Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Kiralama İhaleleri 255 0

Havran Belediyesi 50 m² İşyerini Kiraya verecektir…

Paylaş:

Havran Belediyesi 50 m² İşyerini Kiraya verecektir…

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

İhale ve Teklif Açma Tarihi : 09.04.2020 — saat: 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Balıkesir/Havran Belediyesi, Başkanlık Odası
İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü,
İhale Türü : Kiraya Verme,

Mülkiyeti Balıkesir/Havran Belediyesine ait, İlçemiz Eseler Mahallesi 320 ada 1 parseldeki 363,50 m2’ lik taşınmaz içerisinde bulunan 50 m2’ lik 1 nolu işyeri 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45 nci maddesine istinaden açık artırma usulü ile Belediye Encümeni Huzurunda 3 (36 Ay) yıllığına kiraya verilecektir.

İhalesi 09.04.2020 tarihinde saat: 11.00’ de Belediye Encümeni huzurunda Belediye Başkanlık Odasında yapılacaktır. İhalenin Muhammen Aylık Kira Bedeli 350.-TL. olup, %3 Geçici Teminatı 378.- TL. dir.

İhaleye katılacaklardan;

Gerçek Kişiler İçin:

 • Başvuru dilekçesi,
 • İkametgah belgesi,
 • Havran Belediyesine borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alınacak “Borcu Yoktur” yazısı,
 • Nüfus cüzdan fotokopisi,
 • Adli Sicil kaydı,
 • Geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu,

Tüzel Kişiler İçin:

 • 2020 yılı içinde alınmış onaylı mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve / veya Sanayi Odası ya da ilgili Meslek Odası Belgesi,
 • Tüzel Kişi olması halinde mevzuatı gereği tüzel kişiliğinin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi Odasından 2020 yılı içinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,
 • Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya imza sirküleri,
 • Tüzel Kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri ve kurucuları ile tüzel kişiliğinin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza beyannamesi,
 • Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına teklifte bulunacak kişinin noter onaylı vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
 • İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi,
 • Havran Belediyesine borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak “Borcu Yoktur” yazısı istenilecektir,
 • Geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu,

İhale şartnamesi, mesai saatleri içinde Yazı İşleri Müdürlüğü’nde görülebilir.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir