Mülkiyeti Söke Belediyesine Ait 41 Adet Taşınmaz Kiraya Verilecektir

✔ Mülkiyeti Söke Belediyesine Ait 41 Adet Taşınmaz Kiraya Verilecektir
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
  • İhale ve Teklif Açma Tarihi : 11.03.2020 — saat: 11:00
  • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Söke Belediye Başkanlığı Hizmet Binasındaki Başkanlık Makamında,
  • İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü,
  • İhale Türü : Kiraya Verme,
✔ Söke Belediyesinden

Mülkiyeti Söke Belediyesine ait aşağıda ada no, parsel no, kullanım alanı, muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale saati belirtilen taşınmazların kiralanma işi, Söke Belediye Başkanlığı Hizmet Binasındaki Başkanlık Makamında 11.03.2020 Çarşamba günü, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi uyarınca açık teklif usulü ile şartname hükümlerine göre ihale komisyonu huzurunda ayrı ayrı ihale edilecektir.

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı image-57.png
Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı image-58.png
Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı image-59.png
Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı image-60.png

2. İhaleye katılabilmek için; 08/09/1983 tarihli ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ve Hazine Taşınmazlarının İdaresi hakkında Yönetmelikte belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan Kanun ve Yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminatı yatırmak şarttır.

3. İhaleye ait geçici teminat ihale saatine kadar belediyemiz veznesine yatırılacaktır (İstekliler söz konusu gayrimenkullerin kiralanması ihalesine katılabilmek için kiralayacakları taşınmazların her biri için ayrı ayrı yukarıda belirtilen geçici teminat miktarlarını nakden veya teminat mektubu ile yatırmak zorundadır).

4. İsteklilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek İhale Dosyasında aranacak belgeler aşağıda belirtilmiştir.

1- Nüfus cüzdanı sureti (Gerçek kişiler için), Tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını ibraz edilmesi gerekmektedir,

2- Muhtarlıktan veya www.turkiye.gov.tr ( e-devlet )’den alınmış ikametgah belgesi (gerçek kişiler için) Tebligat için, TÜRKİYE ‘de adres gösterilmesi zorunludur,

3-1- Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge ibraz edilmesi gerekmektedir,

3-2- Gerçek kişiler için; faaliyet türünde yazılı olan faaliyet alanları ile ilgili ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış, bağlı bulunulan Ticaret Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odası vb. kuruluşlardan bu iş yaptığını gösteren oda kayıt belgesi ibraz edilmesi gerekmektedir,

4- İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ibraz edilmesi gerekmektedir,

5- Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin teklif vermeye ve ihale şartlarını yerine getirmeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri ibraz edilmesi gerekmektedir,

6- İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevleri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri ibraz edilmesi gerekmektedir,

7- Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin yetkisinin bulunduğu noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi ibraz edilmesi gerekmektedir,

8- Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya kesin ve süresiz teminat mektubu ibraz edilmesi gerekmektedir,

9- Kira şartnamesi (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır),

10- Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz ibraz edilmesi gerekmektedir,

11- Mali Hizmetler Müdürlüğünden Belediyeye borcu bulunmadığını gösteren yazı ibraz edilmesi gerekmektedir,

İstekliler, teklif dosyalarını tam olmak kaydı ile ihale saatinde komisyon başkanlığına sunabilecekleri gibi, ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla, 2886 Sayılı Kanunun 37 inci madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir.

5- Madde-1′ de bulunan tablodaki; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ve 33. sırada bulunan taşınmazlar için şartnameler 1.000,00 TL, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ve 41. sırada bulunan taşınmazlar için ise şartnameler 250.- (ikiyüz) TL karşılığında Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilir.

6- Diğer yıllara ait kira artışları Belediye Meclisince belirlenecektir.

7- İhale ile ilgili her türlü vergi, resim, harç, sözleşme ile ilgili diğer giderler ihaleyi alanlara aittir.

8- İhale Komisyonumuz ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbest olduğu gibi, komisyonca alınacak kararı karar tarihinden itibaren en geç 15 iş günü içinde ita amiri onaylarsa ihale kesinleşecektir.

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok