Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Kiralama İhaleleri 194 0

Erzurum Valiliğinden Jeotermal Kaynak Arama Ruhsat İhalesi…

Paylaş:

Erzurum Valiliğinden Jeotermal Kaynak Arama Ruhsat İhalesi…

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

Niteliği, Türü ve Miktarı : JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT İHALESİ.
İhale ve Teklif Açma Tarihi : 25.03.2020 — saat: 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Erzurum Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Toplantı Salonunda.
İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü.
İhale Türü : Kiraya Verme,


5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrası (c) bendi ve aynı Kanuna bağlı Uygulama Yönetmeliğinin 17 nci maddesi hükümleri kapsamında, aşağıda bilgileri verilen Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatının, 25.03.2020 Çarşamba günü saat 10:00’da, 2886 sayılı Kanunun 45 inci maddesi hükümlerine göre Açık Teklif Usulü ile ihalesi yapılacaktır.

İLİLÇEALAN
(HEKTAR)
MUHAMMEN BEDEL
(TL)
GEÇİCİ TEMİNATARAMA RUHSAT SÜRESİ
ERZURUMHORASAN240085.000,002.550,003 yıl


İhale Edilecek Jeotermal Kaynak Arama Ruhsat Sahası Pafta Ve Koordinatları:

Paftalar: H48d3, H48d4

1. NOKTA2. NOKTA3. NOKTA4. NOKTA
SAĞA (Y)254000260000260000254000
YUKARI (X)4438000443800044340004434000

1- İhale 25.03.2020 Çarşamba günü saat 10:00’da Erzurum Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Toplantı Salonunda yapılacaktır.

2- İşin Şartnamesi Doğal Kaynaklar Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğünden ücretsiz temin edilebilir.

3- İhaleye medeni hakları kullanmaya ehil Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, statüsünde jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sularla ilgili faaliyet yapabileceği hususu yer alan Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiliği haiz şirketler, bu hususta yetkisi bulunan kamu iktisadi teşebbüsleri ile müesseseler, bağlı ortaklıkları ve iştirakleri ile diğer kamu kurum, kuruluş ve idareleri katılabilir.

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için:

Gerçek Kişiler İçin;

1- T.C. kimlik no’lu nüfus cüzdan sureti,

2- Tebligat için kanuni ikametgah belgesi ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile varsa e-posta adresi,

3- Noter onaylı imza beyannamesi,

4- İhaleye vekaleten katılma halinde ise noter tasdikli vekaletname ile vekile ait imza beyannamesi,

5- İmzalı ihale şartnamesi,

6- Geçici teminatın yatırıldığına dair banka dekontu veya banka teminat mektubu,

Tüzel Kişiler İçin;

1- Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret/ ve/veya Sanayi Odasından sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

2- Şirketin bağlı olduğu vergi dairesi, ili vergi numarası beyanı,

3- Tüzel kişiler adına katılacakların noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri,

4- İhaleye vekaleten katılma halinde, tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olduğuna ilişkin noter tasdikli belge ve imza sirküleri,

5- Geçici teminatın yatırıldığına dair banka dekontu veya banka teminat mektubu,

6- 5686 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca statüsünde jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sularla ilgili faaliyet yapabileceği hususunun belirtildiği noter onaylı ticaret sicil gazetesi,

7- İmzalı ihale şartnamesi,

8- İhaleye ortak girişim olarak gireceklerin noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir