Arnavutköy Belediyesine Ait Taşınmazlar Kiraya Verilecektir

✔ Arnavutköy Belediyesine Ait Taşınmazlar Kiraya Verilecektir
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
  • Niteliği, Türü ve Miktarı : İstanbul / Arnavutköy İlçesi Sazlıbosna Mahallesi Kırım Caddesi No: 19C adresindeki 51,00 m² alanlı dükkan.
  • İhale ve Teklif Açma Tarihi : 05.03.2020 — saat: 10:00
  • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : İstanbul / Arnavutköy Belediyesi Binasındaki Encümen Odası,
  • İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü
  • İhale Türü : Kiraya Verme
✔ Arnavutköy Belediyesinden

Madde 1: Aşağıda özellikleri belirtilen İstanbul/Arnavutköy Belediyesine ait taşınmazlar ihale ile kiralanacaktır.

İhale “Taşoluk Mh. Kazım Karabekir Caddesi, No: 88 Arnavutköy/İSTANBUL” adresindeki Arnavutköy Belediyesi Binasındaki Encümen Odasında, Belediye Encümenince 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesi ve şartname uyarınca “Kapalı Teklif Usulü” artırma suretiyle yapılacaktır.

Şartname bedeli 60,00 TL (Altmış TürkLirası) olup, Arnavutköy Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden (Taşoluk Mah. Kazım Karabekir Caddesi No: 88 Arnavutköy/İSTANBUL) temin edilebilir.

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı image-337.png

Madde 2: İdare, ihale gününe kadar, ilan edilen taşınmazın ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir.

Madde 3: İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Belgeler:

A) GERÇEK KİŞİLERDEN:

* İkametgah belgesi,

* Nüfus cüzdan sureti,

* Noter tasdikli imza beyannamesi,

* Geçici teminat mektubu veya makbuzu, şartname bedeli makbuzu

* Temsil durumunda Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi,

* Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.

* Belediyeye herhangi bir borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış belge (6183 sayılı kanunun 48. maddesine göre yapılandırılmış borçlar istisna kabul edilecektir.)

B) TÜZEL KİŞİLERDEN:

* İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

* Noter tasdikli imza sirküsü, (Dernekler için karar defterinin ilgili sayfasının onaylı sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi),

* Geçici teminat mektubu veya makbuzu,

* Temsil durumunda Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi,

* Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.

* Belediyeye herhangi bir borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış belge (6183 sayılı kanunun 48. maddesine göre yapılandırılmış borçlar istisna kabul edilecektir.)

C) ORTAK GİRİŞİMLERDEN:

* Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri için, bu maddedeki (A) veya (B) bentlerinde belirtilen belgeler istenecektir.

MADDE 4: Tekliflerin Verilmesi: Teklifler ihale günü günü saat 09.30’a kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne teslim edilecektir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir.

Bu takdirde dış zarfa Arnavutköy Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün adresi (Taşoluk Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi No: 88 Arnavutköy/İSTANBUL) ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır.

Posta ile gönderilecek tekliflerin, ilanda belirtilen ihale saatine kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne ulaşması şarttır.

Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulamayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir.

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok