Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Satış İhaleleri 253 0

Sivas’ta 79 m² Dükkan İhale İle Satılacaktır…

Paylaş:

SİVAS SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ Sivas’ta 79 m² Dükkanı İhale İle Satacaktır…

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

Niteliği, Türü ve Miktarı : Dörteylül mahallesi 528 ada 21 parselde zemin kat 6 nolu bağımsız bölümde kayıtlı dükkan (Dörteylül Mah., Necip Fazıl Kısakürek Caddesi No: 17/A Merkez/Sivas) vasfındaki gayrimenkuldür.
İhale ve Teklif Açma Tarihi : 08.04.2020 — saat: 10:20
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : SİVAS SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ İl binası 4. Kat Toplantı Salonunda
İhale Usulü : 6183 Sayılı A.A.T.U.H.K. Usulünce Satış
İhale Türü : Satış,

SİVAS SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
İşyeri Sicil numarası: 1006734.058
Satış Dosya Numarası: 15781

ADRES VE TAPU KAYDI İLE İMAR DURUMU :

Satışa konu taşınmaz İlimiz Dörteylül mahallesi 528 ada 21 parselde zemin kat 6 nolu bağımsız bölümde kayıtlı dükkan (Dörteylül Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi No: 17/A Merkez/Sivas) vasfındaki gayrimenkuldür.


ÖZELLİKLERİ:

Değerlemesi yapılan zemin kat 6 nolu bağımsız bölüm dükkan net 79 m2, brüt 88 m2 alanlıdır.

Bina girişine göre sol tarafta 1. Dükkandır. Kuzeydoğusunda yer alan Necip Fazıl Kısakürek Caddesine cephelidir. İçerisine girilemediğinden iç mekan özellikleri anlatılamamıştır.

528 Ada 8 parselde üzerindeki 1-2-3-4-5-6-7-8-9 nolu bağımsız bölümler birleştirilerek kullanılmaktadır.

MUHAMMEN BEDELİ

Taşınmaza günün alım satım rayiçlerine göre 180.000.-TL (yüzseksenbintürklirası) takdir edilmiş olup bu bedel üzerinden satışa çıkarılmıştır.

SATIŞ ŞARTLARI

1- Taşınmazın birinci satışı 08.04.2020 tarihinde saat 10.20-10:25 saatleri arasında Müdürlüğümüz İl binası 4. Kat Toplantı Salonunda açık artırma suretiyle yapılacaktır.

Birinci artırmada tayin edilen zamanda gayrimenkulün 3 defa bağırıldıktan sonra teklif edilen en yüksek bedel rayiç bedelin % 75’i + takip masraflarını ve varsa rüçhanlı alacakların miktarını geçmesi şartı ile en çok artırılana ihale edilir.

Ayrıca bedel bu miktarı bulmaz ise en çok artıranın taahhüdü baki kalmak kaydı ile 15.04.2020 tarihinde aynı yer ve 10:20 – 10:25 saatleri arasında yapılacaktır.

İkici artırma rayiç bedelin % 50 + takip masrafları ve varsa rüçhanlı alacakları geçmesi şartı ile en çok artırana ihale olunur.

Şu kadarki birinci artırmada istekli çıkmaz veya pey sürülmezse ikinci artırmada 6183 Sayılı yasanın 94.maddesi gereğince birinci artırmadaki şartlar aranacaktır.

2- İhaleye iştirak edeceklerin taşınmazın artırmaya esas rayiç bedelinin % 7,5’i olan 13.500,00.- TL teminatı 6183 Sayılı Yasanın 10. maddesinin 1 ile 4.fıkrasında belirtildiği şekilde nüfus cüzdanı ibraz ederek elden veya banka kanalıyla (Ziraat, Halkbank, Vakıfbank ve anlaşmalı Bankalara) müdürlüğümüz adına kurumsal hesabına geçici teminat butonundan ödeyip dekontunu önceden vermeleri zorunludur.

3- Satış peşin para ile yapılır. Ancak, alıcının talebine binaen 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir.

4-Resmi ihale pulu, Damga vergisi, KDV, Tapu alım satım harcı ve masrafları, tellaliye taşınmazın teslim masrafları alıcıya aittir. Gayrimenkul tahliyesi alıcıya aittir.

5- Taşınmazın aynından doğan birikmiş vergiler ihale bedelinden ödenecektir.

6- Pey (varsa) ipotekli borç göz önüne alınmadan sürülür. Ancak gayrimenkulün rehin suretiyle sağlanmış muaccel borçlar alıcıya devredilemez. Satış bedelinden tercihen ödenir.
Muaccel olup, alıcıya intikal eden rehinli borçlar ihale bedelinden tenzil edilerek alıcı uhdesinde bırakılır. Bakiyesi kendisinden tahsil olunur.

7- İpotek sahibi alacaklılar ile diğer ilgililerin ve irtifak hakkı sahiplerin bu gayrimenkul üzerindeki hakları hususu ile faiz ve masrafa dair iddiaların dayanağı belgelerle 15 gün içinde Müdürlüğümüz İcra Satış Servisine yazılı olarak belgeleriyle birlikte bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

8- Gayrimenkul kendisine ihale olan kimse ihale bedelini hemen veya süre verilirse verilen süre içerisinde ödemekle yükümlü olup, aksi takdirde ihale kararı fesh edilir. Ve gayrimenkul satış komisyonunca hemen 7 gün süre ile artırmaya çıkartılır. Bu artırmada ilgililere herhangi bir tebligat yapılmaz. Yalnız ilanla yetinilir. Gayrimenkul en çok artırana ihale edilir. Birinci kez ihale yapılan kimse iki ihale arasındaki farktan ve diğer zararlardan mesul olur. İhale farkı ve geçen günlerin faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın teminattan mahsubu yapıldıktan sonra bakiyesi 6183 Sayılı Yasaya göre Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünce kendisinden tahsil olunur. Faiz, yasal faiz üzerinden hesap edilir.

9- Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebileceği Sivas Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü İcra Satış Servisinde açık olup, bir örneği isteyene verilecektir.

10- Satış İlanında dizgi baskı ve yazım hatası olması halinde ihale anındaki açıklamalar esastır. Bu ilan sadece gayrimenkulün satışına ilişkin olup, satışa ilişkin esaslar ile genel kurallar satış şartnamesinde ayrıca belirtilmiştir. Satış ilanında bulunmayan hususlara karşı itirazda bulunulamaz.

11- Satış ilanı ilgililerin adresine tebliğe gönderilmiş olup, adreste tebligat yapılamaması veya adresi bilinmeyenler içinde iş bu ilanın tebliğ yerine kaim olacağı, satışa iştirak edeceklerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, bilgi almak isteyenlerin 15781 sayılı icra satış dosyası ile SİVAS SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ İcra satış servisine başvurmaları ilan olunur.

İlanın bir örneği de ‘’www.sgk.gov.tr’’ adresinde yayınlanmıştır.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir