Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Satış İhaleleri 268 0

Ankara/Altındağ’da Depolu Gece Kulübü 1/2 Hissesi Satışa Çıkarılmıştır…

Paylaş:

Ankara/Altındağ’da Depolu Gece Kulübü 1/2 Hissesi Satışa Çıkarılmıştır…

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

Niteliği, Türü ve Miktarı : Ankara İli, Altındağ İlçesi, Fevzipaşa Mahallesi’nde 240 m² depolu gece kulübü satışa çıkarılmıştır.
İhale ve Teklif Açma Tarihi : 20.03.2020 — saat: 15:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Tahsilat Grup Müdürlüğü ihale salonunda
İhale Usulü : 6183 Sayılı A.A.T.U.H.K. Usulünce Satış,
İhale Türü : Satış,

Vergi borcundan dolayı mahcuz bulunan aşağıda tapu kaydı, özellikleri ve rayiç değeri belirtilen taşınmaz 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 94-99 uncu maddeleri gereğince açık artırma ile satılacaktır.

1) Satışı Yapılacak Gayrimenkul: Ankara İli, Altındağ İlçesi, Fevzipaşa Mahallesi, 2720 ada, 39 parsel, 1.989,00 m² yüz ölçümlü arsa üzerinde kaim, 95/6885 arsa paylı, 1/2 (yüzde elli) hisseli kargir iş hanıdır.

2) Satışı Yapılacak Gayrimenkulün Vasıfları: Gayrimenkulün borçluya isabet eden 1/2 (yüzde elli) hissesi satışa çıkarılmıştır. Gayrimenkul Ankara İli, Altındağ İlçesi, Fevzipaşa Mahallesi, 2720 ada, 39 parsel, 1.989,00 m² yüz ölçümlü arsa üzerinde Rüzgarlı Caddesi’nde, 3 nolu Halk İş Hanının 1. bodrum katında 1B-10 nolu bağımsız bölümdür.

Bahse konu gayrimenkul yaklaşık 200 m² olup ayrıca yaklaşık 40 m² de deposu vardır. Halihazırda gece kulübü olarak işletilmektedir. Çankırı Caddesi’ne 50 metre, Ulus Meydanı’na 150 metre, İstanbul Caddesi’ne 500 metre, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Meydanı’na 1 kilometre, Kızılay’a 2,5 kilometre mesafededir. (kuş uçuşu)

3) İhalenin Yapılacağı Yer, Gün ve Saat: Satış komisyonu tarafından Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Tahsilat Grup Müdürlüğü ihale salonunda 20.03.2020 tarihinde saat 15:00’da açık arttırma ve peşin para ile yapılacaktır. Satışı gerçekleşmezse 27.03.2020 tarihinde aynı yer ve saatte tekrar artırmaya çıkarılacaktır.

4) Gayrimenkulün Rayiç Değeri: 800.000,00-TL olup, 1/2 hisseye isabet eden 400.000,00-TL’dir.

5) Artırmaya İştirak İçin Alınacak Teminatın Nevi ve Miktarı: Rayiç değerin %7,5 oranında 30.000,00-TL teminat alınacaktır. Teminat olarak para, bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen süresiz teminat mektupları, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değeri esas alınır), Hükümetçe belli edilecek Milli esham ve tahvilat (Bu esham ve tahvilat teminatın kabul edilmesine en yakın borsa cetvelleri üzerinden %15 noksanıyla değerlendirilir) kabul edilir.

6) Teminatın Yatırılacağı Yer ve Süre: Teminat tutarı Ankara Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü veznesine makbuz karşılığı yatırılarak, en geç satış günü saat 14:00’a kadar makbuzun Satış Komisyonuna ibrazı gerekmektedir.

7) Gayrimenkul satışında verilen bedel gayrimenkullere biçilen rayiç değerin % 75‘ini bulmadığı, şayet artırılan bedel amme alacağına rüçhanı olan alacakların tutarından fazla çıkmadığı ve yapılmış ve/veya yapılacak masrafları karşılamadığı taktirde, en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla 7 gün daha uzatılarak 27.03.2020 tarihinde aynı mahalde ve aynı saatte tekrar artırmaya çıkarılacaktır.

8) Gayrimenkul Satış Şartnamesi, Mithatpaşa Vergi Dairesi Müdürlüğü İcra-Satış Servisinden temin edilebilir.

9) Satış peşin bedelle yapılacaktır. Her türlü vergi, resim, harç (Tapu Harcı, Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi, Tellaliye) ve diğer tüm masraflar alıcıya aittir.

10) İş bu ilanın tapu kaydında adresi bulunmayan ilgililer ile tapu kaydında ad ve adresleri geçip de tebliğ edilmeyen ilgililere de tebliğ yerine kaimdir. Artırmaya iştirak edenler şartnameyi görmüş ve içeriğini kabul etmiş sayılacaklardır.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir