Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Kiralama İhaleleri 195 0

Erdemli Belediyesi’ne Ait İşyerleri Kiraya Verilecek…

Paylaş:

Erdemli Belediyesi’ne Ait İşyerleri Kiraya Verilecek…

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

Niteliği, Türü ve Miktarı : 19 adet işyeri,
İhale ve Teklif Açma Tarihi : 12.03.2020 — saat: 09:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Mersin/Erdemli Belediye Hizmet Binası 5. katında bulunan Toplantı Odası,
İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü,
İhale Türü : Kiraya Verme,

Madde 1- İŞİN NEVİ, YERİ, NİTELİĞİ VE MİKTARI :

Mersin/Erdemli Belediye Meclisinin 03.02.2020 tarih ve 24 sayılı kararına uygun olarak, Erdemli Belediyesi tarafından kiraya verilen gelir getirici işletmelerden; 2886 sayılı D.İ.K.’nun 45. Maddesine göre açık teklif (pey sürme) usulü ile kiralanması düşünülen ; İLÇEMİZ GENELİNDE BELEDİYEMİZE AİT AŞAĞIDA BİLGİLERİ BULUNAN İŞYERLERİNİN 10 (on) yıllığına ve 3 (üç) yıllığına kiralanması işidir.

Madde 2- İHALENİN USULÜ, YER VE ZAMANI, İŞİN TAHMİN EDİLEN BEDELİ, GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI :

İhale 2886 sayılı D.İ.K’nun 45. maddesi gereğince açık artırma usulü (pey sürme) ile 12.03.2020 tarihlerine rastlayan Perşembe günü aşağıda belirtilen saatlerde,

10 (on) yıllık kiralaması yapılacak işyerlerinin muhammen bedel ve geçici teminatları;

2.1. MERKEZ MAHALLESİ 201A (numarataj) no.lu işyeri ; 9:00,
Yıllık kiralama muhammen bedeli 7.000,00 TL’dir. (YedibinTürkLirası) Geçici Teminatı ise yıllık kiralama muhammen bedelinin %3’ü 210,00TL’dir.(İkiyüzonTürkLirası)

2.2. MERKEZ MAHALLESİ 155A (numarataj) no.lu işyeri 9:15,
Yıllık kiralama muhammen bedeli 29.000,00 TL’dir. (YirmidokuzbinTürkLirası). Geçici Teminatı ise yıllık kiralama muhammen bedelinin %3’ü 870,00TL’dir.(SekizyüzyetmişTürkLirası)

2.3. TÖMÜK MAHALLESİ 1A (numarataj) no.lu işyeri 9:30,
Yıllık kiralama muhammen bedeli 7.000,00 TL’dir. (YedibinTürkLirası)
Geçici Teminatı ise yıllık kiralama muhammen bedelinin %3’ü 210.-TL’dir. (İkiyüzonTürkLirası)

2.4. TÖMÜK MAHALLESİ 1B (numarataj) no.lu işyeri 09:45,
Yıllık kiralama muhammen bedeli 7.000.-TL’dir. (YedibinTürkLirası)
Geçici Teminatı ise yıllık kiralama muhammen bedelinin %3’ü 210.-TL’dir. (İkiyüzonTürkLirası)

2.5. TÖMÜK MAHALLESİ 1C (numarataj) no.lu işyeri 10:00,
Yıllık kiralama muhammen bedeli 7.000.- TL’dir. (YedibinTürkLirası)
Geçici Teminatı ise yıllık kiralama muhammen bedelinin %3’ü 210.-TL’dir.(İkiyüzonTürkLirası)

2.6. TÖMÜK MAHALLESİ 1D (numarataj) no.lu işyeri 10:15,
Yıllık kiralama muhammen bedeli 7.000.-TL’dir. (YedibinTürkLirası)
Geçici Teminatı ise yıllık kiralama muhammen bedelinin %3’ü 210.-TL’dir.(İkiyüzonTürkLirası)

2.7. TÖMÜK MAHALLESİ 1G (numarataj) no.lu işyeri 10:30,
Yıllık kiralama muhammen bedeli 6.500.-TL’dir. (AltıbinbeşyüzTürkLirası) Geçici Teminatı ise yıllık kiralama muhammen bedelinin %3’ü 195.-TL’dir.(YüzdoksanbeşTürkLirası)

2.8. TÖMÜK MAHALLESİ 2D (numarataj) no.lu işyeri 10:45,
Yıllık kiralama muhammen bedeli 7.000.- TL’dir. (YedibinTürkLirası)
Geçici Teminatı ise yıllık kiralama muhammen bedelinin %3’ü 210.-TL’dir. (İkiyüzonTürkLirası)
,

2.9. TÖMÜK MAHALLESİ 2E (numarataj) no.lu işyeri 11:00,
Yıllık kiralama muhammen bedeli 7.000.- TL’dir. (YedibinTürkLirası)
Geçici Teminatı ise yıllık kiralama muhammen bedelinin %3’ü 210.-TL’dir.(İkiyüzonTürkLirası)

2.10. TÖMÜK MAHALLESİ 2G (numarataj) no.lu işyeri 11:15,
Yıllık kiralama muhammen bedeli 7.000.- TL’dir. (YedibinTürkLirası)
Geçici Teminatı ise yıllık kiralama muhammen bedelinin %3’ü 210.-TL’dir. (İkiyüzonTürk Lirası),

2.11. TÖMÜK MAHALLESİ 2I (numarataj) no.lu işyeri 11:30,
Yıllık kiralama muhammen bedeli 7.000.-TL’dir. (YedibinTürkLirası)
Geçici Teminatı ise yıllık kiralama muhammen bedelinin %3’ü 210.-TL’dir. (İkiyüzonTürkLirası),

2.12. TÖMÜK MAHALLESİ 2J (numarataj) no.lu işyeri 14:00,
Yıllık kiralama muhammen bedeli 7.000.- TL’dir. (YedibinTürkLirası)
Geçici Teminatı ise yıllık kiralama muhammen bedelinin %3’ü 210.-TL’dir. (İkiyüzonTürkLirası),

2.13. TÖMÜK MAHALLESİ 2K (numarataj) no.lu işyeri 14:15,
Yıllık kiralama muhammen bedeli 7.000.- TL’dir. (YedibinTürkLirası)
Geçici Teminatı ise yıllık kiralama muhammen bedelinin %3’ü 210.-TL’dir. (İkiyüzonTürkLirası),

2.14. TÖMÜK MAHALLESİ 2L (numarataj) no.lu işyeri 14:30,
Yıllık kiralama muhammen bedeli 7.000.- TL’dir. (YedibinTürkLirası)
Geçici Teminatı ise yıllık kiralama muhammen bedelinin %3’ü 210.-TL’dir. (İkiyüzonTürkLirası)
3 (üç) yıllık kiralaması yapılacak işyerlerinin muhammen bedel ve geçici teminatları;

2.15. Kapalı Pazar 12 (numarataj) no.lu işyeri 14:45,
Yıllık kiralama muhammen bedeli 10.000.-TL’dir. (OnbinTürkLirası)
Geçici Teminatı ise yıllık kiralama muhammen bedelinin %3’ü 300.-TL’dir. (ÜçyüzTürkLirası),

2.16. Kapalı Pazar 19 (numarataj) no.lu işyeri 15:00,
Yıllık kiralama muhammen bedeli 8.000.-TL’dir. (SekizbinTürkLirası) Geçici Teminatı ise yıllık kiralama muhammen bedelinin %3’ü 240.-TL’dir. (İkiyüzkırkTürkLirası),

2.17. Kapalı Pazar 41 (numarataj) no.lu işyeri 15:15,
Yıllık kiralama muhammen bedeli 6.500.- TL’dir. (AltıbinbeşyüzTürk Lirası) Geçici Teminatı ise yıllık kiralama muhammen bedelinin %3’ü 195.-TL’dir.(YüzdoksanbeşTürkLirası),

2.18. Kapalı Pazar 42 (numarataj) no.lu işyeri 15:30,
Yıllık kiralama muhammen bedeli 6.500.- TL’dir. (AltıbinbeşyüzTürk Lirası) Geçici Teminatı ise yıllık kiralama muhammen bedelinin %3’ü 195.-TL’dir.(YüzdoksanbeşTürkLirası)

2.19. Kapalı Pazar 49 (numarataj) no.lu işyeri 15:45,
Yıllık kiralama muhammen bedeli 8.700.-TL’dir. (SekizbinyediyüzTürk Lirası) Geçici Teminatı ise yıllık kiralama muhammen bedelinin %3’ü 261.-TL’dir. (İkiyüzaltmışbirTürk Lirası),

Yukarıdaki muhammen bedellere KDV dahil edilmemiş olup, ihale bedeline KDV uygulanacaktır.

Teminatların 2886 sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen değerlerden birisi olması gereklidir.

Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir. İdarece alınan teminatlar her ne surette olursa olsun haczedilemez veya üzerlerine ihtiyati tedbir konulamaz.

Erdemli Belediye Hizmet Binası 5. katında bulunan Toplantı Odasında İhale Komisyonu (Belediye Encümeni) huzurunda yapılacaktır.
Saat ayarında Posta, Telgraf, Telefon (PTT) ve Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) idarelerinin saat ayarlaması esastır.

Madde 3- İHALEYE KATILACAKLARDA ARANACAK ŞARTLAR VE BELGELER :

İhaleye katılacak olan gerçek veya tüzel kişi veya kişilerde aşağıdaki şartlar aranır:

3.1. İkametgah belgesi (şirketlerde bu belge aranmayacaktır),
3.2. Nüfus cüzdanı fotokopisi,
3.3. Türkiye’de tebligat için adres gösterir imzalı bildirim,
3.4. Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi vermesi,
3.4.1. Gerçek kişi olması halinde belge aranmaz,
3.4.2. Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
3.4.3.Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin yukarıdaki esaslara göre temin edecekleri belge,
3.5. Gerçek kişi olması halinde kişiye ait noter onaylı imza sirküleri, tüzel kişilik olması durumunda tüzel kişiliğe ait noter tasdikli imza sirküleri, ortak girişim olması halinde ise, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilere ait noter onaylı imza sirküleri,
3.6. İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimsenin ihaleye istekli adına katılımı ve teklif sunumuna ilişkin vekaletnamesi ile vekaleten iştirak edene ait noter onaylı imza sirküleri,
3.7. Bu şartnamede belirtilen miktarda geçici teminat belgesi,
3.8. İsteklilerin ortak girişim olması halinde;
3.8.1. Ortaklık beyannamenin düzenlenmesi ve ortaklarca imzalanması,
3.8.2. Ortaklık oluşturulduğuna dair, ortaklarca imzalanan sözleşmenin ibrazı. Sözleşme noter onaylı olacaktır.
3.8.3. Ortak girişimi oluşturan ortak sayısının üçten fazla olmaması gerekmektedir,
3.9. İdarece belirlenen 100.- TL (Yüz) tutarındaki ihale şartname bedelini belediye veznesine yatırmalarına ilişkin belge, ihaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.
3.10. İhaleye katılmak isteyen Gerçek Kişilerin sabıkasız olduğuna dair ilgili makamlardan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış adli sicil kaydı(Taksirli suçlar ihaleye katılmaya engel değildir.Taksirli suçlar dışında adli sicil kaydı bulunanlar ihaleye katılamazlar),
3.10.1. İhaleye katılmak isteyen Tüzel Kişilerin şirket ortaklarının sabıkasız olduğuna dair ilgili makamlardan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış adli sicil kaydı (Taksirli suçlar ihaleye katılmaya engel değildir.Taksirli suçlar dışında adli sicil kaydı bulunanlar ihaleye katılamazlar),
3.11. İlgili birimden alınacak “borcu yoktur belgesi”.
Belediyeye (yapılandırma talebinde bulunanlar hariç) borcu olanlar ile 2886 Sayılı Kanunun 6.maddesinde yazılı kişiler doğrudan ve dolaylı olarak bu ihaleye katılamazlar.

Madde 4- ŞARTNAME VE EKLERİNİN NEREDEN VE HANGİ ŞARTLARLA ALINACAĞI :

İhaleye ilişkin şartname ve diğer belgeler Erdemli Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülebilir ve şartnamede belirtilen 100,00-TL bedel ödenmek suretiyle satın alınabilir. İş bu ihalelere katılmak isteyenlerin ihale dosyasını içeren teklif zarfını 11.03.2020 tarihi saat: 16.30’a kadar Kiralama Birimine verebilirler.

Erdemli Belediyesi ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilemez.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir