Ödemiş Belediyesine Ait 2 Adet Arsa İhale Yoluyla Satılacaktır

✔ Ödemiş Belediyesine Ait 2 Adet Arsa İhale Yoluyla Satılacaktır
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
 • İhale ve Teklif Açma Tarihi : 04.03.2020 — saat: 14:30
 • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Cumhuriyet Mah. Atatürk Cd. No: 14 Encümen Salonunda
 • İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü,
 • İhale Türü : Satış,
✔ Ödemiş Belediyesinden

1- Mülkiyeti Ödemiş Belediyesine ait aşağıda mahallesi, ada ve parsel ve cins bilgileri ile yüzölçümleri bulunan taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45 inci maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile satılacaktır.

2- İhale tarih ve saatleri her taşınmazın karşısında belirtilmiş olup, ihaleleri Cumhuriyet Mah. Atatürk Cd. No:14 adresinde bulunan Belediye Hizmet Binası ikinci katında, Encümen Salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.

3- Söz konusu taşınmazlara ait muhammen satış bedelleri, geçici teminat bedelleri ile güvence bedelleri karşılarında belirtilmiş olup, güvence bedeli taşınmazın muhammen satış bedelinin %10’u, geçici teminat bedeli ise muhammen satış bedelinin %3’ü olup, istekli söz konusu ücretleri son başvuru saatinden önce yatırmak zorundadır.

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı image-212.png

4- İhale bedeli peşin olarak Belediye veznesine ödenecek veya Ödemiş Belediyesinin TC Ziraat Bankası Ödemiş Ulus Meydanı şubesindeki TR940001002496138318425042 nolu hesabına yatırılacaktır.

5- İhale ile ilgili dokümanlar mesai saatleri içerisinde Atatürk Mah. Ulus Meydanı No:1/A adresinde bulunan Ödemiş Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden ücretsiz görülebilir ve dosya bedeli olarak listede taşınmaz hizasında belirtilen ihale dosya bedeli ödenerek aynı adresten temin edilebilir.

6- İhaleye katılmak isteyenler, Başvuru Dilekçesi ile birlikte, istenen belgeleri ekleyerek taşınmazın ihalesinin yapılacağı saate kadar Atatürk Mah. Ulus Meydanı No: 1/A adresinde bulunan Ödemiş Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.

6.1. İhaleye katılacak istekliler aşağıda belirtilen belgeleri getirmek zorundadır.

İstekli gerçek kişi ise;

 1. Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
 2. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,
 3. İmza Sirküsü (Noter Onaylı),
 4. Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
 5. İstekli tarafından her sayfası imzalanmış ihale dokümanı,
 6. Geçici Teminat Makbuzu veya Geçici Teminata dair belge,
 7. Belediyemize borcu olmadığına dair “Borcu Yoktur” Belgesi,
 8. Vergi Dairesi ilişiği / borcu yoktur belgesi,
 9. Şartname Alındı Makbuzu,
 10. Güvence bedeli makbuzu veya Güvence bedeline dair Banka Dekontu,
 11. Terör örgütlerine iltisakı yahut bunlarla irtibatı olmadığına dair taahhütname,

İstekli tüzel kişilik ise;

 1. İmza Sirküsü (Noter Onaylı),
 2. Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odasından tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
 3. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri,
 4. Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
 5. Ortağı olduğu şirketin “ Vergi Levhası” fotokopisi,
 6. Şirket Ortağının ihaleye katılması halinde ilgili ortağın katılabileceğine dair yetki belgesi,
 7. İstekli tarafından her sayfası imzalanmış ihale dokümanı,
 8. Geçici Teminat Makbuzu veya Geçici Teminata dair belge,
 9. Belediyemize Borcu olmadığına dair “Borcu Yoktur” belgesi,
 10. Vergi Dairesi ilişiği / borcu yoktur belgesi,
 11. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,
 12. Şartname Alındı Makbuzu
 13. Güvence bedeli makbuzu veya Güvence bedeline dair Banka Dekontu,
 14. Terör örgütlerine iltisakı yahut bunlarla irtibatı olmadığına dair taahhütname,

7- Ödemiş Belediyesi Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı test-yemek-aof-aof.png

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok