Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Satış İhaleleri 268 0

Kızılcahamam’da 195 m² Arsa Kızılcahamam Malmüdürlüğü Tarafından İhaleyle Satılacaktır…

Paylaş:

Kızılcahamam’da 195 m² Arsa Kızılcahamam Malmüdürlüğü Tarafından İhaleyle Satılacaktır…

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

Niteliği, Türü ve Miktarı : Ankara ili Kızılcahamam İlçesi Yenice İmar Mahallesi Taşlık Mezbaha Yanı sanayi mevkiinde, 490 ada 2 parselde 195.00 m² yüzölçümlü imarlı arsa satış ihalesi,
İhale ve Teklif Açma Tarihi : 08.04.2020 — saat: 14:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Kızılcahamam Malmüdürlüğü (Ankara Caddesi, Hükümet Konağı İçi Kızılcahamam/ANKARA)
İhale Usulü : 6183 Sayılı A.A.T.U.H.K. Usulünce Satış,
İhale Türü : Satış,

Vergi borcundan dolayı mahcuz bulunan aşağıda tapu kaydı,özellikleri ve rayiç değeri belirtilen taşınmaz 6183 sayılı A.A.T.U.H. Kanunun 94-99’uncu maddeleri gereğince açık artırma ile satılacaktır.

1-) Satışı Yapılacak Gayrimenkul: Ankara ili Kızılcahamam İlçesi Yenice İmar Mah.Taşlık Mezbaha Yanı sanayi mevkiinde, 490 ada 2 parselde 195.00 m² yüzölçümlü imarlı arsadır.

2-) Satışı Yapılacak Gayrimenkulün Vasıfları: Ankara ili Kızılcahamam İlçesi Yenice imar mahallesi taşlık mezbaha yanı sanayi mevkiinde bulunan 490 ada, 2 parseldeki imarlı arsa boş olup üzerinde yan parselde bulunan mermercinin malzemeleri bulunmaktadır.

Gayrimenkul bulunduğu konum itibarıyla Ankara-Bolu karayoluna 350m, Kızılcahamam şehir merkezine 1300 m, Şehir merkezi Kızılay’a 70 km mesafededir.(Kuş uçuşu.)Taşınmaza ait tapu kaydında 490 ada,1 parseldeki binanın 1.66 m²’lik kısmının 490 ada, 2 parsele tecavüzlü olduğu beyanı ile üzerindeki ev, samanlık ve ahır Mehmet GÜL’e aittir muhdesat bilgileri bulunmaktadır.

3-) Gayrimenkul’ün artırılmasına esas olmak üzere: Satış Komisyonunca 100.000,00 TL(YüzbinTL) rayiç değer tespiti yapılmıştır.

4-) Aranılan Teminat Nev’i ve Miktarı:Teminat tutarı rayiç değerinin %7,5 nispeti olan 7.500,00 TL teminat istenmektedir. Teminat olarak para,bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen süresiz teminat mektupları,Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değeri esas alınır.) Hükümetçe belli edilecek milli esham ve tahvilat (Verilecek teminatın esham ve tahvilat olması halinde en yakın borsa cetvelleri üzerinden %15 noksanıyla değerlendirilir.) kabul edilecektir.

5-) Teminatın Yatırılacağı Yer ve Süre: Teminat Kızılcahamam Malmüdürlüğü Veznesine en geç satış günü saat 12:00’ye kadar makbuz karşılığı yatırılarak aynı saate kadar Gayrimenkul Satış Komisyonuna ibrazı gerekmektedir.

6-) İhalenin Yapılacağı Yer, Gün, Saat : Gayrimenkulün satışı 08.04.2020 tarihinde 14:30’da Kızılcahamam Malmüdürlüğü (Ankara Caddesi,Hükümet Konağı İçi Kızılcahamam/ANKARA adresinde) Müdürlük makamında yapılacaktır.

7-) Gayrimenkul satışında verilen bedel gayrimenkullere biçilen rayiç değerin %75’ini bulmadığı ve şayet artırılan bedel amme alacağına rüçhanı olan alacakların tutarından fazla çıkmadığı ve yapılmış ve/veya yapılacak masrafları karşılamadığı takdirde en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla 7 gün daha uzatılarak 15.04.2020 tarihinde aynı mahalde ve saatte tekrar artırmaya çıkarılacaktır.

😎 Gayrimenkulün Satış Şartnamesi: Gayrimenkul satış şartnamesi Kızılcahamam Malmüdürlüğü Tahsilat Servisinden temin edilebilebileceği gibi www.avdb.gov.tr (satış ilanları) internet adresinden de görülebilir.

9-) Hangi Masrafların Alıcıya Ait Olduğu: Satış peşin bedelle yapılacak olup her türlü tapu harcı, katma değer vergisi, damga vergisi ve tüm masraflar alıcı tarafından ödenecektir.

10-) İşbu ilanın tapu kaydında adresi bulunmayan ilgililer ile tapu kaydında ad ve adresleri geçip de tebliğ edilmeyen ilgililere de tebliğ yapılmış sayılır. Artırmaya iştirak edenler şartnameyi görmüş ve içeriğini kabul etmiş sayılacaklardır.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir