Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Kiralama İhaleleri 230 0

Sosyal Tesislerin İşletilmesi ve Saha Temizliği İhale Edilecektir….

Paylaş:

Sosyal Tesislerin İşletilmesi ve Saha Temizliği İhale Edilecektir….

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

Niteliği, Türü ve Miktarı : Yahyalı İlçesi, Derebağ Şelalesi Tabiat Parkı içerisindeki “Giriş Kapısı, Büfe, Kır Kahvesi, Kır Lokantası İşletmeciliği ve Genel Saha Temizliği”,
İhale ve Teklif Açma Tarihi : 24.03.2020 — saat: 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Yeni Mahalle Mustafa Kemal Paşa Bulvarı No: 163 Kayseri İl Şube Müdürlüğü Toplantı Salonu,
İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü,
İhale Türü : Kiralama ve Hizmet Alımı,

TARIM VE ORMAN VE BAKANLIĞI VII. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KAYSERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

1- Kayseri İli, Yahyalı İlçesi, Derebağ Şelalesi Tabiat Parkı içerisindeki “Giriş Kapısı, Büfe, Kır Kahvesi, Kır Lokantası İşletmeciliği ve Genel Saha Temizliği” 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35. Maddesi, DSKİY’nin 29. maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile 44.176,46-TL (Kirkdörtbinyüzyetmişalti-TL Kirkalti-Kr.) muhammen bedel üzerinden artırımla ihale edilecektir.

2- Derebağ Şelalesi Tabiat Parkı içerisindeki “Giriş Kapısı, Büfe, Kır Kahvesi, Kır Lokantası işletmeciliği ve Genel Saha Temizliği” İhalesine katılacak olanlarda Yeterlik İçin Aranacak Kriterler uygulanacaktır.

3- İşin muhammen bedeli: 44.176,46-TL(Kırkdörtbinyüzyetmişaltı-TL Kırkaltı-Kr.)’dır.

4- İşin geçici teminatı: 4.417,65- TL ( Dörtbindörtyüzonyedi-TL Altmışbeş-Kr)’dır.

5-İhale, 24.03.2020 Salı günü saat 10:00 da Yeni Mahalle Mustafa Kemal Paşa Bulvarı No: 163 Kayseri İl Şube Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılacaktır.

6- İhale şartnamesi ile diğer evraklar, Yeni Mahalle Mustafa Kemal Paşa Bulvarı No: 163 Kayseri İl Şube Müdürlüğü Kocasinan /KAYSERİ adresinde mesai saatleri içinde ücretsiz olarak görülebilir.

İhaleye girecek olanlar, Kayseri Ziraat Bankası Merkez Şubesindeki İl Şube Müdürlüğü Döner Sermaye Saymanlığının TR51000100015940102805-5002 nolu hesabına 100,00 TL (Yüz-TL) yatırarak, yatırılan dekontla birlikte Şube Müdürlüğümüzden şartnameyi satın almaları gerekmektedir.

a- İsteklilerin, ihaleye katılmaya yeterli olup olmadıklarının tespiti için, İhale Komisyonunca istenen belgeler:

1- İsteklinin; gerçek kişi olması halinde T.C. vatandaşı olmak, tüzel kişi olması halinde ise T.C. Kanunlarına göre Türkiye’de kurulmuş tüzel kişiliğe haiz olmak.

2- Kanuni ikametgah sahibi olmak.

3- Türkiye’de tebligat için adres göstermek.

4- Bu iş için 88.352,92-TL tutarına veya Muhammen Bedelin 2 katına denk gelecek kullanılmamış nakit veya kredisine dair mali durum bildirimine yönelik banka veya özel finans kuruluşunun ilgili şubesinden veya Genel Müdürlüğünden alınmış belgelerin aslını vermek. (Kamu Tüzel Kişilikleri bu madde hükmünden muaftır)

5- Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı olduğuna dair belge vermek. (Kamu Tüzel Kişilikleri bu madde hükmünden muaftır) İsteklinin;

a) Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre, Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf Sanatkar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge vermek.

b) Tüzel kişi olması halinde, Ticaret ve Sanayi Odası’ndan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile Ticaret Sicil Gazetesi’nin suretini vermek.

c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) bentlerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeyi vermek. İsteklinin şirket olması halinde ise, şirket ortaklarının hisse durumlarını ve görevlerini belirten kanıtlayıcı belgelerden (Ticaret Sicil Gazetesi, Ticaret Sicil Memurluğu’ndan alınmış belge, Şirket Ana Sözleşmesi) herhangi birini vermek.

6- İş Deneyimine yönelik aşağıdaki belgeleri vermek. (Kamu Tüzel Kişilikleri bu madde hükmünden muaftır)

a) İsteklilerin ihaleye konu olan işle benzerlik arz eden faaliyetleri en az 1 (bir) yıl gerçekleştirdiğini belgelemek:

  • Her türlü Konaklanma tesisi (otel, motel, pansiyon, apart veya Kamp Alanı) işletmeciliğinde, Milli Park veya Tabiat Parklarında Kamp Alanı, Çadırlı, Karavanlı, Çadırlı+Karavanlı Kamp Alanı veya Günübirlik Kullanım Alanı ile A Tipi, B Tipi veya C Tipi Mesire Yeri İşletmeciliği,
  • Günübirlik Kullanım Alanı işletmeciliğinde; Sıhhi müessese iş yeri açma ve çalışma ruhsatına sahip veya Restoran/Lokanta, Kır Kahvesi veya Çay Bahçesi işletmeciliği,


b) İş Deneyimi belgelerinden birisinin sunulması yeterli kabul edilecektir.

c) İsteklinin şahsen işlettiği iş yerlerine ilişkin resmi kurum ve kuruluşlardan alınmış açılış veya işletme ruhsatının aslı veya noter onaylı örneği kabul edilecektir. Bu tür belge sunulması durumunda İş Deneyim süresi olarak , ihale tarihi ile açılış ruhsat tarihi arasındaki süre esas alınarak hesaplanır.

ç) İsteklinin şahsen işletme ruhsatı üzerinde olmayan yerler için; işletme ruhsatının asıl veya noter onaylı sureti, ruhsat sahibi ile istekli arasındaki noter onaylı kira sözleşmesi ve sözleşme kapsamında kesilen kira faturaları (SMM onaylı). Bu tür belge sunulması durumunda İş Deneyim süresi olarak, ihale tarihi ile işletme ruhsat tarihi ile kira sözleşmesinin başlangıç tarihi arasındaki süre esas alınarak hesaplanır.

d ) İsteklinin tüzel kişiliklerden alacağı referans yazıları iş deneyimi olarak kabul edilmez.

e) İsteklinin Ortak girişim olması durumunda ortaklardan birisinin İş Deneyimi sunması yeterli kabul edilecektir.

7- İmza sirküleri vermek.

İsteklinin;

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri vermek.
b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliği temsilen ihaleye katılan yetkilinin noter tasdikli imza sirkülerini vermek.
c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeleri vermek.

8. İstekliler adına vekaleten ihaleye iştirak ediliyorsa; vekaleten iştirak edenin noter onaylı vekaletnameleri ile noter tasdikli imza sirkülerini vermek.

9. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, bu şartnameye ekli örneğe uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermek. (İhale üzerinde kalan istekli tarafından noter tasdikli ortaklık sözleşmesi ayrıca verilir.) Ayrıca, idare ile yapılacak ihale sözleşmesini grubun bütün ortakları şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalarlar.

10. İhalenin gerçekleştirildiği yıl içerisinde vergi dairesinden veya internetten alınan vergi mükellefi olunduğuna dair belge vermek. (Ortak girişim olması halinde her iki ortak için belge vermek) (Kamu İdareleri, Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Kamu Tüzel Kişilikleri bu madde hükmünden muaftır.)

11. İhale ilan tarihinden sonra ilgili dairesinden veya internetten alınmış vergi dairesine borcunun bulunmadığına dair belge vermek. (Ortak girişim olması halinde her iki ortak için belge vermek) (Kamu İdareleri, Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Kamu Tüzel Kişilikleri bu madde hükmünden muaftır) İhale ilan tarihinden sonra alınmış vergi dairesine borcunun bulunmadığına dair belge vermek. (Kamu Tüzel Kişilikleri bu madde hükmünden muaftır)

12. İhale ilan tarihinden sonra ilgili dairesinden veya internetten alınmış Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)’ya borcunun bulunmadığına dair belge vermek. (Ortak girişim olması halinde her iki ortak için belge vermek) (Kamu İdareleri, Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Kamu Tüzel Kişilikleri bu madde hükmünden muaftır)

13. İhaleye ait şartname ve eklerini satın almak (dekont veya makbuz ile belgelendirilecektir) ve istekli tarafından şartname ve eklerinin okunup kabul edildiğine dair söz konusu ihale dokümanının her sayfasının imzalanarak teklif dosyasına konulması. (Ortak girişim olması halinde her iki ortak tarafından imzalanması.)

14. İdare adına alınmış (muhammen bedelin) %10’u tutarında geçici teminata ait alındı makbuzunu veya Bankalar veya özel finans kurumlarının verecekleri en az 90 gün süreli veya süresiz teminat mektuplarını vermek.

15. Şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen teklif mektubunu vermek. (Teklif mektubu iç zarf içine konularak kapatılacaktır.)

16. İhaleye katılmaya yeterlilik almak için yukarıdaki belgelerin eksiksiz getirilmesi şart olup, şartname ekinde bulunan “İhaleye Katılacak Olanlarda Yeterlilik İçin Puanlamaya Esas Kriterler” tablosundaki puanlamaya göre değerlendirme yapılacaktır. Öngörülen asgari yeterlik puanı almak şarttır.

17. İstekliler tarafından, ihalesi yapılacak işin adına alınmış 4.417,65-TL (Dörtbindörtyüzonyedi-TL Altmışbeş-Kr. tutarında geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu (Şube içi limitleri gösterilecektir) vereceklerdir. Tedavüldeki Türk parası ve nakit olarak ödenmek istenen geçici teminatın istekliler tarafından, Kayseri İl Şube Müdürlüğü Döner Sermaye Saymanlığının T.C. Ziraat Bankası Kayseri Merkez Şube TR51000100015940102805-5002 nolu hesabına yatırılacaktır.

İhaleye girebilmek için ;

Yukarıda belirtilen belgelerle birlikte, hazırlayacakları tekliflerini içeren iç zarfın da yer aldığı dış zarflarını 24.03.2020 Salı günü saat 10:00’a kadar Yeni Mahalle Mustafa Kemal Paşa Bulvarı No: 163 adresindeki Kayseri İl Şube Müdürlüğü, İhale Komisyon Birimine sıra numaralı alındı karşılığında vereceklerdir.

1- Başvuru dosyası idareye verildikten sonra, son müracaat tarihinden önce dahi olsa; dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde isteklilerce yapılacak müracaatlar ve/veya birden fazla yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
2- Bu işin ihalesine katılmak üzere, kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına vekaleten sadece tek bir başvuruda bulunabilecektir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
3- Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve/veya postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
4- Başvuru dosyasındaki belgeler asıl veya noter tasdikli olacak ve ilan tarihinden sonraki tarihi taşıyacaktır.

Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü/KAYSERİ


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir