Hastane Kantini Kiraya Verilecek

✔ Hastane Kantini Kiraya Verilecek

İlan Bilgileri

 • İlan No: ILN01291948
 • Şehir: ANKARA
 • İlçe: Yenimahalle
 • İlan Türü: İHALE
 • İhale Usulü: 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü
 • İhale Türü: Kiraya Verme
 • İhale ve Teklif Açma Tarihi: 25.01.2021 — saat: 10:00
 • Niteliği, Türü ve Miktarı: Hastanemiz bahçesinde bulunan kantinin 11 aylığına kiraya verilmesi ihalesi yapılacaktır.
 • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi: Hastanemiz (Yenibatı Mah. 2026 cadde 2367. Sokak No:4 Batıkent / Yenimahalle / ANKARA) Konferans Salonu

✔ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
ANKARA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
YENİMAHALLE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Hastanemiz bahçesinde bulunan kantinin 11 aylığına kiraya verilmesi ihalesi yapılacaktır.

1-İhale konusu taşınmazın niteliği, yeri ve miktarı: Yeri, niteliği ve miktarı, Kira Şartnamesi ve eklerinde belirlenmiş olan ve Hastanemiz bahçesinde bulunan alan kantin olarak kiraya verilecektir.

2-Şartname ve Ekleri: Şartname ve ekleri Hastanemiz Satınalma Biriminden 100,00 TL ücreti karşılığında temin edilebilir.

3-  İhalenin tarihi, yeri ve şekli: İhale, 25/01/2021 tarihinde Saat 10:00’da, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine istinaden, Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır. İstekliler, belirtilen tarih ve saatte Hastanemiz (Yenibatı Mah. 2026 cadde 2367. Sokak No: 4 Batıkent/Yenimahalle/ANKARA) Konferans Salonunda istenilen belgelerle birlikte hazır bulunmalıdırlar.

Belgeleri tam olan ve katılması komisyon tarafından belirlenen isteklilerin yetkilileri huzurunda, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun Açık Teklif Usulü ile ilgili kuralları işletilerek ihale yapılacaktır.

4-Tahmin Edilen Bedel: 1.173.776,23 TL (Birmilyonyüzyetmişüçbinyediyüzyetmiş altı Türk Lirası yirmiüç Kuruş)

5-Geçici Teminat: İhaleye katılacakların, (%30) 352.132,87 TL (ÜçyüzellibinyüzotuzikiTürk Lirası, seksenyedi Kuruş) TL’lik geçici teminat vermeleri gerekmektedir. Teminat olarak kabul edilecek değerler: Tedavüldeki Türk Parası, Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler.

Türk parası olarak sunulacak nakit teminatlar, Ankara Güney Döner Sermaye Muhasebe Birimi veznesi ya da Hastanemizin Ankara Cebeci Şubesi TR4600 0120 0920 9000 0400 0066 İBAN numarasına yatırılacaktır.

6- İhaleye katılacakların sunması gereken belgeler:

Teklif verecek adayların ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

 • Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
 • Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

 •  Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
 •  Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Bu Şartname belirtilen şartlarda idarenin adı ve adresi işin adı toplam m2 sinin yer aldığı aylık ve bir yıllık kira bedellerinin belirtildiği yetkili kişi tarafından imzalanmış olan teklif mektubu,

ç) Bu Şartnamede belirlenen idarenin ve işin adının yer aldığı geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

d) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesidir.

e) Kafeterya sorumlusu kantin ve kafeterya işletme belgesine ve kamu kurum ve kuruluşlarda son 5 yıl içerisinde en az 1 yıl kantin veya kafeterya işlettiğine dair resmi makamlarca düzenlenmiş ve onaylanmış bir belgeyi veya son 2 yıl içerisinde kiralanacak kantinler için belirlenmiş olan muhammen bedel’in 1,5 katı tutarında Kantin veya Kafeterya işletmeciliği ve benzeri işlerde  ciro yaptığını gösteren Yeminli Mali Müşavir onaylı belgeyi İhale Komisyonuna sunacaktır.

f)İsteklinin daha önce işletmesini yaptığı kantin veya kafeterya işi ile ilgili olarak kira bedellerini düzenli olarak ödediği ve idareye borcu olmadığını gösteren ilgi idarece düzenlenen belgeyi ihale komisyonuna sunacaklardır.

g) İhale Dokümanı Satın alındığına dair dekont ya da belgeyi ihale komisyonuna sunacaklardır.

7- Belgelerin Sunulma Şekli:

İhaleye katılacakların sunması gereken belgeler, ihalenin yapılacağı salonda, ihale komisyonuna tarafından teslim alınacaktır.

Postayla yapılacak müracaatlarda, teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatine kadar Komisyona ulaşması şarttır.

Teklif sahibi ihale sırasında hazır bulunmadığı takdirde postayla gönderilen, son ve kesin teklif olarak kabul edilir.

8- Postadaki gecikmeler, telgraf ve faks ile yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

9- İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

10- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 6. maddesinde belirtilenler ihaleye katılamazlar.

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok