Tokat Ağız ve Diş Sağlığı Merkezine Ait Büfe ve Çay Ocağı 3 Yıllığına Kiraya Verilecektir

✔ Tokat Ağız ve Diş Sağlığı Merkezine Ait Büfe ve Çay Ocağı 3 Yıllığına Kiraya Verilecektir
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
  • İhale ve Teklif Açma Tarihi : 11.02.2020 — saat: 10:00
  • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Tokat İl Sağlık Müdürlüğü Satınalma Birimi Kat: 3 Hoca Ahmet Mahallesi Mesrur Gürgenç Cad. No: 4 Kat: 3 Satınalma Birimi Tokat
  • İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü
  • İhale Türü : Kiraya Verme,

Tokat İli, Merkez Alipaşa Mahallesi Ardala Sağlık Sokak Tokat Ağız Diş Sağlığı Merkezi bünyesinde Kantin (Kafeterya), Büfe ve Çay Ocağı 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45 maddeleri gereğince açık teklif usulü ile ihale yapılarak, Hazine Taşınmazlarının İdaresi Yönetmeliği çerçevesinde üçüncü şahıslara kiralamak suretiyle işletilecektir.

1- İhale konusu iş: Tokat Ağız Diş Sağlığı Merkezi Kantin (Kafeterya), Büfe ve Çay Ocağı Kiralama İşi,

2- İşin süresi: Sözleşme İmzalanması itibaren 36 (otuzaltı) ay sürelidir.

3- İhalenin Yapılacağı Yer: Tokat İl Sağlık Müdürlüğü Satınalma Birimi Kat: 3

İhalenin yapılacağı adres: Hoca Ahmet Mahallesi Mesrur Gürgenç Cad. No: 4 Kat: 3 Satınalma Birimi Tokat

4- Kira Tespiti Komisyonca belirlenen tahmini bedel: 12 aylık tahmini (Elektrik, Su, Yakıt giderleri hariç) kira bedeli 28.075,75 (yirmi sekiz bin yetmiş beş Tl yetmiş beş Krş)TL

5- İhalenin Yapılacağı Tarih/Saat: 11.02.2020 Salı günü saat 10.00 de

6- Kapasite Personel Mevcudu: Tahmini 180 – 200 kişi olup, günlük ortalama 850 – 1.000 ayaktan hasta ve hasta yakınları sirkülasyonu mevcut,

7- Kantin Alanı: 60 m2 kapalı alan

8- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;

a) Geçici teminat miktarı 842,27 (sekiz yüz kırk iki TL.yirmi yedi Krş) TL. tutarı Tokat İl Sağlık Müdürlüğü Halk Bankası Tokat Şubesi TR910001200966800005000135 nolu hesaba yatırılacaktır.
-Geçici teminat (tedavüldeki Türk parası, mevduat ve katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları ve hazine müsteşarlığınca ihraç edilen devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri)

b)Tebligat için Türkiye de Adres beyanı T.C. Kimlik Numarası Telefon ve Fax numaraları.

c) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve / veya sanayi Odası veya ilgili meslek odası belgesi;

-Gerçek veya Tüzel kişilerin Büfe, Kantin (Kafeterya), Çay Ocağı, Market veya Lokanta işlettiğine dair kayıtlı olduğu oda belgesi ilk ilan tarihi veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

– Gerçek kişi olması halinde Noter tasdikli imza beyannamesi,

Tüzel kişi olması halinde ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakların üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, Bu bilgilerin tamamının bir ticaret sicil gazetesinde bulunmaması halinde bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri.

e) İhale dokümanı satın alındığına dair belge;

9- İhale ile ilgili dosyalar ve şartnameleri mesai saatleri dahilinde Tokat İl Sağlık Müdürlüğü Satın alma Komisyon Başkanlığında bedelsiz görülebilir veya ilgili hesaba 100 (yüz)TL yatırarak temin edilebilir.

10-Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı devlet ihale kanunun 37 inci maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce ihale komisyon başkanlığına ulaşması şarttır.

İstekliler ihale tarih ve saatine kadar Tokat İl Sağlık Müdürlüğü Satın alma Birimi ihale evrak dosyasını teslim edecekler veya 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. Madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri evraklarını iadeli taahhütlü posta yoluyla gönderebileceklerdir.

Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde ihale dosyasının içinde teklif mektubunu da sunacaktır. Bu durumda posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir.

Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez. Belirtilen saatten sonra ihale dosyası teslim alınmayacaktır.

11- Postada meydana gelecek gecikmelerden dolayı idare ve komisyon sorumluluk kabul etmez.

12- Her türlü vergi, resim, harç ve benzeri alıcısına aittir.

13- Komisyon gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

14- İhaleye iştirak edenler, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45 maddeleri açık teklif usulü ve Sözleşmedeki genel hükümleri ve kantin kiralama işine ait şartnamedeki genel ve özel şartların tüm maddelerini önceden okumuş ve aynen kabullenmiş sayılırlar.

15- Toplam Sözleşme bedeli üzerinden % 6 (yüzde altı ) oranında kesin teminat alınacak.

16- Cumhuriyet başsavcılığından alınacak sabıka kaydı olmadığına dair belge İstekli ve vekaleten ihaleye girecek kişiler son 6 ay içerisinde alınmış adli sicil kayıt örneğini sunacaklardır, e-devlet üzerinden yapılacak sorgulamalar kabul edilecektir.

17- Tahmin edilen bedel 12 aylık olup, işin süresi 36 aydır. Buna göre İkinci ve müteakip yıllar kira bedelleri, cari yıl kira bedelinin Türkiye İstatistik Kurumunca artışın yapılacağı ayda yayımlanan Tüketici Fiyatları Endeksi (bir önceki yılın aynı ayına göre % değişim oranı) oranında artırılması suretiyle hesaplanır.

18- Sözleşme imzalanmasını müteakip yer teslimi yapıldıktan sonra başlayacaktır.

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı test-yemek-aof-aof-3-1.png

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok