Reklam Alanı
Reklam Alanı
Kamu Açılan Sınavlar 90 0

Büyükmandıra Belediyesi Memur Alımı

Paylaş:

✔ Büyükmandıra Belediyesi Memur Alımı

İlan Bilgileri

  • İlan Sahibi: BÜYÜKMANDIRA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 
  • İlan Numarası: DPB841539
  • Şehir: KIRKLARELİ
  • İlan Türü: PERSONEL ALIMI
  • Resmî Gazete Yayım Tarihi: 29.03.2021
  • Son başvuru Tarihi: 28.05.2021
  • Eleman Sayısı: 1

Kırklareli İli Büyükmandıra Belediye Başkanlığından:


İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI

Büyükmandıra Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadroya açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.

Sıra NoKadro UnvanıSınıfıKadro DerecesiAdediNiteliğiCinsiyetiKPSS
Türü
KPSS
Puanı
1MemurGİH91Herhangi bir Lisans programından mezun olmak.
En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
Kadın/ ErkekP3En az 70
puan

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI:

Büyükmandıra Belediye Başkanlığında münhal bulunan Memur kadrosu için yapılacak başvurularda aranan genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmiştir.

1) BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:

İlan edilen memur kadrosuna atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

f) İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

2) BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:

1. İlan edilen memur unvanı için son olarak mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak, 2020 yılı KPSS (B) grubu Lisans düzeyinde sınavına girmiş olmak ve KPSS P3 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak,

2. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

3. 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

3) BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

1. Sınava girmek isteyen adaylar, Başvuru Formunu https://www.buyukmandira.bel.tr/ internet adresinden indirerek doldurup imzalanacak ve aşağıdaki belgeleri başvuru formuna ekleyeceklerdir. 

2. Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya fotokopisi, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

3. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

4. Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

5. 2020 KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,

6. Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,

7. Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,

8. 2 adet biyometrik fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak),

9. Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi Belediyemizce onaylanabilir.)

4) BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:

Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için;

a) Yukarıda sayılan başvuru belgelerini 24.05.2021 tarihinden, 28.05.2021 tarihi mesai saati bitimine kadar (belirtilen tarihlerdeki mesai saatleri içerisinde) Büyükmandıra Belediye Başkanlığı, Yazı İşleri Müdürlüğü, Hatip Mahallesi, Atatürk Caddesi, No: 78 Büyükmandıra/Babaeski/Kırklareli adresine teslim etmeleri gerekmektedir.

b) Elektronik ortamda, Belediyemizin ([email protected]) internet adresine,

c) Şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu ile Büyükmandıra Belediye Başkanlığı, Yazı İşleri Müdürlüğü, Hatip Mahallesi, Atatürk Caddesi, No:78 Büyükmandıra/Babaeski/Kırklareli adresine göndereceklerdir.

d) Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, Belediyemiz tarafından görevlendirilecek sınav kurulu tarafından değerlendirmeye alınmayacaktır.

e) Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

5) BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ-BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI:

a) Belediyemiz tarafından adayların T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumu kontrol edilmek suretiyle KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü sınava çağrılacaktır,

b) Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylarda sınava çağrılacaktır.

c) Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi 07/06/2021 tarihinde Büyükmandıra Belediye Başkanlığı https://www.buyukmandira.bel.tr/ internet adresinde ilan edilecek olup, başvuruları kabul edilip sınava çağırılan adaylara belediyemizce düzenlenen ve adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu Sınav Giriş Belgesi başvuru formunda belirtilmiş olan adreslerine gönderilecektir. Başvuru formunda belirtilmiş olan adres tebligat adresi olup, hatalı adres bildirimleri başvuranın sorumluluğundadır. Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir. Sınava giriş belgesinde yazılı tarih ve saatte sınav yerinde hazır bulunmaları gerekmektedir.

d) Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

6) SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI:

Memur kadrosu alımı için sözlü sınav yapılacak olup, sözlü sınav; 21.06.2021 tarihinde Büyükmandıra Belediyesi hizmet binasında (Hatip Mahallesi, Atatürk Caddesi. No:78

Büyükmandıra/Babaeski/Kırklareli gerçekleştirilecektir. Sınav saat 09:00’da başlayacaktır. Sözlü sınav aynı gün içinde bitirilemez ise ertesi günü aynı saatte devam edilecektir.

Sözlü Sınav Konuları:

a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,

b) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,

c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

d) Mahalli İdareler İle İlgili Temel Mevzuat, konuları ile kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.

7) SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ:

Memur kadroları sınavında değerlendirme:

Sözlü sınav, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 15’er puan,

kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesinde ise 40 puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır.Sınavda başarılı sayılmak için sınav kurulu üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 60 olması şarttır.

Adayların atamaya esas başarı puanı; Belediye tarafından yapılan sözlü sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenir ve Büyükmandıra Belediye

Başkanlığının https://www.buyukmandira.bel.tr/ internet adresinde ilan edilir. 

Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri Büyükmandıra Belediye Başkanlığının https://www.buyukmandira.bel.tr/ internet adresinde ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.

Sınav Kurulu; Sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir. 

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

Sınav sonuçlarına, başarı listesinin Büyükmandıra Belediye Başkanlığının https://www.buyukmandira.bel.tr/ internet adresinde ilanından itibaren, yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.

İlan olunur.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir