Talas Belediyesine Ait Dükkan-ATM Yeri-Lokanta-Büro ve Taksi Durağı Yeri Kiraya Verilecektir

✔ Talas Belediyesine Ait Dükkan-ATM Yeri-Lokanta-Büro ve Taksi Durağı Yeri Kiraya Verilecektir
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
  • Niteliği, Türü ve Miktarı : 40 adet taşınmaz kiraya verilecektir.
  • İhale ve Teklif Açma Tarihi : 26.02.2020 — saat: 14:00
  • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Belediye toplantı salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.
  • İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü,
  • İhale Türü : Kiraya Verme,
✔ Talas Belediyesinden
Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı image-201.png
Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı image-202.png

İhaleye katılacak isteklilerin;

A-) Gerçek kişi ise;

1-) Nüfus cüzdan fotokopisi (Aslı idare yetkilisine ibraz edilirse noter onayına gerek yoktur.)

2-) Tebligat için kanuni ikametgâh adresini gösterir belge (e-devlet üzerinden),

3-) Sabıka Kaydı (e-devlet üzerinden),

4-) İhaleye iştirak edecek olanın imza beyanı,

B-) Tüzel kişi ise;

1-) Tebligat için Ticari ikametgah belgesi,

2-) Vergi Levhası,

3-) Şirket ortaklarının isimlerini belirtir Ticaret Sicil Gazetesi veya Oda Kayıt Belgesi (Tüzel kişilik vakıf veya dernek ise; Vakıf Senedi veya Dernek Ana Tüzüğü),

4-) İhaleye iştirak edecek olanın imza beyanı ve yetki belgesi,

C-) Ortak hükümler;

1-) “İdari şartnamenin okunduğu ve aynen kabul” edildiği ibaresi yazılı ve katılanın yetkili temsilcisi veya vekilince imzalanmış nüshası.

2-) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun değişik 6. maddesi gereğince ihale dışı bırakılma sebeplerinden herhangi birini taşımadığına dair yazılı Taahhütname,

3-) Belediyeye vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge,

4-) Geçici teminatın alındı makbuzu. (Muhammen bedelinin %3’ü kadardır. Geçici teminat tedavüldeki Türk Parasının dışında 2886 sayılı yasanın 26’ncı maddesinde sayılan değerler de teminat olarak kabul edilebilir. Teminat mektubu süresiz ve teminat mektubunun aslı olacaktır.)

5-) Vekâleten iştirak edenlerin vekalet belgesi ile birlikte vekalet edenin imza beyannamesi,

6-) Dosya alındı makbuzu,

7-) Ortak girişim halinde; Ortak Girişim Beyannamesi.

D-) Özel şartlar;

1- İlanın 7’inci sırasında yer alan taşınmaz lokanta olarak işletilmek üzere kiraya verilecektir. İhaleye katılacak isteklilerin şartnamenin 3’üncü maddesinde istenilen belgelerin yanında en az 3 (üç) yıl lokantacılık, pastacılık, unlu mamüller ve tatlı ürünleri üretimi, satışı gibi iş kollarından birinde faaliyet gösterdiğine veya bu iş kollarında en az 3 (üç) yıl çalışmış olduğunu gösterir (bonservis veya ustalık belgesi gibi) belge sunacaktır. İhaleye katılan tüzel kişi ise şirketin ödenmiş sermayesinin 4.000.000,00 (Dört milyon) TL ve üzeri, gerçek kişi ise yıllık cirosunun 2.000.000,00 (İki milyon) TL ve üzeri olduğunu gösterir belge sunmak zorundadır.

2- İlanın 9 ila 30’üncü sıraları arasında yer alan ATM kabin yerler banka ve finans kurumlarına kiralanacaktır.

3- İlanın 31 ila 39’inci sıraları arasında yer alan taksi duraklarının kiralama ihalesine katılacak isteklilerin söz konusu adreste taksi durağı çalıştırabileceğine dair UKOME Kararı belgesi sunacaklardır.

Encümen ihaleyi kısmen veya tamamen yapıp yapmamakta serbesttir.
İhaleye iştirak edeceklerin yukarıda sözü edilen belgelerle birlikte ihale saatinden önce Mali Hizmetler Müdürlüğüne müracaat ederek alındı belgesi karşılığında dosyalarını vermeleri gerekmektedir.

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı test-yemek-aof-aof-2-1.png

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok