Çankırı Milli Emlak Müdürlüğünden 2 Adet Arsa Satışa Sunulmuştur

✔ Çankırı Milli Emlak Müdürlüğünden 2 Adet Arsa Satışa Sunulmuştur
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
  • Niteliği, Türü ve Miktarı : Çankırı ili Merkez Mahallesi İnaç Köyünde iki adet arsa ihale usulü satışı yapılacaktır,
  • İhale ve Teklif Açma Tarihi : 18.02.2020 — saat: 08:30
  • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Çankırı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğü odasında,
  • İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü,
  • İhale Türü : Satış,
Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı image-42.png

1- Yukarıda özellikleri ve ihale bilgileri belirtilen mülkiyeti Hazineye ait taşınmazların, 2886 Sayılı Kanunun 45. maddesine göre açık teklif usulüyle satışı ve kiralanması ihaleye çıkarılmıştır.

2- Satışa sunulan taşınmaz malların ihalesi, Çankırı Çevre ve Şehirçilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğü odasında hizasında gösterilen tarih ve saatte yapılacaktır.

3- Satış ihalesine ilişkin şartname mesai saatleri dahilinde Çankırı Milli Emlak Müdürlügünde bedelsiz olarak görülebilir.

4- İhaleye iştirak etmek isteyenlerin;

geçici teminat makbuzu veya 2886 sayılı Kanuna göre (mevduat veya katılım bankalarından alacakları) süresiz geçici teminat mektubu (Her teminat mektubunda; ihale tarihinin ve hangi taşınmaz ihalesi için verildiğini içerir mahallesi/köyü, ada, parsel vb. gibi bilgilerin ve ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de yazılması zorunludur),

  • T.C.Kimlik Numarasının yazılı oldugu nüfus cüzdan örneği,
  • ikametgah adresi,
  • özel kişiler adına vekaleten ihaleye giren kişilerden noter tasdikli vekaletname,
  • tüzel kişilerde siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluşundan 2020 yılı içerisinde alınmış sicil kayıt belgesi,
  • vergi kimlik numarası ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduğunu gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnamelerini,

ihale saatinden önce ilgili ihale komisyonuna teslim ederek ihale saatinde komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

5- İsteklilerin ihale saatine kadar İhale Komisyonuna ulaşmış olması kaydıyla yukarıda belirtilen belgelerle birlikte, 2886 sayılı İhale Kanununun 37. maddesine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını aynı Kanunun 46. maddesine göre posta ile iadeli taahhütlü olarak gönderebilirler. Postadan doğacak gecikmeler kabul edilmez.

6-Kiralanacak taşınmazın ihale bedeli peşin ödeneceği gibi 1/4 dü peşin geri kalan kısım üçer aylık dönemler halinde üç taksitte tahsil edilecektir. Ayrıca ihale bedeli üzerinden; Kati Teminat, Damga Vergisi ve Karar Pulu Bedeli alınacaktır.

7- Taşınmazların satış bedeli peşin ödenebilecegi gibi talep edilmesi halinde,Belediye ve mücavir alan sınırları içinde 5000.Tl,dışında 1000.Tl.nin üzerinde, olması halinde 4706 sayılı Kanunun 5. maddesine göre kanuni faizi ile birlikte (24) ay, (8) eşit taksitle ödenebilir.Taşınmazmal satışımız KDV’ye tabi değildir.Tapudaki tüm işlemler bedelsizdir. (5) yıl emlak vergisinden muaftır.

8- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Ayrıca ; “Bu ihaleye ilişkin bilgiler:

çankırı@csb.gov.tr adresinden öğrenilebileceği gibi, Türkiye genelindeki ihale bilgileri [email protected] adresinden öğrenilebilinir.

TEL: 0376- 213 35 07

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı test-yemek-aof-aof-2-1.png

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok