Ticaret Bakanlığı 115 Sürekli İşçi Alımı Yapacak

✔ Ticaret Bakanlığı 115 Sürekli İşçi Alımı Yapacak

İlan Bilgileri

  • İlan No: DPB841456
  • Şehir: ANKARA
  • İlan Türü: PERSONEL ALIMI
  • Resmî Gazete Yayım Tarihi: 10.02.2021
  • Eleman Sayısı: 115
  • Aranılan Nitelik ve Unvan: Koruma ve Güvenlik Hizmetleri, Beden İşçisi
  • Başvuru Süresi: 15.02.2021 tarihinden itibaren 5 gün içinde

✔ Ticaret Bakanlığından


DÖNER SERMAYE TEŞKİLATI BİRİMLERİNDE İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE 115 ADET SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI
GENEL AÇIKLAMALAR

1. Ticaret  Bakanlığı  Döner  Sermaye  Teşkilatı  birimlerinde  Sürekli  İşçi  Kadrosunda çalıştırılmak üzere Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla sürekli işçi alınacaktır.

2. Noter  kurası  sonucunda  sözlü  sınava  girmeye  hak  kazanan  adaylar  arasından  sözlü sınav  sonucu  başarılı  olanlar  ‘4857  sayılı  İş  Kanunu’  ve  ‘Kamu  Kurum  ve  Kuruluşlarında  İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’ hükümleri çerçevesinde sürekli işçi olarak istihdam edilecektir.

3. Başvurular,    Türkiye    İş    Kurumu    (İŞKUR)    esube.iskur.gov.tr    adresi    üzerinden 15.02.2021-19.02.2021 tarihleri arasında elektronik (online) kullanıcı girişi yapılarak alınacaktır. Şahsen, posta ya da e-posta yolu ile başvuru alınmayacaktır.

4. İlanda yer alan hizmet türlerinde Türkiye genelinden başvuru alınacak olup, istihdam edilecek işçiler;

• Koruma  ve  Güvenlik  Görevlisi  (Silahlı):  İstanbul,  Kocaeli,  Bursa,  İzmir,  Ankara, Mersin, Edirne, Antalya, Gaziantep, Malatya, Van, Diyarbakır, Ağrı
• Beden İşçisi: İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir, Ankara, Mersin, Edirne, Hatay, Antalya,

Samsun, Gaziantep, Trabzon, Malatya, Van, Diyarbakır, Şırnak, Ağrı
illerinde  çalışacaklardır.  İŞKUR  tarafından  bildirilen  başvuru  sahipleri  arasından  noter kurası  sonucu  sözlü  sınava  girmeye  hak  kazananlardan  çalışmak  istedikleri  il  tercihi  alınacak olup,     tercihler     göz     önünde     bulundurularak     atamalar     Ticaret     Bakanlığı     tarafından gerçekleştirilecektir.

5. Her aday, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir hizmet türünde başvuru yapabilecektir.

6. Kamu   kurum   ve   kuruluşlarınca   görevlerinden   çıkarılanlar   veya   meslekten   ihraç edilenler ile kamu haklarından mahrum olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

7. “Kamu  Kurum  ve  Kuruluşlarına  İşçi  Alınmasında  Uygulanacak  Usul  ve  Esaslar Hakkında  Yönetmeliğin”  ilgili  hükümlerine  göre  ihtiyaç  duyulan  hizmet  türlerinde  istihdam edilecek işçiler için sözlü sınav yapılacak olup, sözlü sınavına girmeye hak kazanan adaylar noter kurası sonucu belirlenecektir.

İŞKUR tarafından bildirilen tüm başvuru sahipleri arasından açık iş sayısının (ilan edilen kadro sayısının) 4 katı kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday doğrudan noter  huzurunda  gerçekleştirilecek  kura  ile  belirlenecektir.  

Noter  kurası  sonucu  sözlü  sınava girmeye  hak  kazanan  ve  talep  şartlarını  sağlayanlar  arasından  sözlü  sınavda  başarılı  olanlar istihdam edilecektir.

8. İlan edilen kadrolara iş başvurusunda bulunan adayların; kura tarihi ve saati, kura yeri, kura sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Bakanlığımızın ticaret.gov.tr internet adresinde ilan edilecek, bunun için adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir.

9. Sözlü  sınav  sonuçların  açıklanmasından  itibaren  adaylar  tarafından  3  (üç)  iş  gün içerisinde  Sınav  Kuruluna  itiraz  edilebilir  (itiraz  sahibinin  adı,  soyadı,  T.C.  kimlik  numarası, adres  bilgileri  ve  ıslak  imzası  olmayan  dilekçeler  ile  e-  posta,  faks  vb.  yoluyla  ya  da  usulüne uygun olsa bile itiraz süresi geçtikten sonra yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır). İtirazlar, Sınav  Kuruluna  ulaştıktan  sonra  5  (beş)  gün  içinde  karara  bağlanır  ve  ilgililere  yazılı  olarak bildirilir.

10. Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı   veya   yalan   beyanda   bulunmuş   olup   tercihlerine   yerleşenlerin   atama   işlemleri yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.

11. Yerleştirme   işlemi   yapılan   ve   ataması   yapılanlardan,   30   gün   içerisinde   göreve başlamayanlar (doğum, hastalık, askerlik vb. nedenlerle göreve başlayamayacak durumda olanlar hariç) ile atanma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılarak göreve başlatılmayanların ya da göreve başlatılıp   da   sonradan   atama   şartlarını   taşımadığı   anlaşılanların   yerine   yedek   listenin   ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle aranan şartları haiz olanlardan atama yapılabilecektir.

12. Göreve  başlamaya  hak  kazanan  adaylar  istenilen  belgeleri  daha  sonra  belirtilecek tarihe kadar Ticaret Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü’ne şahsen, posta ya da kargo yoluyla teslim  edeceklerdir.  Süresinde  teslim  edilmeyen  belgeler  kabul  edilmeyecek  olup,  posta  ve kargodaki  gecikmeler  dikkate  alınmayacaktır.  Ancak  hastalık,  doğum  veya  askerlik  mazereti nedeniyle  belgelerini  teslim  edemeyecek  durumda  olanlar  (durumlarını  belirten  doğum  raporu, hastalık  raporu  veya  askerlik  durum  belgesini  ibraz  etmeleri  kaydıyla)  yakınları  aracılığıyla belgelerini   teslim   edebileceklerdir.   Doğum,   hastalık,   askerlik   vb.   nedenlerle   gelemeyecek durumda olanların; bu durumlarını belgelendirmeleri halinde kanuni mazeretlerinin sona ermesini takiben göreve başlamaları sağlanacaktır.

13.  Hâlihazırda,  Ticaret  Bakanlığı  merkez  ve  taşra  teşkilatında  sürekli  işçi  kadrosunda görev  yapanların,  ilan  edilen  kadrolara  müracaatları  alınmayacaktır.  Noter  kurası  sonucu  sözlü sınavına girmeye hak kazansa dahi işlemleri gerçekleştirilmeyecektir.

14. Ataması yapılan işçiler aşağıda belirtilen hizmetleri yürütecektir:

•Koruma  ve  Güvenlik  Görevlisi  (Silahlı):  

İlgili  kanun,  yönetmelik,  yönerge,  tebliğ, genelge,  genel  yazı,  hizmet  sözleşmesi,  iç  talimatname,  görev  emri  vb.  mevzuatta  belirtilen koruma  ve  güvenlik  hizmetleri  ile  idare  tarafından  verilen  kendi  görev  alanı  ile  ilgili  diğer hizmetleri yürütecektir.

•Beden   İşçisi:  

Kaçak/Tasfiyelik/Yolcu   Beraberi   Eşya/Araç   Ambarları   ile   Geçici Depolama Yeri/Antrepo gibi hizmet yerlerinde ihtiyaç duyulan, eşyanın teslim alınması, çekimi ve taşınması, araçlara yüklenmesi, boşaltılması, tasnif edilmesi, ambar ve saha temizliği gibi ağır işlerde bedenen çalışma gerektiren işler ve ilgili diğer hizmetleri yürütecektir.

BAŞVURU ŞEKLİ, TARİHİ VE YERİ

1. Sürekli   işçi   kadrolarına   ilişkin  ilan,   15.02.2021   tarihinde  İŞ-KUR   internet  sitesi üzerinden yayımlanacaktır.

2. İlan  şartlarını  taşıyan  adaylar,  ilanın  Türkiye  İş  Kurumu  (İŞKUR)  internet  sitesinde yayımlandığı  tarihten  itibaren  5  gün  içinde  esube.iskur.gov.tr  internet  adresinden  “İş  Arayan” linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvurularını yapabilir. (posta veya e-posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir).

BAŞVURU ŞARTLARI

1. 2527  sayılı  Kanun  hükümleri  saklı  kalmak  kaydıyla  657  sayılı  Devlet  Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesi (A) bendi hükümleri kapsamında;

a.Türk Vatandaşı olmak,

b.Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c.Askerlik ile ilişiği bulunmamak (yapmış/yapıyor olmak, tecilli veya muaf olmak)

d.Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

2. Kamu  Kurum  ve  Kuruluşlarında  İşçi  Alınmasında  Uygulanacak  Usul  ve  Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre; affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık,  sahtecilik,  güveni  kötüye  kullanma,  hileli  iflas,  ihaleye  fesat  karıştırma,  edimin ifasına  fesat  karıştırma,  suçtan  kaynaklanan  malvarlığı  değerlerini  aklama  veya  kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

3. İlan tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak, 35 yaşını doldurmamış olmak,

4. Herhangi  bir  sosyal  güvenlik  kurumundan  emeklilik,  yaşlılık  veya  malullük  aylığı almıyor olmak şartları aranır.

5. Başvurulan;

a. Güvenlik Görevlisi (Silahlı) Kadrosu için:

i. En az ortaöğretim en çok ön lisans mezunu olmak,
ii. 5188 sayılı kanun gereği Özel Güvenlik Temel Eğitimini başarı ile tamamlamış olmak, Valilik  tarafından  düzenlenen  Özel  Güvenlik  Kimlik  (silahlı)  Kartına  sahip  olmak  (Kimlik geçerlilik süresi dolanlar için yenileme eğitiminin yapılmış olması gerekmektedir.)
iii. Kaçak/Tasfiyelik/Yolcu    Beraberi    Eşya/Araç    Ambarları    ile    Geçici    Depolama Yeri/Antrepo gibi hizmet yerlerinde gece ve gündüz, iç ve dış mekânda 7 gün 24 saat esasına göre vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu bulunmamak,
iv. Güvenlik  işi  yapmaya  engel  sağlık  sorunu  bulunmamak,  sağlık  durumunu  Özel Güvenlik  Hizmetlerine  Dair  Kanunun  Uygulanmasına  İlişkin  Yönetmelik’in  Sağlık  Şartları başlıklı 18 inci maddesinde belirtilen hususları kapsayacak şekilde “özel güvenlik görevlisi olur” şeklinde Sağlık Kurulu Raporu (heyet) ile belgelemek,
v. Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak.
vi. Güvenlik Görevlisi sürekli işçi kadrosuna atanabilmek için erkek adaylar için 172 cm kadın adaylar için 165 cm boy şartını sağlıyor olmak.

b. Beden İşçisi Kadrosu için:

i. En az ortaöğretim mezunu olmak
ii. Kaçak/Tasfiyelik/Yolcu    Beraberi    Eşya/Araç    Ambarları    ile    Geçici    Depolama Yeri/Antrepo   gibi   hizmet   yerlerinde   ihtiyaç   duyulan,   eşyanın   teslim   alınması,   çekimi   ve taşınması,  araçlara  yüklenmesi,  boşaltılması,  tasnif  edilmesi,  ambar  ve  saha  temizliği  gibi  ağır işlerde bedenen çalışma gerektiren işler ve ilgili diğer hizmetlerin yürütülmesinde görevini sürekli yapmasına engel hali bulunmamak.

KURA İŞLEMLERİ, TARİHİ VE YERİ

1. Türkiye  İş  Kurumu  (İŞ-KUR)  tarafından  gönderilen  ve  talep  şartlarına  uyan  başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle açık iş ilanı sayısının 4 (Dört) katı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday için noter huzurunda kura çekimi yapılacaktır. Asıl ve yedek adaylara ilişkin liste Kurumumuz internet sitesi www.ticaret.gov.tr adresinde ilan edilecektir.
2. Kura çekilişi sonucunda ilan edilen kadro sayısının 4 (Dört) katı kadar asıl aday sözlü sınava tabi tutulacaktır.
3. Kura   çekilişi   25.02.2021   tarihinde   saat   11:00’da   Ticaret   Bakanlığı   Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecektir. Kura tarihi, saati ve yeri ile ilgili ortaya çıkabilecek değişiklikler Ticaret  Bakanlığının  www.ticaret.gov.tr  internet  adresinde  duyurulacaktır.  Bunun  için  adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu duyuru tebligat yerine geçecektir.
4. COVID-19   Pandemisi   nedeniyle   kuranın   yapılacağı   salona   herhangi   bir   aday alınmayacaktır.  Kura  çekimi  Kurumumuz  web  sayfasından  duyurulacak  link  üzerinden  canlı olarak izlenebilecektir.
5. Kura çekilişi kuranın gerçekleştirildiği gün ve saatte video kayıt altına alınacaktır.

SÖZLÜ SINAV İÇİN BELGE TESLİM İŞLEMLERİ

1. İlan edilen kadro sayısının 4 (Dört) katı kadar asıl aday sözlü sınava tabi tutulacaktır.
2. Sözlü sınav için nihai listede yer alan adayların; hangi belgeleri teslim edeceği, belge teslim  yeri,  tarihleri  ve  diğer  bilgilendirme  işlemleri  Ticaret  Bakanlığı  internet  adresinden (www.ticaret.gov.tr) ilan edilecek olup, ayrıca adaylara yazılı tebligat yapılmayacaktır.
3. Sözlü  sınav  gün,  saat  ve  yeri  ile  sınava  katılmaya  hak  kazanan  adaylar,  Ticaret Bakanlığının www.ticaret.gov.tr internet adresinde duyurulacaktır. Bu duyuru tebliğ mahiyetinde olup, ayrıca ilgililerin adreslerine posta yoluyla tebligat yapılmayacaktır.
4. Sözlü  sınava  katılmak  üzere  sınav  yerine  gelecek  adaylara  COVID-19  Pandemisi nedeniyle ateş ölçümü yapılacak ve adaylardan sınav yerine girişte HES Kodu talep edilecektir.

TİCARET BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE TEŞKİLATI SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI KADRO DAĞILIMI
UNVANHİZMET TÜRÜADEDİ
Sürekli İşçiKoruma ve Güvenlik Hizmetleri70
UNVANHİZMET TÜRÜADEDİ
Sürekli İşçiBeden İşçisi45

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok