Reklam Alanı
Reklam Alanı

Özel Halk Otobüsü Hatları Kiraya Verilecek

Paylaş:

✔ Özel Halk Otobüsü Hatları Kiraya Verilecek

İlan Bilgileri

 • İlan No: ILN01319005
 • Şehir: BOLU
 • İlçe: Merkez
 • İlan Türü: İHALE
 • İhale Usulü: 4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
 • İhale Türü: Kiraya Verme
 • İhale ve Teklif Açma Tarihi: 16.03.2021 — saat: 14:00
 • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi: Belediyesi Hizmet Binası Toplantı Salonu

1- Bolu Belediyesinin sınırları ve mücavir alanlar içindeki 5 adet güzergahta (belediye ulaşım alt yapısı kullanma hakkı dahil) 110(yüzon) adet araç ile özel halk otobüsü çalıştırılmasına ilişkin yönetmelik ile teknik ve idari şartnamelerde belirtilen esaslar dahilinde, belirtilen sayılarda sefer yapmak üzere 7-8 metre ± 50cm uzunluk grubundaki araçlar en az toplam 40 (oturan ve ayakta) yolcu kapasiteli ve 12 metre ± 50cm  (minibüs değil) özel halk otobüslerinin çalıştırılacağı hatların kiralama işi; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 35/a maddesi uyarınca Kapalı teklif usulü ile 10(On) yıllık(en son 31.03.2031 tarihine kadar) kiraya verilecektir.

2- İhale 16.03.2021 Salı günü saat 14:00’ de Büyükcami Mahallesi İzzet Baysal Caddesi No:99 Bolu Belediyesi Hizmet Binası Toplantı Salonunda yapılacaktır.

3- Söz konusu kiralama işi 10(on) yıllık kira bedeli (Muhammen Bedeli) 3.850.000,00TL(üçmilyonsekizyüzellibin)TL+KDV ve Geçici teminatı 120.000,00 (yüzyirmibin)TL’dir.

4- İhalede artırımlar 100,00(yüz)TL ve Katları halinde olacaktır.

5- İhaleye ilişkin şartname ve ekleri Bolu Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğünden ücretsiz olarak görülebilir. 1.000,00(bin)TL makbuz alındısı karşılığında mesai saatleri içerisinde alınabilir.

6- İhaleye katılabilmek için istenen belgeler;

A-Dış Zarfın İçinde Bulunacaklar:

 1. Gerçek kişiler nüfus cüzdanı sureti ve Kanuni İkametgah belgesi,
 2. Gerçek Kişiler İçin İmza Beyannamesi (Noterden) Vekaleten İştirak Ediyorsa İsteklilerin Adına Teklif Vermeye Yetkili Olduğuna Dair Noter Tasdikli Vekaletname Ve Vekilin İmza Beyannamesi,
 3. Tüzel Kişi İse Mevzuatı Gereği Tüzel Kişiliğinin Siciline Kayıtlı Olduğu Odalarından belge,
 4. İhaleye vekâleten veya tüzel kişiler adına iştirak edecek kişilerin noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri,
 5. İş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verecek istekliler için, iş ortaklığı beyannamesi,
 6. Tebligat için adres beyan belgesini vermeleri gerekmektedir,
 7. Bolu Belediyesine borcu olmadığına dair belge,
 8. İhaleye katılmak için isteklilerin katılacakları ihaleye ilişkin, Bolu Belediye Başkanlığı veznesine yatıracakları 120.000,00TL geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu(en az 60(atmış) gün süreli),
 9. 1.000,00TL Şartname bedelinin yatırdığına dair makbuz veya banka dekontu,
 10. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 6. ncı maddesinde sayılan kişiler ve yasaklı addedilenlerden olunmadığına dair taahhütname,
 11. Bolu Ticaret ve Sanayi Odasına veya Bolu Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasına en az 3(üç) yıldır kayıtlı olduğunu gösterir belge,
 12. İç zarf: İçinde fiyat teklifi olacaktır,

B-Dış Zarfın Sunulması:

 1. Dış Zarfın üzerinde isteklinin adı, soyadı veya unvanı ile açık adresi olacak şekilde hangi ihaleye katılmak istediklerini belirtecektir. Zarf kapalı ve imzalı olacaktır.
 2. İstekliler dosyalarını ihale günü saat 13:00’ e kadar Bolu Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

7- İhale Komisyonu 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 29.maddesi uyarınca ihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir.

İlan olunur.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir