Hatay/Samandağ Belediyesinden Büfe Kiralama İlanı

✔ Hatay/Samandağ Belediyesinden Büfe Kiralama İlanı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
  • Niteliği, Türü ve Miktarı : Alevışık Mahalle 1537,1538 ve 1539 sayılı parseller üzerinde (Adliye Binasının Önü) 18 metrekare alana sahip büfe
  • İhale ve Teklif Açma Tarihi : 03.03.2020 — saat: 10:00
  • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Belediye Hizmet Binası Toplantı Salonu,
  • İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü,
  • İhale Türü : Kiraya Verme,
✔ Hatay/Samandağ Belediyesinden

1-Mülkiyeti Belediyeye ait Tapu kaydı Alevışık Mahalle 1537,1538 ve 1539 sayılı parseller üzerinde (Adliye Binasının Önü) 18 metrekare alana sahip büfe üç yıllığına yıllık 15.000.00 TL + %18 KDV muhammen bedel karşılığında 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi gereği Açık Artırma Teklif Usulüne göre, 03.03.2020 tarih Salı Günü saat 10:00’da Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Cad. No: 1 Samandağ/HATAY adresinde bulunan Belediye Hizmet Binası Toplantı Salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacak ihale ile kiraya verilecektir.

2-İhale şartname bedeli 250,00 TL olup Hatay/Samandağ Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden şartname alınabilir. Şartname bedeli ödemeyenler ihaleye katılamayacaklardır. (Şartname bedeli Mali Hizmetler Müdürlüğü veznesine ödenecektir.)

3- İHALE KONUSU TAŞINMAZLARIN KİRALAMA SÜRESİ:

a. İhale konusu taşınmaz 3 (3) yıl süre ile kiraya verilecektir.

4- İHALE MUHAMMEN BEDELİ,VE TEMİNATLAR

4.1.) Kiraya verilecek Büfenin yıllık ihale muhammen bedeli 15.000,00 TL+%18 KDV , geçici teminatı 450.00 ve cayma teminatı 5.000 TL’dir.

4.2.) İhale üzerinde kalan istekliden sözleşme yapılmasından önce asgari (1 yıllık) ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle %6 oranında kesin teminat alınır.

4.3.) İhale üzerinde kalan istekli, onaylanan ihale kararının kendisine tebliğinden itibaren 15 gün içinde kesin teminatı yatırmak,kira sözleşmesi yapmak ve ihaleyle ilgili vergi, resim, harçları ile sözleşme giderlerini ödemek zorundadır. Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve geçici teminat idare hesabına irat kaydedilir.

4.4.) Geçici teminat olarak süresiz teminat mektubu ve Tedavüldeki Türk Parası kabul edilecektir.

4.5.) Geçici teminatın nakden yatırılmak istenmesi halinde Mali Hizmetler Müdürlüğü veznesine açıklaması yapılarak yatırılacaktır.

4.6.) İhtilafların çözümünde Samandağ Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

5- Kiracı/Yüklenici teklif ettiği yıllık bedeli, sözleşme öncesi Belediye Veznesine veya Belediyenin banka hesabına yatıracaktır.

6- İHALEYE KATILACAKLARIN AŞAĞIDAKİ BELGELERİ YANLARINDA HAZIR BULUNDURMALARI GEREKMEKTEDİR.

a)Taşınmaz Mal Kira Şartnamesini satın aldığına dair belge.

b) Geçici Teminatın ihale saatine kadar yatırıldığına dair makbuz.

c) İsteklilerin Devlet İhalelerine katılmaktan yasaklı olmadığına dair yazılı beyanı,

d) Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi), Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza sirküleri,

e) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir, Ticaret Sicil Gazetesi,

f) Ortak girişimin teklif vermesi halinde iş ortaklık beyannamesi dolduracaklardır.

g) Ortak girişimlerde taşınmaz mal kira şartnamesi bütün ortaklarca ya da yetki verilen ortaklarca yapılacak olup, ilgisine göre bu maddenin 4, 5, 6 ve 7. sırada sayılan belgeleri ayrı ayrı vereceklerdir.

h) Samandağ Belediyesine borcu (Emlak, ÇTV, Kira vb.) olmadığına dair güncel belge.

7) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 6. maddesinde belirtilen kişiler doğrudan ve dolaylı olarak ihaleye katılamazlar.

8) İhaleye posta, fax, mail vb. yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

9) İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek sureti ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 17. ve 18. maddeleri gereği ilanen duyurulur.

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok