Acil Servis Kafeterya Yeri 2 Yıl Süreli Kiraya Verilecektir

✔ Acil Servis Kafeterya Yeri 2 Yıl Süreli Kiraya Verilecektir
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
 • Niteliği, Türü ve Miktarı : Kafeterya/ Kantin,
 • İşin Yapılacağı Yer : Van SBÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • İhale ve Teklif Açma Tarihi : 25.02.2020 — saat: 10:00
 • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Van İl Sağlık Müdürlüğü ihale odasında yapılacak,
 • İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü,
 • İhale Türü : Kiraya Verme,
Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı image-186.png

Yukarıda Cinsi, Bulunduğu Yeri, Mahallesi, Pafta, Ada, Parsel, Yüzölçümü, Kira Süresi, Kira Bedeli, Elektrik-Su-Isınma Bedeli ve Geçici Teminatı yazılı SBÜ Van eğitim Araştırma Hastanesi Kampüsü içerisinde bulunan Acil Kafeterya yeri Van İl Sağlık Müdürlüğü ihale odasında yapılacak 2886 D.İ.K. 35/a Maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ihale ile kiraya verilecektir.

İhaleye katılabilmek için gereken belgeler:

1- İstekliler ilanda belirtilen ihale tarih ve saatine kadar Van İl Sağlık Müdürlüğümüz Merkezi Satın alma Birimine ihale evrak dosyasını kapalı zarfta teslim edecekler veya düzenleyecekleri ihale dosyasını iadeli taahhütlü posta yoluyla gönderebileceklerdir. Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez.

2- Geçici teminat ve şartname bedeli dokümanın alındığına dair makbuz. Geçici teminat; tahmini ilk yıl kira bedelinin en az %15 oranında (408.000,00 TL), nakit teminatlar Van İl Sağlık Müdürlüğü Kurumlar Döner Sermaye Saymanlığı TR40 0001 2009 3390 0005 0000 79 Nolu İBAN Halk Bankası Van Şubesine yatırılacaktır, teminatın açıklama kısmında işin adı ve firma vergi numarası belirtilecektir.

Teminat Mektubu verilmesi halinde Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri teminat mektupları 2886 DİK’e göre hazırlanmış olması ve süresiz olması gerekmektedir.

Teminat mektubu üzerinde İdarenin adı, İşin adı, Mektup sahibi firma/kişi adı ve süresiz olduğu ibareleri ve beraberinde Banka Teyit yazısı mutlaka bulunmalıdır. İhale şartname bedeli 500,00 TL’dir.

Şartname satın alacak istekliler şartname bedelini yukarıda belirtilen banka hesabına yatırdıktan sonra idaremizden satın alabilir.

3- Gerçek kişi olması halinde Nüfus Cüzdanı sureti veya fotokopisi, tüzel kişi olması halinde ise vergi kimlik numarasını gösterir belge.

4- Tebligat için ikametgâh belgesi (Nüfus Müdürlüğü veya Muhtarlıktan alınacak)

5- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

a) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

6- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

7- Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.

8- Savcılıktan son altı ay içinde alınmış Adli sicil kaydı Belgesi

9- İhalenin İlk İlan tarihinden itibaren, Vergi Dairesinden borcunun bulunmadığına dair belge. (İlk ilan tarihi ile ihale günü arasındaki ilk ilan ve ihale günü dâhil olmak üzere herhangi bir gün Vergi daireleri veya Resmi İnternet Sitesinden alınabilir.)

10- İhalenin İlk İlan tarihinden itibaren, SSK borcunun bulunmadığına dair belge. (İlk ilan tarihi ile ihale günü arasındaki ilk ilan ve ihale günü dâhil olmak üzere herhangi bir gün SGK veya Resmi İnternet Sitesinden alınabilir.)

11- İlgili Kafeterya İhalesine; kantincilik işletmenliği, ustalık belgesi veya mesleki ve teknik diploması (Aşçı, Pastacı, Otelcilik) olan istekliler veya Kamu kurumlarında kafeterya/kantin işletmeciliği yaptığını belgeleyenler, firmasının faaliyet alanında büfe, kafeterya, lokanta, pastane, otelcilik, market işletmeciliği yapanlar, yemek hazırlama ve sonrası hizmet gerçekleştiren firmalar girebilir)

12- Yer Gördü Belgesi. İhaleye katılan her istekli, kiralanacak taşınmazı yerinde gördüğüne ve özelliklerini öğrendiğine dair Hastane İdaresince düzenlenecek belgeyi imzalı şekilde ihale dosyasına ekleyecektir. İlgili belgeyi ihale dosyasına bırakmayan istekliler ihale dışı bırakılacaktır.

13- İstekliler tarafından işe ait kira sözleşmesi ve kira şartnamesi her sayfası imzalı olarak ihale dosyasında sunulacaktır.

İhale 2886 sayılı devlet ihale kanununun 35/a maddesine göre Kapalı teklif usulü ile yapılacaktır. İstekliler ihale dosyasını 2886 Devlet İhale Kanunu ve Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik hükümlerinde belirtilen şekilde hazırlayarak idareye sunacaktır.
İhale ile ilgili kira şartnamesi, kira sözleşmesi ve ekleri her gün mesai saatleri içerisinde Van İl Sağlık Müdürlüğü merkezi satın alma biriminde görülebilir.

 • Ortak girişim olarak ihaleye teklif verilemez.
 • Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir.
  *İhale konusu kira bedeli üzerinden alınacak vergi, resim, harç vb. ihaleyi kazanacak istekli tarafından ödenecektir.
 • Firmaların kamu ihalelerinden yasaklı olup olmadığı sorgulanacaktır. Yasaklı olan firmaların şartları tam bile olsa ihale dışı bırakılacaktır.

İhaleye iştirak edeceklerin, İhale tarih ve saatinden önce istenen evrakları dosya halinde kapalı zarfta imzalı olarak Van İl Sağlık Müdürlüğü Satın Alma Birimine teslim etmeleri gerekir. Belirtilen saatten sonra ihaleye iştirak kabul edilmeyecektir.

İhale konusu yer ile ilgili 2019 yılında yapılan ihale mahkeme kararı ile iptal edildiğinden yeniden ihale yapma ihtiyacı hâsıl olmuştur. Yargılama halen devam etmektedir. Müdürlüğümüzün lehine sonuçlanması halinde bu ihalenin iptal edilme ihtimali göz önünde bulundurulmalıdır.

İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı test-yemek-aof-aof-3-1.png

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok