Cihanbeyli Belediyesine Ait Taşınmazlar Kiraya Verilecektir

✔ Cihanbeyli Belediyesine Ait Taşınmazlar Kiraya Verilecektir
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
  • İhale ve Teklif Açma Tarihi : 05.03.2020 — saat: 14:30
  • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Cihanbeyli Belediyesi Encümen Salonu,
  • İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü,
  • İhale Türü : Kiraya Verme,
✔ Cihanbeyli Belediyesinden

1- Cihanbeyli Belediyesine ait Atçeken Mahallesi Cihan Site alt katında bulunan Bağımsız Bölüm No: 29 ve Bağımsız Bölüm No: 31’in 3 yıllığına kiraya verilmesi işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesi gereğince AÇIK TEKLİF USULÜ ile Belediye Encümenince 05.03.2020 tarihi Perşembe günü Cihanbeyli Belediyesi Encümen salonunda ihale edilecektir.

İHALEYE KATILACAK İSTEKLİLERDE ARANAN ŞARTLAR VE BELGELER

a)- İsteklilerin aşağıda belirtilen belgelerin asılları veya noter tasdikli yada ihale öncesi İdare tarafından onaylanmış suretleri ile birlikte ihale gün ve saatinde ihalenin yapılacağı salonda hazır bulunması veya 2886 sayılı DİK’nun 47. Maddesi hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü mektupla Cihanbeyli Belediyesine göndermeleri şarttır.

b)- İhale Muhammen bedelleri

ADA/
PARSEL
CİNSİMUHAMMEN
BEDELİ
(YILLIK)
GEÇİCİ
TEMİNAT
116/10BAĞIMSIZ BÖLÜM NO:2916.800,00504,00 TL
116/10BAĞIMSIZ BÖLÜM NO:3148.000,0001.440,00


Geçici teminatlarını yatırdıklarına dair makbuz veya belge ihale saatine kadar Belediyeye sunulacaktır.

c)- İhale doküman bedeli ödendiğini gösterir makbuz veya belge. (100.- TL.)

ç)- Gerçek kişiler için nüfus kayıt örneği, tüzel kişiler için ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin kayıtlı olduğuna dair oda veya kurum belgesi,

d)- Gerçek kişiler için Kanuni İkametgâh Belgesi, Tüzel kişiler için tüzel kişiliği temsile yetkili kişinin (şirket müdürünün) Kanuni İkametgâh Belgesi,

e)- Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

f)- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
g)-Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

h)- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

ı)- Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (5.7.1.) ve (5.7.2.) fıkralarındaki esaslara göre temin edilecek belge,

i)- Ortak girişim olarak ihaleye katılması halinde ortaklarca imzalı ve noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,

j)- Sabıka kaydı belgesi, Tüzel kişi olunması halinde şahıs şirketlerinde şirket ortaklarının tamamının; sermaye şirketi olması halinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olan kişilerin veya tüzel kişi ortaklarının, sabıka kaydı belgesi;

n)- Ortak girişim olması halinde ortak girişimini oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (5.9.1.) ve (5.9.2.) fıkralarındaki esaslara göre temin edilecek sabıka kaydı belgesi,

o)- Belediyemize son ödeme tarihi geçmiş borcu olmadığına dair onaylı belge (İlan tarihinden sonra alınmış olması gerekmekte olup; idaremiz tarafından standart form verilecektir.) (Aslı)

ö)- Tüzel kişi olunması halinde tüzel kişiliğin ve şahıs şirketlerinde şirket ortaklarının tamamının; sermaye şirketi olması halinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olan kişilerin veya tüzel kişi ortaklarının Belediyeye borcu olmadığına dair belge,

p)- Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (5.10.1.) ve (5.10.2.) fıkralarındaki esaslara göre temin edilecek borcu yoktur belgesi,

r)- 2886 Sayılı Kanununun 34. Maddesi gereğince ihale saatinde ihalenin yapılacağı yerde hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekaletnameyi haiz bir vekil göndermeyenler ile eksik belge sunan istekliler ihale dışı bırakılır. Posta ile gönderilen tekliflerin ihale saatinden önce Belediye Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne ulaşmış olması gerekmektedir.

s)- İhale doküman satın alma bedeli 100,00 TL’dir. İhale şartnamesi Destek Hizmetleri Müdürlüğünde görülebilir. İhale şartnamesinde bulunan hususlar geçerlidir.

ş)- Geçici Teminat Bedelinin yatırıldığına dair belge.

2- İsteklilerin idarece istenilen belgeler ile geçici teminatlar, her satış için ayrı olarak tanzim edilip bir zarf içerisinde 05.03.2020 tarihi Perşembe günü saat: 14:30’e kadar Komisyona teslim etmeleri gerekir.

3- İhale Komisyonu 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 29. Maddesine göre ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

4- İhale Şartnamesinde yer alan hususlara uyulacaktır.

5- Cihanbeyli Belediyesine ait kiraya verilecek alanların listesi aşağıdaki gibidir.

KİRAYA ÇIKARILAN TAŞINMAZ

ADA/PARSELB.BÖLÜM
NO
KULLANIM
ALANI (M2)
MUHAMMEN BEDEL
KDV DAHİL(YILLIK)
116/102920716.800.00-TL
116/103154448.000,00
Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı test-yemek-aof-aof.png

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok