Ankara Üniversitesi Gölbaşı Yerleşkesinde Bulunan 6 m² Fotokopi Yeri İhaleyle Kiraya Verilecektir

✔ Ankara Üniversitesi Gölbaşı Yerleşkesinde Bulunan 6 m² Fotokopi Yeri İhaleyle Kiraya Verilecektir
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
 • Niteliği, Türü ve Miktarı : Mülkiyeti Ankara Üniversitesine ait Ankara İli Gölbaşı İlçesi Bahçelievler Mahallesi sınırları içinde olan, Ankara Üniversitesi Gölbaşı 50. Yıl Yerleşksi (720 ada ve 1 parsel) K ve L Bloklar arasında bulunan 6 m² Kırtasiye Fotokopi Yerinin kiraya verilmesi,
 • İşin Yapılacağı Yer : Ankara
 • İhale ve Teklif Açma Tarihi : 02.03.2020 — saat: 14:00
 • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Ankara Üniversitesi Gölbaşı 50. Yıl Yerleşkesi İdare Amirliği (Jeoloji Mühendisliği Binası) Gölbaşı/ANKARA
 • İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü,
 • İhale Türü : Kiraya Verme,
✔ Ankara Üniversitesinden

Mülkiyeti Ankara Üniversitesine ait Ankara İli Gölbaşı İlçesi Bahçelievler Mahallesi sınırları içinde olan, Ankara Üniversitesi Gölbaşı 50. Yıl Yerleşkesi (720 ada ve 1 parsel) K ve L Bloklar arasında bulunan 6 m² Kırtasiye Fotokopi Yeri, 02.03.2020.tarihinde saat 14:00’de 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile sözleşme tarihinden itibaren (3) üç yıl süre ile kiraya verilecek olup, tahmini yıllık kira bedeli, KDV ve diğer yasal yükümlülükler hariç 6.000,00 TL (altıbintürklirası), geçici teminat bedeli ise 180,00 TL (yüzseksentürklirası)’dir.

İhale ile ilgili şartname mesai saatleri içerisinde Ankara Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının Ziraat Bankası Beşevler Şubesi TR 8500 0100 0799 0703 8492 5162 iban numaralı hesabına yatırılacak olan 200,00 (ikiyüz) Türk Lirası tutarındaki dekont çıktısı ile Ankara Üniversitesi Gölbaşı 50. Yıl Yerleşkesi İdare Amirliği (Jeoloji Mühendisliği Binası) Gölbaşı/ANKARA adresinden temin edilebilir. Şartname bedelsiz olarak Gölbaşı Yerleşkesi İdare Amirliği Bürosunda incelenebilir.

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için ihale tarihi olan 02/03/2020 tarihi saat 12:00’ye kadar aşağıdaki belgeler ile Ankara Üniversitesi Gölbaşı 50. Yıl Yerleşkesi İdare Amirliği’ne başvurmaları gerekmektedir.

İHALEYE KATILACAK İSTEKLİLERDE İSTENECEK BELGELER

A) GERÇEK KİŞİLERDEN;

 • Teklif Mektubu
 • Noter tasdikli imza beyannamesi,
 • Geçici teminat mektubu veya alındı belgesi/dekontu (Mevduat ve Katılım Bankalarından alınacak teminat mektupları süresiz olmalı, hangi iş için verildiği belirtilmeli, ilgili şubenin vereceği teminat limiti dahilinde olmalıdır.)
 • Vekaleten katılım halinde noter tasdikli vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
 • Gerçek usulde vergi mükellefi olduğunu gösterir belge.
 • Sabıka kaydı olup olmadığına ilişkin Cumhuriyet Savcılığından alınan Adli Sicil Belgesi. Alınan bu belgede “Adli Sicil Kaydı” veya “Adli Sicil Arşiv Kaydı” var ise o kayıtlara ilişkin mahkeme kararı da eklenecektir. Adli Sicil Kaydında yüz kızartıcı suçu olan kişiler ihaleye alınmayacaktır.
 • İlgisine göre Ticaret Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkâr Odasından oda siciline kayıtlı olduğunu gösterir yılı içinde alınmış belge ile ihaleden men yasağı olmadığına dair belge,
 • Ankara Ticaret Odasından Alınan Kantincilik Sertifikası.

B) TÜZEL KİŞİLERDEN:

 • Teklif Mektubu
 • Tüzel kişiliğin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi,
 • Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Dernekler için karar defterinin ilgili sayfasının onaylı sureti ve yetkilinin Noter Tasdikli İmza Beyannamesinin; Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir).
 • Geçici teminat mektubu veya makbuzu (Mevduat ve Katılım Bankalarından alınacak teminat mektupları süresiz olmalı, hangi iş için verildiği belirtilmeli, ilgili şubenin vereceği teminat limiti dahilinde olmalıdır).
 • Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noter tasdikli vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
 • Tüzel kişiliği temsile yetkili kişilerden veya ortaklarından en az bir kişiye ait, Ankara Ticaret Odasından alınan Kantincilik Sertifikası.

C) İstekliler, ortak girişim ile ihaleye katılamazlar.

D) Yeterlik Kriteri Olarak Aranacak Belgeler,

 • Gerçek veya tüzel kişilerce Sosyal Güvenlik Kurumuna prim borcu olmadığına dair evrak getirilmesi gerekmektedir.
 • Gerçek veya tüzel kişiliğin vergi dairesince borcu olmadığına dair belge ibrazı zorunludur.

E) Yukarıdaki fıkralar gereği verilecek belgeler suret veya fotokopi olarak veriliyor ise bu suret veya fotokopilerin noter tasdikli veya resmi kurumlar tarafından aslı gibidir onaylı olması gerekir.
İhaleye iştirak edeceklerin ihale tarih ve saatinden önce istenen evrakları dosya halinde kapalı zarfta imzalı olarak (Zarfın üzerinde ilgili isteklinin adresi, T.C.- Vergi No’su ve ihalenin adının belirtilmesi mecburidir.) Ankara Üniversitesi Gölbaşı 50. Yıl Yerleşkesi İdare Amirliğine teslim etmeleri gerekir. Belirtilen saatten sonra ihaleye iştirak etmek isteyenler kabul edilmeyecektir.

F) İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı test-yemek-aof-aof-3-1.png


İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok