Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Satış İhaleleri 195 0

Sakarya / Söğütlü Belediyesinden Taşınmaz Satış İhalesi…

Paylaş:

Sakarya / Söğütlü Belediyesinden Taşınmaz Satış İhalesi…

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

Niteliği, Türü ve Miktarı : Sakarya/Söğütlü – Levent Mahallesi Fındıklıdere mevkiindeki aşağıda yazılı taşınmazın satış işi ihalesi. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif (Arttırma) Usulü ile ihalesi yapılacaktır.
İhale ve Teklif Açma Tarihi : 12.03.2020 — saat: 15:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Söğütlü Belediyesi Meclis salonu,
İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü,
İhale Türü : Satış,

MADDE 1 – İHALENİN KONUSU VE HANGİ USULLE YAPILACAĞI:

Mülkiyeti Söğütlü Belediyesine ait Levent Mahallesi Fındıklıdere mevkiindeki aşağıda yazılı taşınmazın satış işi ihalesi. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif (Arttırma) Usulü ile ihalesi yapılacaktır.

MADDE 2 – İHALENİN TARİHİ, ZAMANI VE YAPILACAĞI YER:

İhale 12 Mart 2020 Perşembe günü, saat 15.00’te, Orta Mahalle Atatürk Caddesi No: 625 Söğütlü/SAKARYA adresinde, Söğütlü Belediyesi Meclis salonunda İhale Komisyonu (Belediye Encümeni) tarafından yapılacaktır.

MADDE 3 – TAŞINMAZLARIN İMAR DURUMU, MUHAMMEN BEDELİ, GEÇİCİ TEMİNATI:

Taşınmaz satışlarından KDV alınmayacaktır.

MADDE 4- İHALEYE KATILMAK İÇİN GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERDEN İSTENEN BELGELER

İhaleye katılmak isteyen gerçek veya tüzel kişiler 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre hazırlayacakları aşağıda belirtilen evrakları eksiksiz bir şekilde dosyaya koyarak 12 Mart 2020 Perşembe günü, saat 14.00’a kadar SÖĞÜTLÜ BELEDİYESİ (Orta Mahallesi Atatürk Caddesi No: 625 Söğütlü/SAKARYA) adresinde, İhale İşlemleri Birimine belge karşılığında teslim edeceklerdir.

  • Nüfus Cüzdan Fotokopisi,
  • İkametgah (Yerleşim Yeri) Belgesi,
  • Tebligat için Türkiye’de adres göstermesi, telefon no., fax no., e-posta adresi,
  • Geçici teminatı yatırdığına dair belge,
  • İhale Şartnamesini satın aldığına dair makbuzu ve her sayfası imzalanmış ihale şartnamesi (İstekliler ihale şartnamesini, 100,00 TL Tahsilat Şefliğine ödeyerek İhale İşlemleri Biriminden temin edebilirler.)

5) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza sirküleri, yanında vekaletname,

  • Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
  • Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret sicil gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
  • Vekaleten katılım halinde noterden vekaletname (Beraberinde imza beyanı),

6) Belediyeye borcu olmadığına dair belge (Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacaktır).

Not: Yukarıda sayılan belgelerin aslı veya noterce tasdikli suretlerinin getirilmesi gerekmektedir.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir