Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Satış İhaleleri 301 0

Edremit Belediyesi 3 Adet Konut Satışı Yapıyor…

Paylaş:

Edremit Belediyesi 3 Adet Konut Satışı Yapıyor…

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

İhale ve Teklif Açma Tarihi : 29.04.2020 — saat: 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Balıkesir/Edremit Belediyesi toplantı salonu,
İhale Usulü : 2886 Sayılı D.İ.K, Açık Teklif Usulü
İhale Türü : Satış,

Madde 1- Mülkiyeti Edremit Belediyesi Tüzel Kişiliğine ait aşağıda Mahallesi, Niteliği ve Parsel Numaraları bulunan taşınmazlar Belediye Meclisinin 11.06.2019 tarih ve 220 sayılı kararı gereği 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince 29 Nisan 2020 Çarşamba günü saat 10.00’da (sıra numarasına göre yapılacaktır) Belediye Encümeni huzurunda satışı yapılacaktır.

Madde 2- Tespit edilen Muhammen Bedel ve Geçici Teminat miktarları aşağıda yer almaktadır.

EDREMİT İLÇESİ SATIŞI YAPILACAK GAYRİMENKULLER

S. NoMahallesiNiteliğiParsel
No
Dosya
Bedeli
Muhammen
Bedel
Geçici
Teminat
(%3)
1Eroğlan Mh. 301. Sk. A Blk. No: 2 İç Kapı No: 7 KadıköyMesken2865B.B alanı
102,50 m²
Ortak Alan
18 m²
400,00.TL150.000,00.-TL4.500,00.-TL
2Eroğlan Mh. 301. Sk .A Blk. No: 2 İç Kapı No: 12 KadıköyMesken2865B.B alanı
102,50 m²
Ortak Alan
18 m²
400,00.TL155.000,00.-TL4.650,00.-TL
3Eroğlan Mh. 301. Sk. A Blk. No: 2 İç Kapı No: 14 KadıköyMesken2865B.B alanı
102,50 m²
Ortak Alan
18 m²
400,00.TL152.000,00.-TL4.560,00.-TL


Madde 3- İhale Edremit Belediyesi Encümeni huzurunda 08.09.1983 tarih, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi çerçevesinde Açık Teklif Usulü (arttırma) ile yapılacaktır.

Madde 4- İhaleye katılabilmek için; 08.09.1983 tarih, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve bu Kanunun 74. maddesine dayanılarak çıkarılan Yönetmelikte belirtilen niteliklere haiz olmak yine anılan Kanun ve Yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak.

Ayrıca Gerçek kişilerde;

  • E- devlet üzerinden alınacak Nüfus Kayıt Örneği,
  • Tebligat için Türkiye’de adres göstermek,
  • Nüfus cüzdan fotokopisi,
  • Noter tasdikli imza beyannamesi,
  • Geçici teminatı yatırdıklarına dair makbuz veya süresiz banka teminat mektubu,
  • İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
  • Edremit Belediyesine borcu olmadığına dair (Emlak, kira, çtv vb.) Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış resmi yazılar,
  • Tüzel kişilerde ise yukarıdaki şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevliler belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekaletnameyi vermeleri,
  • Vekaleten ihaleye katılma halinde; vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

vermeleri şarttır.


Madde 5- Satışı yapılacak taşınmazların, 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunun 17. maddesinin 4. Bendinin (p) fıkrası uyarınca K.D.V istinası olduğundan dolayı K.D.V alınmayacaktır.

Madde-6 İhaleye girmek isteyen istekliler taşınmazların muhammen bedel üzerinden 2886 Sayılı Kanunun 25. maddesi uyarınca en az %3 tutarında geçici teminatı nakit veya süresiz banka teminat mektubu ile yatırmak zorundadır.

Madde 7- Satışı yapılacak olan gayrimenkullerin bedellerinin tamamı peşin olarak ödenecektir.

Madde 8- İhale dokümanı Edremit Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğünden görülebilir. Ayrıca, 400.- TL karşılığı dosya bedeli ödenerek temin edilebilir. İhaleye katılmak isteyenler ihale dokümanını almak zorundadır.

Madde 9- İstekliler ihaleye katılabilmek için 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda açıklanan biçimde hazırladıkları dosyayı ihale tarih ve saatine kadar Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğüne sunmak zorundadır.

Bu saatten sonra yapılan başvurular dikkate alınmaz. Saat ayarlarında, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu (TRT)’nin ulusal saat ayarı esas alınır.

Madde 10- Karar pulu, Tellaliye, Tapu ücreti ve diğer giderlerin tümü alıcıya aittir.

Madde 11-İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir