Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Satış İhaleleri 200 0

Orhangazi Belediyesinden 2 Adet Taşınmaz Satış İhalesi…

Paylaş:

Orhangazi Belediyesinden 2 Adet Taşınmaz Satış İhalesi…

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

İhale ve Teklif Açma Tarihi : 08.04.2020 — saat: 15:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Bursa/Orhangazi Belediyesi Encümeni,
İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü,
İhale Türü : Satış,

1- Mülkiyeti Bursa/Orhangazi Belediyesine ait, aşağıda listesi bulunan 2 adet gayr-i menkul 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü İhale suretiyle satılacaktır.

2- Bu husustaki ihale 08.04.2020 tarihinde aşağıda belirtilen saatte encümen toplantı odasında yapılacaktır.

3- Satışı yapılacak gayr-i menkuller;

S.NOMAHALLESİADA/
PARSEL

CİNSİ
YÖZ ÖLÇÜMÜMUHAMMEN BEDELGEÇİCİ TEMİNAT

İHALE SAATİ
1.
Sölöz Mahallesi
0/4181Arsa2.176,73 m²1.393.107,20 TL41.793,22 TL
15.00
2.Sölöz Mahallesi
(Müstakil Fırın)
0/3296Zeytinlik211,00 m²358.700,00 TL10.761,00 TL15.02

4- 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan Kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak, gayr-i menkulün tahmini bedel üzerinden yukarıda belirtilen % 3’ lük geçici teminatı ihaleden evvel ödemek şarttır.

5- Katma Değer Vergisi Kanununun 17. maddesine istinaden KDV’ den muaftır.

6- Her bir taşınmaz satışı ihale şartnamesi 500,00 TL karşılığı, Camikebir Mahallesi, Cumhuriyet Alanı No: 1 Orhangazi Belediyesi veznelerine bedeli yatırılarak Destek Hizmetleri Müdürlüğünden satın alınabilir.

7- Taşınmaz satışı ihale şartnamesini görmek isteyenler mesai saatleri içerisinde Orhangazi Belediyesi, Destek Hizmetleri Müdürlüğünden görebilir.

8- Taşınmazların kapalı teklif usulü satış ihalesine teklif verecekler; ihale zarflarını, aşağıda ve şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte satış şartnamesinde belirtilen maddelere ve 2886 Sayılı Kanun hükümlerine uygun olarak hazırlayarak 08.04.2020 tarihinde Çarşamba günü saat 15.00’e kadar Orhangazi Belediyesi Encümeni (ihale komisyonu) sekretarya görevini yapan Destek Hizmetleri Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.

9- İsteklilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek İhale Dosyasında aranacak belgeler şunlardır:

TÜZEL KİŞİGERÇEK KİŞİ
-İmza sirküleri (noter onaylı),
-İmza sirküleri (noter onaylı),
-Vekil ise vekaletname (noter onaylı),
– Vekil ise vekaletname (noter onaylı),
– Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekilin noter tasdikli imza sirküleri,– Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekilin noter tasdikli imza sirküleri,
– İşe ait Şartname ekinde yer alan forma uygun teklif mektubu,– İşe ait Şartname ekinde yer alan forma uygun teklif mektubu
– Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi,– Nüfus cüzdan sureti veya nüfus kayıt örneği,
– Ticaret sicil gazetesi,– İkametgah,
– Geçici teminat tutarının yatırıldığına/karşılandığına dair makbuz/belge,– Geçici teminat tutarının yatırıldığına/karşılandığına dair makbuz/belge,
– Şartname alındı makbuzu,– Şartname alındı makbuzu,
– Belediyeye borcu bulunmadığını gösterir belge (Belediye veznelerinden temin edilecek),– Belediyeye borcu bulunmadığını gösterir belge (Belediye veznelerinden temin edilecek),

Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir