkama Yeri olarak kiraya verilecektir.

İLAN OLUNUR.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir