Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Satış İhaleleri 192 0

Kınık Vergi Dairesi Müdürlüğü 6349 m² Tarla Satışı Yapıyor…

Paylaş:

Kınık Vergi Dairesi Müdürlüğü 6349 m² Tarla Satışı Yapıyor…

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

Niteliği, Türü ve Miktarı : Büyükoba Mahallesi Duman Tepesi Mevkii 132 Ada 5 Parselde kayıtlı olan Tarla vasfındaki 6.349,96 m² yüz ölçümlü olan taşınmaz.
İşin Yapılacağı Yer : KINIK / İZMİR
İhale ve Teklif Açma Tarihi : 21.04.2020 — saat: 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : İzmir/Kınık Vergi Dairesi Müdürlüğü Kınık/İZMİR
İhale Usulü : 6183 Sayılı A.A.T.U.H.K. usulünce satış,
İhale Türü : Satış,


Kınık Tapu Müdürlüğünde, Büyükoba Mahallesi Duman Tepesi Mevkii 132 Ada 5 Parselde kayıtlı olan Tarla vasfındaki 6.349,96 m² yüz ölçümlü olan taşınmazın tam hissesi amme alacağının tahsili için açık arttırma usulü ile satışı yapılacaktır.

Satışa Konu Gayrimenkulün Özellikleri:

Söz konusu gayrimenkul hakkında Karat Taşınmaz Değerleme A.Ş. tarafından 12.12.2019 tarihinde düzenlenen Bilirkişi Raporunda;

“Taşınmazın bulunduğu yakın çevrede genellikle orman alanları ve tarlalar bulunmaktadır. Yapılaşmanın az olduğu bölgede sosyal yaşamın gerektirdiği alışveriş, sağlık ocağı, okul, market vb sosyal ihtiyaçlar uzak mesafede karşılanabilmektedir. Konu taşınmaz Kınık İlçe merkezine yaklaşık 18 km mesafede bulunmaktadır. Taşınmaza ulaşım kuş bakışı 400 metre mesafeye kadar araçla yapılabilmekte olup sonrasında araçla yapılamamaktadır. Çok eğimli bir topoğrafya bölgesinde yer almaktadır. Taşınmaz orman alanında kalan “tarla” vasıflı taşınmazdır. Taşınmazın kadastral yola cephesi bulunmamakta olup topoğrafik olarak engebeli bir arazi yapısında, geometrik olarak diktörtgen benzeri bir yapıya sahip jeolojik olarak 1. derece Deprem Kuşağında bulunmaktadır.” olarak belirtilmiştir.


Takdir Olan Rayiç Değeri: 146.050,00 TL (%18 KDV ve %05,69 Damga Vergisi alıcıya aittir)

1-) Satış 21.04.2020 tarihinde salı günü saat: 10:30’ da ve satış süresi 15 dakikadır. Kınık Vergi Dairesi Müdürlüğü Kınık/İZMİR adresinde toplanacak Gayrimenkul Satış Komisyonu tarafından açık artırma yolu ile yapılacaktır.

Bu artırmada teklif edilen bedelin artırmaya esas olan rayiç değerin % 75’ ini bulması ve rüçhanlı alacaklar varsa artırma bedelinin rüçhanı olan alacakların tutarı ile yapılmış ve yapılacak masrafları geçmesi şartları gerçekleşirse bu durumda gayrimenkul en çok artırana ihale olunur.

Böyle bir bedel ile alıcı çıkmaz ise en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla gayrimenkulün ikinci artırma ile satışı 28/04/2020 tarihinde Salı günü saat 10:30’ da (satış süresi 15 dakikadır) yine aynı adreste yapılacaktır.

Bu artırmada da bu miktar aşılmamış ise gayrimenkul en çok artırana ihale edilecektir. Şu kadar ki tekliflerin değerlendirilmesinde alacaklı kamu idaresi ile borçlunun menfaatlerinin mümkün olduğu kadar telif edilmesi esastır.

Artırma bedelinin rüçhanlı olan alacaklarının toplamından fazla olması, ayrıca paraya çevirme masraflarını geçmesi lazımdır.

2-) Açık artırmaya katılacaklardan, gayrimenkulün takdir edilen değerinin (146.050,00 TL) %7,5’i nispetinde olan 10.953,75 TL. tutarında teminat alınacaktır.

İştirakçilerin bu teminatlarını ihale günü saat 09:30’a kadar Kınık Vergi Dairesi Müdürlüğü veznesine yatırarak (Vezne Alındısının, Menkul Kıymet Alındısı) belgelerini de aynı süre içerisinde Gayrimenkul Satış Komisyonuna ibraz etmeleri gerekmektedir.

Bu teminatlar 6183 Sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 10’ncu maddesinin 1 ila 4’ncü bentlerinde yazılı nakit para veya kesin ve süresiz olmak şartıyla 10.953,75 TL’lik banka teminat mektubu, hazine tahvil ve bonoları veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler ile, Hükümetçe belli edilecek Milli Esham ve Tahvilattır. (Bu esham ve tahvilatlar en yakın borsa cetvelleri üzerinden %15 noksanıyla değerlendirilir.)

3-) %18 Katma Değer Vergisi, Binde 5,69 Damga Vergisi, alıcı ve satıcı adına tahakkuk edecek Tapu Harcı ve masraflar alıcılar tarafından ayrıca ödenecektir.

4-) İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin varsa irtifak hakkı sahipleri de dahil olmak üzere bu gayrimenkul üzerindeki haklarını, faiz ve masrafa dahil olan iddiaların dayanağı olan belgelerle 15 gün içinde Kınık Vergi Dairesi Müdürlüğüne bildirmeleri gerekmektedir. Aksi halde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç tutulurlar.

5-) Taşınmazı satın alanlar ihale bedelini Katma Değer Vergisi ve Damga Vergisiyle birlikte derhal öderler. Mühlet verilirse KDV-Damga Vergisini derhal ihale bedelini verilen süre içerisinde nakden ödemek zorundadırlar.

6-) Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse ödemelerini mühletinde yapmadığı takdirde satış feshedilerek ilgili gayrimenkul satış komisyonunca hemen 7 gün müddetle artırmaya çıkarılır. Bu artırmada ilgililere tebliğ yapılmaz.

Sadece ilanla duyurulur ve gayrimenkul en çok artırana ihale edilir. İhalenin feshine sebep olan tüm alıcılarla kefilleri, teklif ettikleri bedelle son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan, ayrıca %5 faizden müteselsilen sorumlu olurlar.

İhale farkı %5 faiz tutarı ayrıca hükme hacet kalmaksızın teminattan mahsup yapıldıktan sonra, kalan bakiyesi 6183 Sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uyarınca takip ve tahsil olunur.

7-) İhale günü ve zamanında ihaleyi sekteye uğratacak veya sonucunu olumsuz etkileyecek herhangi bir durum olması halinde, ihalenin yapılıp yapılmayacağı hususunda Satış Komisyonu yetkilidir.

😎 Satış Şartnamesi ilan tarihinden itibaren herkesin görebileceği şekilde açık olup edinmek isteyenler mesai saatleri dahilinde Kınık Vergi Dairesi Müdürlüğünden temin edebilirler.

Satışa iştirak edenler şartnameyi görmüş ve içeriğinde yazılı hususları kabul etmiş sayılacaklardır.

İlgili gayrimenkul ve satış işlemleri hakkında, yukarıda yazılı bulunan hususlar dışında başkaca bilgi almak isteyenler 2020/5 Dosya numarası ile Kınık Vergi Dairesi Müdürlüğüne müracaat edebilirler.

9-) İş bu ilanın tapu kaydında adresi bulunmayan ilgililer ile tapu kaydında adı ve adresleri geçip de tebliğ edilemeyen ilgililere de tebliğ yerine kaim olduğu sayılır,


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir