Devlet Destekli Su Ürünleri Hayat Sigortası Tarife ve Talimatlar – 2021

✔ Devlet Destekli Su Ürünleri Hayat Sigortası Tarife ve Talimatlar – 2021

1- Amaç ve Kapsam

(1) 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanunu’nun 12’nci maddesine istinaden, Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen kapsam dâhilinde, Su Ürünleri Kayıt Sistemine kayıtlı olan, deniz ve iç su tesislerinde yetiştirilen su ürünleri ile kafes ve ağları, risk inceleme ve değerlendirmesi sonucuna göre sigortaya kabul edilir. İş bu sigorta, aşağıdaki tarife ve talimatlar çerçevesinde geçerlidir.

2- Tazminatın Hesabı

(1) Tazminatın hesabında, aşkın sigorta ve eksik sigorta uygulamaları saklı kalmak kaydıyla, poliçede yazılı olan birim fiyatlar esas alınır.

(2) Poliçe muafiyetli ise, muafiyeti geçmeyen hasarlar ödenmez. Tazminatın hesabında, hasar miktarının poliçede belirtilen muafiyeti aşan kısmı, esas alınır.

(3) Hasar tarihindeki sigorta bedeli üzerinden hesaplanan muafiyet indirildikten sonra, kalan zarar miktarı üzerinden, müşterek sigorta tutarı düşülerek, tazminat tutarı hesaplanır. Varsa tarife ve talimatlarda belirtilen durumlarda, sovtaj bedeli tazminat tutarından indirilir.

(4) Ödenecek tazminat tutarı, Tarım Sigortaları Havuzu eksperi raporunda belirtilen veya rapor içeriğine atfen, varsa belirlenen kusur oranı düşüldükten sonra ödenir.

3- Prim ve Tazminatın Hesabında Esas Alınacak Birim Sigorta Bedeli

(1) Prim ve tazminata esas birim sigorta bedeli, satış büyüklüğüne ulaşmış ürünün, poliçede yazılı olan birim fiyatı ile poliçe ekinde belirtilen değerlendirme tablosundaki birim ağırlıklara karşılık gelen oranın çarpılması suretiyle bulunur.
(2) Kafes ve ağları için poliçede belirtilen sigorta bedellerine, kafes ve ağların alımı veya kurulmasından itibaren her yıl için %15 oranında eskime payı uygulanacaktır. Eskime payı oranı kafes ve ağların sigorta
bedelinin %30’unu geçmez. 12 yaşından daha yaşlı ağlar sigortalanmayacak olup, kafesler için yaş sınırı bulunmamaktadır.

4- En Yüksek Stoklama Yoğunluğu

(1) Su ürünleri stoklama yoğunlukları, Tablo.1’de belirtilen değerleri aşamaz.

5- Prim Hesabı

(1) Depo- geçici- prim, yetiştirme planında beyan edilen aylık ortalama sigorta bedeli ile tarife fiyatının çarpılmasıyla hesaplanır.

(2) Kesin prim tutarı; yetiştirme süresi, gerçekleşen aylık ürün stoku listeleri üzerinden hesaplanacak ortalama sigorta bedeline, sigorta tarife fiyatının uygulanması ile bulunur. Poliçe bitiminde, sigortacı veya sigortalı için lehte veya aleyhte oluşacak prim farkı tahsil veya iade edilir. Beyan edilen aylık stok değerleri nedeniyle, iade edilecek prim tutarının, depo- geçici- prim tutarının %10’unu aşması durumunda; aylık stok bilgilerinin doğruluğu, sigortalı tarafından belgelenmediği takdirde, depo-geçiciprim tutarının %10’unu aşan kısmı iade edilmez. Aylık, ürün stok listeleri gönderilmemiş ve poliçe iptal edilmemiş ise, sigortacı prim hesabını yetiştirme planında beyan edilen ortalama sigorta bedeli üzerinden yapar.

(3) Kafes ve ağların primi, ayrı ayrı tespit edilen kafes ve ağların sigorta bedeli ile bu unsurlara ait tarife fiyatının çarpılmasıyla hesaplanır.

(4) Asgari prim tutarı 30 TL’den az olamaz.

6- Tarife Fiyatları, Muafiyet ve Müşterek Sigorta Oranları

(1) Tarife 1’e ilişkin risk kategorisi, tarife fiyatları ve muafiyet oranları Tablo.2’de belirtildiği şekilde uygulanır.

(2) Tarife 2’ye ilişkin risk kategorisi, tarife fiyatları ve muafiyet oranları Tablo.3’te belirtildiği şekilde uygulanır.

(3) İsteğe bağlı ek teminat olarak hırsızlık teminatının eklenmesi halinde Tablo.4’te yer alan tarife fiyatları ve müşterek sigorta oranları uygulanır.

(4) Bir poliçe yılı için tüm hırsızlık olayları en fazla iki olayla sınırlıdır.

7- Kısa Dönem Prim Tabloları

(1) Poliçe süresinin herhangi bir döneminde, hasar prim oranı %100’ü geçen poliçelerin, herhangi bir nedenle iptal edilmesi halinde, prim iadesi yapılmaz. Hasar prim oranının %100 ile %70 arasında kaldığı
durumlarda; kısa dönem esasına göre iade edilecek primden, gerçekleşen hasar prim oranına isabet eden prim, mahsup edilerek, kalanı iade edilir. Hasar prim oranının %70’in altında olması durumunda, poliçe iptal işlemlerinde, Tablo.5’teki kısa dönem esası uygulanır.

(2) Poliçe başlangıç tarihinden itibaren 7 gün içinde yapılacak sigorta iptallerinde prim tahsil edilmez.

(3) Poliçe süresinin üçte ikisi geçtikten sonra yapılacak sigorta iptallerinde, prim iadesi yapılmaz.

(4) Orkinos balıklarında normal poliçe süresi 210 gün, diğer balıklarda 365 gün olarak kabul edilmiştir. Sigorta konusu orkinos olan poliçelerde, poliçe bitiminden sonraki uzatmalarda ana poliçeye uygulanan prim üzerinden gün esasına göre ek prim hesaplanır.

(5) Kısa dönemli düzenlenen poliçelerde Tablo.6’da belirtilen tahsilat oranları uygulanır

8- Hasar Olayı Süreleri

(1) Riskler ve hastalıklara göre hasar olay süreleri Tablo.7’de yer aldığı şekliyle uygulanır.

(2) Muafiyetler, tanımlanan her bir hasar olayı süresi için ayrı ayrı uygulanır.

9- İndirimler

(1) Hasarsız geçen bir dönemi takip eden yılda poliçenin yenilenmesi halinde, tarife primleri üzerinden %10 nispetinde hasarsızlık indirimi uygulanır.

(2) Poliçe yenilemesi nedeni ile kazanılan hasarsızlık indirim hakkı, poliçe bitim tarihinden itibaren 15 gün süre ile geçerlidir.

(3) Prim tutarının tamamının peşin ödenmesi durumunda toplam prim üzerinden %5 oranında indirim uygulanır.

(4) Sigorta yaptıran yetiştiricinin yaşının 30 ve altında olması halinde, poliçe primi üzerinden %5 nispetinde “Genç Çiftçi İndirimi” uygulanır.

(5) Sigorta yaptıran yetiştiricinin kadın olması halinde, poliçe primi üzerinden %5 nispetinde “Kadın Çiftçi İndirimi” uygulanır.

(6) Dijital Tarım Pazarı’nın (DİTAP) desteklenmesi ve karşılıklı kazanım için, yapılacak entegrasyonlar sonrası poliçe üretiminde; sisteme kayıtlı üreticilere %5, üreticilerin aynı zamanda DİTAP’ ta sözleşme yapmış olmaları durumunda ise ilave %5 oranında daha indirim ile toplamda %10 oranında indirim uygulanır.

Yürürlük

(1) Bu tarife ve talimatlar 01/01/2021 tarihinde yürürlüğe girer.

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok