Reklam Alanı
Reklam Alanı
DASK ve Diğer Sigortalar 274 0

DASK- Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimatı

Paylaş:

Güncel: 18.01.2020

Resmi Gazete Tarihi: 31/12/2016
Resmi Gazete Sayısı: 29935

Amaç ve Kapsam

MADDE 1 – (1) 9/5/2012 tarihli ve 6305 sayılı Afet Sigortaları Kanununa istinaden yapılacak Zorunlu Deprem Sigortasına aşağıdaki tarife ve talimatlar uygulanır.

Tarife

MADDE 2 – (1) Ödenecek prim, 4 üncü maddede belirtilen esaslara göre tespit edilen sigorta bedeline, risk grubuna ve yapı tarzına göre aşağıdaki tarife uygulanmak suretiyle hesaplanır. Bu şekilde belirlenecek asgari prim tutarı her halükarda risk grubuna göre birinci gruptan yedinci gruba sırasıyla 120 TL, 100 TL, 75 TL, 60 TL, 50 TL, 40 TL ve 35 TL’den az olamaz. 1

Yapı TarzıI. Grup ‰II. Grup ‰III. Grup ‰IV. Grup ‰V. Grup ‰VI. Grup ‰VII. Grup ‰
Betonarme2,351,971,511,130,790,520,33
Diğer4,143,352,641,981,470,910,5

(2) İnşaat ruhsat yılı 20002 ve öncesi olan binalarda yukarıdaki tarife fiyatı %10 oranında artırılarak uygulanır.

(3) Zemin üstü toplam kat sayısı 3 veya daha az olan binalarda yukarıdaki tarife fiyatı üzerinden %10 oranında indirim uygulanır. 3

(4) Zemin üstü kat sayısı 8 ve üzeri olan binalarda yukarıdaki tarife fiyatı %10 oranında artırılarak uygulanır. 4

(5) Kat sayısı hesabına zemin kat ve altında kalan bodrum katlar dâhil değildir. 5

(6) oliçe süresinin sonunda sigortanın en geç 30 gün içinde yenilenmesi durumunda, yenilenen poliçe için yukarıdaki tarife fiyatları üzerinden %10 oranında indirim yapılır. 6

(7) Diğer yapı grubuna yenileme indirimi hariç olmak üzere herhangi bir indirim ya da sürprim uygulanmaz. 7

(8) Birleşen indirimler ve sürprimler birbiri ile toplanarak uygulanır. 8

(9) Deprem risk grupları, Türkiye Deprem Tehlike Haritası kaynakları, zemin koşulları ve bina öznitelikleri kullanılarak belirlenir ve Doğal Afet Sigortaları Kurumu internet sitesinde yayınlanır. Yerleşim birimlerinde daha sonra yapılan değişiklik nedeniyle risk grubu ataması bulunmayan yerleşim birimleri için deprem risk grubu, Doğal Afet Sigortaları Kurumu Yönetim Kurulunca belirlenir. 9

(10) Yukarıdaki tarifede belirtilen yapı tarzlarının tanımı aşağıdaki gibidir: 10

a) Betonarme: Çelik veya betonarme taşıyıcı karkas bulunan yapılardır.

b) Diğer: Yukarıdaki gruba girmeyen yapılardır.

Azami Teminat Tutarı

MADDE 3 – (1) Zorunlu Deprem Sigortası kapsamında, bir mesken için verilebilecek azami teminat tutarı yapı tarzı ayırımı yapılmaksızın 24011 bin TL’dir.

Sigorta Bedelinin Tespiti

MADDE 4 –(1) Sigorta bedelinin tespitinde, sigorta edilen meskenin yapı tarzı için aşağıda belirtilen metrekare bedeli ile aynı meskenin brüt yüzölçümünün (veya yaklaşık yüzölçümünün) çarpılması sonucu bulunan tutar esas alınır. Zorunlu Deprem Sigortası yapılan bir meskenin sigorta bedeli 3’üncü maddede belirtilen azami teminat tutarından çok olamaz. Aşağıda belirtilen sigorta bedeli hesabına esas metrekare bedelleri her yıl “Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği ekinde yer alan Binaların Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedellerini Gösterir Cetvel” dikkate alınarak belirlenir.

Yapı Tarzı 12Sigorta Bedeli Hesabına Esas Metrekare Bedeli (TL)
Betonarme1.134.-
Diğer782.-

Muafiyet

MADDE 5 – (1) Her bir hasarda, sigorta bedelinin %2’si oranında tenzili muafiyet uygulanır. Doğal Afet Sigortaları Kurumu hasarın bu şekilde bulunan muafiyet miktarını aşan kısmından sorumludur. Muafiyet uygulaması açısından, her bir 72 saatlik dönem bir hasar sayılır.

Sigortanın Süresi

MADDE 6 – (1) Sigortanın süresi bir yıldır. Süresi dolan poliçe sigortalı veya sigorta ettiren tarafından her yıl yenilenir.

Yetkili Sigorta Şirketleri ve Primlerin Tahsili

MADDE 7 – (1) Zorunlu Deprem Sigortası, Doğal Afet Sigortaları Kurumu tarafından doğrudan satış uygulamaları yoluyla veya Kurum nam ve hesabına sigorta yapmaya yetkili sigorta şirketleri ve bu şirketlerin acenteleri tarafından yapılır. Bu tarife ve talimata göre belirlenen prim tutarı peşin olarak tahsil edilir. Prim tutarının, Doğal Afet Sigortaları Yönetim Kurulunca belirlenen şartlara bağlı olarak kredi kartıyla veya benzeri başka düzenli ödeme yöntemleriyle taksitlendirilmesi mümkündür.

(2) Bankalar tarafından kullandırılan konut kredileri ile bağlantılı olarak yaptırılması gereken zorunlu deprem sigortası, konut kredisi kullanan tarafından yaptırılmamış ise krediyi veren banka tarafından sigortalıya bilgi verilerek yapılır. Kredi süresince, sigortalı tarafından yenileme yapılmaması durumunda, banka tarafından sigortalıya bilgi verilerek ilgili poliçenin yenilemesi gerçekleştirilir.

(3) Zorunlu Deprem Sigortası Genel Şartlarında belirtilen zorunlu haller dışında, düzenlenmiş bir Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi sonlandırılamaz. Yürürlük tarihinin sona ermesine 60 gün veya daha az kalan poliçelerle sınırlı olmak üzere, yenilenen poliçelerin yürürlüğe girmeden önce iptal edilmesi mümkündür.

Komisyon

MADDE 8 – (1) Doğal Afet Sigortaları Kurumu nam ve hesabına Zorunlu Deprem Sigortası sözleşmesi yapmaya yetkili sigorta şirketlerine, kendileri veya acenteleri tarafından yapılan zorunlu deprem sigortası primi tutarı üzerinden İstanbul ilinde bulunan rizikolar için %12,5 oranında, diğer illerde bulunan rizikolar için %17,5 oranında komisyon ödenir. Yenileme poliçeleriyle sınırlı olmak üzere, bu oranlar sırasıyla %15 ve %20 olarak uygulanır.

(2) Ancak, her bir sigorta sözleşmesi itibariyle yetkili sigorta şirketine ödenecek asgari komisyon 10 TL, yenileme poliçelerinde ise 15 TL’dir. Ödenen asgari komisyonun 3 TL’si sigorta şirketine, 7 TL’si acenteye; yenileme poliçelerinde ise 3 TL’si sigorta şirketine, 12 TL’si acenteye aittir. Birinci fıkrada belirtilen oranlar kapsamında sigorta şirketine ödenecek komisyonun 10 TL’yi, yenileme poliçelerinde ise 15 TL’yi aşması durumunda, acenteye verilecek komisyon, asgari tutarın altına düşülmemesi kaydıyla sigorta şirketi ve acente arasında serbestçe belirlenir.

(3) Başarılı sigorta şirketlerine ve acentelerine, yukarıda belirlenen komisyon oranlarına ilave olarak, Doğal Afet Sigortaları Kurumu Yönetim Kurulunca belirlenecek esaslar dahilinde teşvik komisyonu ödenebilir veya başarı ödülü verilebilir.

(4) Doğrudan satış uygulamalarında hizmet alınan kuruluşlara ödenecek ücret Yönetim Kurulunca belirlenir.

İhtiyari Sigorta

MADDE 9 – (1) Doğal Afet Sigortaları Kurumu dışındaki kişi ve kuruluşlar Zorunlu Deprem Sigortası yapamaz. Ancak Zorunlu Deprem Sigortası yapılan bağımsız bölüm veya binaların yeniden yapım değerinin 4’üncü maddeye göre hesaplanan sigorta bedelinden yüksek olması durumunda söz konusu sigorta bedelini aşan kısım için Zorunlu Deprem Sigortasının yapılmış olması kaydıyla, sigorta şirketleri tarafından ihtiyari deprem sigortası yapılabilir.

(2) Deprem teminatı içeren tüm sigorta poliçeleri yapılırken sigorta şirketleri tarafından Zorunlu Deprem Sigortasının varlığı kontrol edilir, yapılmamışsa sigortalıya bilgi verilerek ilgili sigorta şirketi tarafından Zorunlu Deprem Sigortası yapılır.

Yürürlükten Kaldırılan tebliğ

MADDE 10 – 31/12/2016 tarihli ve 29935 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde değişiklik yapılmıştır.

Teminat

GEÇİCİ MADDE 1 – Bu maddeyi ihdas eden Tebliğin yayımı tarihi öncesinde akdedilen ve teminat başlangıç tarihi 1/1/2020 ve sonrası olan sigorta sözleşmeleri, herhangi bir ek prim alınmaksızın bu Tebliğ kapsamındaki teminatlara tabidir. 13

Yürürlük

MADDE 11 – (1) Bu tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür. 14

1 27/12/2019 tarih ve 30991 sayılı RG’de yayımlanan Tebliğ değişikliği ile Madde 2 birinci fıkra ve bu maddede yayımlanan tarife tablosu 1/1/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere değiştirilmiştir. Anılan fıkranın ve tablonun değişiklik öncesi hali aşağıda yer almaktadır:

“Ödenecek prim, 4’üncü maddede belirtilen esaslara göre tespit edilen sigorta bedeline, deprem bölgesine ve yapı tarzına göre aşağıdaki tarife uygulanmak suretiyle bulunan tutara 10 TL ilave edilerek hesaplanır. İstanbul ilinde bulunan rizikolar için bu tutar 15 TL olarak uygulanır. Bu şekilde belirlenecek asgari prim tutarı her halükarda deprem risk bölgesine göre birinci bölgeden beşinci bölgeye sırasıyla 110 TL, 80 TL, 60 TL, 50 TL ve 40 TL’den az olamaz.”

Yapı TarzıI. Bölge %II. Bölge %III. Bölge %IV. Bölge %V. Bölge %
a) Çelik, betonarme, karkas yapılar2.201.550.830.550.44
b) Yığma kâgir yapılar3.852.751.430.600.50
c) Diğer yapılar5.503.531.760.780.58

2 1/1/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; 07/09/2019 tarih ve 30881 sayılı RG’de yayımlanan değişiklik ile “2007” ifadesinin yerine “2000” ifadesi getirilmiştir.

3 1/1/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; 07/09/2019 tarih ve 30881 sayılı RG’de yayımlanan değişiklik ile “ (3) 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 17’nci maddesinin üçüncü fıkrası ile 21’inci maddesinin beşinci fıkraları uyarınca bina/site yönetimleri tarafından Zorunlu Deprem Sigortası yaptırılması ana gayrimenkulün yönetimi kapsamında değerlendirilir. Bina/site yönetimi tarafından binadaki/sitedeki konutların tamamının sigortalanması durumunda %20 indirim uygulanır.” fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

4 1/1/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; 07/09/2019 tarih ve 30881 sayılı RG’de yayımlanan değişiklik ile eklenmiştir.

5 1/1/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; 07/09/2019 tarih ve 30881 sayılı RG’de yayımlanan değişiklik ile eklenmiştir.

6 1/1/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; 07/09/2019 tarih ve 30881 sayılı RG’de yayımlanan değişiklik ile “(4) Poliçe süresinin sonunda sigortanın en geç 30 gün içinde yenilenmesi durumunda, yenilenen poliçe için yukarıdaki tarife fiyatları üzerinden birinci, ikinci ve üçüncü yenilemelerde %10, üçüncü yenileme sonrası yapılan müteakip yenilemelerde ise %20 oranında indirim yapılır.” ifadesinin yerine getirilmiştir.

7 1/1/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; 07/09/2019 tarih ve 30881 sayılı RG’de yayımlanan değişiklik ile eklenmiştir.

8 1/1/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; 07/09/2019 tarih ve 30881 sayılı RG’de yayımlanan değişiklik ile maddenin beşinci fıkrası sekizinci fıkrasına taşınmış ve “sürprimler” ifadesi eklenmiştir.

9 1/1/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; 07/09/2019 tarih ve 30881 sayılı RG’de yayımlanan değişiklik ile maddenin altıncı fıkrasında yer alan “Deprem bölgeleri ayrımında, Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası esas alınır. Ancak yerleşim birimlerinde daha sonra yapılan değişiklik nedeniyle söz konusu haritada karşılığı tam olarak bulunamayan yerleşim birimleri için deprem tehlike bölgesi, kamu kurumlarınca bu konuda yapılan çalışmalar dikkate alınarak Doğal Afet Sigortaları Kurumu Yönetim Kurulunca belirlenir.” ifadesinin yerine getirilmiştir.

10 1/1/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; 07/09/2019 tarih ve 30881 sayılı RG’de yayımlanan değişiklik ile maddenin yedinci fıkrasında yer alan “Yukarıdaki tarifede belirtilen yapı tarzlarının tanımı aşağıdaki gibidir:

a) Çelik, betonarme karkas yapılar: Çelik veya betonarme taşıyıcı karkas bulunan yapılardır.

b) Yığma kagir yapılar: Karkas olmayan ve taşıyıcı duvarları moloz taş, kesme taş, tuğla veya boşluklu, boşluksuz beton briket gibi malzemeden yapılan, döşeme, merdiven ve tavanları beton veya betonarme olan yapılardır.

c) Diğer yapılar: Yukarıdaki gruplara girmeyen yapılardır.” ifadesinin yerine getirilmiştir.

11 1/1/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; 27/12/2019 tarih ve 30991 sayılı RG’de yayımlanan değişiklik ile “215 bin” ifadesi “240 bin” ifadesi ile değiştirilmiştir.

12 27/12/2019 tarih ve 30991 sayılı RG’de yayımlanan Tebliğ değişikliği ile 1/1/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere tablo değiştirilmiştir. Değişiklik öncesi şekli aşağıda yer almaktadır:

13 1/1/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; 27/12/2019 tarih ve 30991 sayılı RG’de yayımlanan değişiklik ile eklenmiştir.

14 07/09/2019 tarihinde yürürlüğe girmek üzere; 07/09/2019 tarih ve 30881 sayılı RG’de yayımlanan değişiklik ile “Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan” ibaresi “Hazine ve Maliye Bakanı” olarak değiştirilmiştir.

Tebliğ’in Yayımlandığı Resmi Gazete’nin
TarihiSayısı
30.12.201629935
17.01.201830304
07.09.201930881
27.12.201930991

Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir