Türkoğlu Milli Emlak Şefliği 31 Adet Gayrimenkulü Satışa Çıkardı

✔ Türkoğlu Milli Emlak Şefliği 31 Adet Gayrimenkulü Satışa Çıkardı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
  • Niteliği, Türü ve Miktarı : Mülkiyeti Hazineye ait 31 adet muhtelif taşınmaz,
  • İhale ve Teklif Açma Tarihi : 03.03.2020 — saat: 08:40
  • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Türkoğlu Milli Emlak Şefliği
  • İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü,
  • İhale Türü : Satış,

1- Aşağıda özellikleri ve ihale bilgileri belirtilen Hazinenin tam-hisseli olarak maliki bulunduğu taşınmaz malların satış ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.nci maddesine göre Açık Teklif Usulü ile hizalarında belirtilen tarih ve saatlerde, Milli Emlak Şefliğinde teşekkül edecek komisyon huzurunda Milli Emlak Şefliğinde yapılacaktır.


2- İhaleye iştirak etmek isteyenlerin ihale saatine kadar;

a) Geçici Teminatın yatırıldığına ilişkin belgeyi, (Teminat olarak kabul edilecek değerler Tedavüldeki Türk parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri)

b) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi (İkametgah Belgesi),

c) Tebligat için Türkiye’de adres göstermelerini,

d) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdan suretini vermeleri (aslı ihale sırasında ibraz edilecektir), özel hukuk tüzel kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşundan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise yukarıdaki (a) ve (c) bendlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri gerekmektedir.

3- Satış bedelinin tamamı peşin veya 4706 Sayılı Kanunun 4916 Sayılı Kanunla değişik 5 inci maddesi gereğince talep edilmesi halinde Hazineye ait taşınmaz malların satış bedelinin 5.000,00 TL’yi geçmesi halinde en az 1/4’ü peşin geri kalan kısmı en fazla iki yılda ve Kanuni faiz uygulanmak suretiyle eşit taksitler halinde ödenebilecektir.

4- İhaleye ait şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Milli Emlak Şefliğinde görülebilir yada bedelsiz olarak temin edilebilir.

5- Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce Komisyona ulaşması şarttır.

6- Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare ve komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

7- Hazineye ait taşınmazların satışı KDV’ye tabi olmadığı gibi ferağ işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi,resim,harçtan ve satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 (Beş) yıl süreyle Emlak Vergisinden muaftır.

8- Komisyon gerekçesini belirtmek suretiyle İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

MAHALLESİADA
NO
PARSEL
NO
CİNSİİMAR
DURUMU
YÜZ
ÖLÇÜMÜ
(M2)
TAHMİNİ
BEDELİ(TL)
Kelesikli/Özbek
(Kadıoğlu Çiftliği)
1775ArsaTarım Alanı2.021,5141.000,00
Kelesikli/Özbek
(Kadıoğlu Çiftliği)
1776ArsaTarım Alanı1.438,0329.500,00
Kelesikli/Özbek
(Kadıoğlu Çiftliği)
1781ArsaTarım Alanı1.490,8630.500,00
Kelesikli/Özbek
(Kadıoğlu Çiftliği)
1782ArsaTarım Alanı1.649,9733.500,00
Kelesikli/Özbek
(Kadıoğlu Çiftliği)
1783ArsaTarım Alanı1.334,2527.000,00
Kelesikli/Özbek
(Kadıoğlu Çiftliği)
1784ArsaTarım Alanı2.508,1451.000,00
Bayramgazi Mah.….375Hali
Arazi
İmarsız1.816,3915.000,00
Bayramgazi Mah.….376Hali
Arazi
İmarsız1.545,9613.000,00
Bayramgazi Mah.….377Hali
Arazi
İmarsız1.536,9613.000,00
Bayramgazi Mah.….392Hali
Arazi
İmarsız1.643,3914.000,00
Bayramgazi Mah.….393Hali
Arazi
İmarsız1.616,5013.500,00
Bayramgazi Mah.….395Hali
Arazi
İmarsız1.061,697.000,00
Bayramgazi Mah.….396Hali
Arazi
İmarsız1.118,067.250,00
Bayramgazi Mah.….397Hali
Arazi
İmarsız1.001,917.000,00
Bayramgazi Mah.….398Hali
Arazi
İmarsız1.103,397.000,00
Bayramgazi Mah.….399Hali
Arazi
İmarsız1.089,227.000,00
Bayramgazi Mah.….400Hali
Arazi
İmarsız1.027,197.000,00
Bayramgazi Mah.….401Hali
Arazi
İmarsız1.476,939.500,00
Bayramgazi Mah.….402Hali
Arazi
İmarsız1.066,837.000,00
Bayramgazi Mah.….403Hali
Arazi
İmarsız1.157,207.500,00
Bayramgazi Mah.….404Hali
Arazi
İmarsız1.182,338.000,00
Bayramgazi Mah.….405Hali
Arazi
İmarsız1.065,787.000,00
Bayramgazi Mah.….406Hali
Arazi
İmarsız1.178,4712.500,00
Bayramgazi Mah.….408Hali
Arazi
İmarsız1.208,2410.500,00
Bayramgazi Mah.….412Hali
Arazi
İmarsız2.939,0224.000,00
Bayramgazi Mah.….414Hali
Arazi
İmarsız4.187,2230.000,00
Bayramgazi Mah.….415Hali
Arazi
İmarsız876,589.500,00
Bayramgazi Mah.….422Hali
Arazi
İmarsız2.141,3418.000,00
Bayramgazi Mah.….428Hali
Arazi
İmarsız5.832,4041.500,00
Bayramgazi Mah.….432Tarlaİmarsız11.594,4482.000,00
Bayramgazi Mah.….436Tarlaİmarsız22.347,1268.000,00
Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı test-yemek-aof-aof-2-1.png

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok