Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Kiralama İhaleleri 194 0

Balıkesir/Havran Belediyesi 15 m² İşyerini Kiraya Veriyor…

Paylaş:

Havran Belediyesi 15 m² İşyerini Kiraya Veriyor…

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

Niteliği, Türü ve Miktarı : İnönü Mahallesi Köyiçi Mevkiinde İ18D-19A4A Pafta, 136 ada 19 nolu parseldeki 436,02 m2’ lik taşınmaz içerisinde bulunan 15 m2’ lik İş yerinin 36 aylığına kiraya verilmesi,
İhale ve Teklif Açma Tarihi : 09.04.2020 — saat: 12:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Balıkesir/Havran Belediyesi Belediye Başkanlık Odası,
İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü,
İhale Türü : Kiraya Verme,


Mülkiyeti, Balıkesir/Havran Belediyesine ait İlçemiz İnönü Mahallesi Köyiçi Mevkiinde İ18D-19A4A Pafta, 136 ada 19 nolu parseldeki 436,02 m2’ lik taşınmaz içerisinde bulunan 15 m2’ lik İşyeri 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45 nci maddesine istinaden açık artırma usulü ile Belediye Encümeni Huzurunda 3 (36 Ay) yıllığına kiraya verilecektir.

İhalesi 09.04.2020 tarihinde saat: 12.00’ de Havran Belediyesi Encümeni huzurunda Belediye Başkanlık odasında yapılacaktır.

İhalenin muhammen aylık kira bedeli 50.-TL. olup, %3 geçici teminatı 54.- TL. dir.


İhaleye katılacaklardan;

Gerçek Kişiler İçin:

 • Başvuru dilekçesi,
 • İkametgah belgesi,
 • Belediyemize borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur yazısı,
 • Nüfus Cüzdan Fotokopisi,
 • Adli sicil kaydı,
 • Geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu,

Tüzel Kişiler İçin:

 • 2020 yılı içinde alınmış onaylı mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve / veya Sanayi Odası ya da ilgili Meslek Odası Belgesi,
 • Tüzel Kişi olması halinde mevzuatı gereği tüzel kişiliğinin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi Odasından 2020 yılı içinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,
 • Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri,
 • Tüzel Kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri ve kurucuları ile tüzel kişiliğinin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza beyannamesi,
 • Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına teklifte bulunacak kişinin noter onaylı vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
 • İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.
 • Belediyemize borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur yazısı,
 • Geçici teminat Makbuzu veya Banka Teminat Mektubu,

Şartnamesi mesai saatleri içinde yazı İşleri Müdürlüğünde görülebilir.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir