Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Satış İhaleleri 422 0

İzmir Çeşme Alaçatı’da 3.248 m² Tarla İhale Usulüyle Satılıktır…

Paylaş:

İzmir Çeşme Alaçatı’da 3.248 m² Tarla İhale Usulüyle Satılıktır…

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

Niteliği, Türü ve Miktarı : İzmir ili, Çeşme ilçesi, Alaçatı Mah. Su değirmeni Mevkii. 335 ada, 4 parsel-Çeşme/İZMİR adresinde bulunan ve Çeşme tapu müdürlüğünde, 335 ada 4 parselde kayıtlı olan (tarla) taşınmaz,
İhale ve Teklif Açma Tarihi : 03.06.2020 — saat: 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi :
Çeşme Vergi Dairesi Sakarya Mahallesi Atatürk Bulvarı İzmir caddesi No: 105/A – ÇEŞME
İhale Usulü : 6183 Sayılı A.A.T.U.H.K. Usulünce Satış,
İhale Türü : Satış,

İzmir ili, Çeşme ilçesi, Alaçatı Mah. Su değirmeni Mevkii. 335 ada, 4 parsel-Çeşme/İZMİR adresinde bulunan ve Çeşme tapu müdürlüğünde, 335 ada 4 parselde kayıtlı olan taşınmazın (Tarla) amme alacağının tahsili için açık artırma usulü ile satışı yapılacaktır.

Satışa konu gayrimenkulün özellikleri;

Değerleme konusu taşınmaz mal Alaçatı Mah.Su değirmeni Mevkii, 335 ada, 4 parselde 3.248,94 m2 alanlı Tarla vasıflı taşınmaz niteliğindedir. Taşınmazın elektrik ve sulama imkanı bulunmamaktadır. Tarla yamuk biçimli eğimsiz bir topoğrafik yapıya sahiptir.

Tarla düz bir konumdadır. Konu taşınmazın etrafı komşu parsellerle çevrilidir. Taşınmaz Alaçatı Mahallesi merkezine yaklaşık 2,5 km, Çeşme ilçe merkezine kuş uçuşu 10 km. İzmir-Çeşme caddesine 100 metre mesafededir.

TAKDİR OLUNAN RAYİÇ DEĞERİ : 1.000.000.00 -TL. dir. (Ayrıca yüzde 18 KDV, binde 5,69 Damga Vergisi alıcıya aittir.)

1-) Satış 03.06.2020 Çarşamba günü saat: 10:30’da Sakarya Mahallesi Atatürk Bulvarı İzmir caddesi No: 105/A-ÇEŞME adresinde vergi dairesi müdürlüğünde toplanacak gayrimenkul satış komisyonu tarafından açık artırma yoluyla yapılacaktır. Bu artırmada, teklif edilen bedelin artırmaya esas olan rayiç değerin %75’ini bulması ve rüçhanlı alacaklar varsa, artırma bedelinin rüçhanı olan alacakların tutarı ile yapılmış ve yapılacak masrafları geçmesi şartları gerçekleşirse, bu durumda gayrimenkul en çok artırana ihale olunur. Böyle bir bedel ile alıcı çıkmaz ise en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla gayrimenkulün ikinci açık artırma ile satışı 10.06.2020 Çarşamba günü saat: 10:30’da yine aynı adreste yapılacaktır. Bu artırmada da bu miktar aşılamamış ise gayrimenkul en çok artıranın taahhüdü baki kalmak üzere artırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok artırana ihale edilecektir. Şu kadar ki tekliflerin değerlendirilmesinde, alacaklı kamu idaresi ile borçlunun menfaatlerinin mümkün olduğu kadar telif edilmesi esastır. Artırma bedelinin rüçhanlı olan alacakların toplamından fazla olması, ayrıca paraya çevirme ve masraflarını geçmesi lazımdır.

2-) Artırmaya katılacaklardan, gayrimenkulün takdir edilen değerinin %7,5 nispetinde olan hisseye isabet eden 75.000.00.TL. tutarında teminat alınacaktır. İştirakçilerin bu teminatlarını ihale günü saat: 10:30’a kadar Çeşme vergi dairesi müdürlüğü veznesine yatırarak vezne alındısını satış komisyonuna ibraz etmeleri gerekmektedir. Bu teminatlar, 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 10. maddesinin 1 ile 4. bentlerinde yazılı para, süresiz banka teminat mektubu, hazine tahvil ve bonoları veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler ile Hükümetçe belli edilecek milli esham ve tahvilatlardır. (Bu esham ve tahvilatlar en yakın borsa cetvelleri üzerinden %15 noksanıyla değerlendirilir.)

3-) % 18 katma değer vergisi, binde 5,69 damga vergisi, alıcı adına tahakkuk edilecek tapu Harcı ve masrafları alıcılar tarafından ayrıca ödenecektir.

4-) İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin varsa irtifak hakkı sahipleri de dahil olmak üzere bu gayrimenkul üzerindeki haklarını, faiz ve masrafa dahil olan iddiaların dayanağı olan belgelerle 15 gün içinde Çeşme Vergi Dairesi Müdürlüğüne bildirmeleri gerekmektedir. Aksi halde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç tutulurlar.

5-) Taşınmazı satın alanlar ihale bedelini Katma Değer Vergisi ve Damga Vergisiyle birlikte derhal öderler.

Mühlet verilirse Katma Değer Vergisini derhal, ihale bedelini verilen süre içerisinde nakden ödemek zorundadırlar.

6-) Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse ödemelerini mühletinde yapmadığı takdirde satış feshedilerek ilgili gayrimenkul satış komisyonunca hemen 7 gün müddetle artırmaya çıkarılır.

Bu artırmada ilgililere tebliğ yapılmaz. Sadece ilanla duyurulur ve gayrimenkul en çok artırana ihale edilir. İhalenin feshine sebep olan tüm alıcılarla kefilleri, teklif ettikleri bedelle son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan, ayrıca %5 faizden müteselsilen sorumlu olurlar.

İhale farkı ve %5 faiz tutarı ayrıca hükme hacet kalmaksızın teminattan mahsubu yapıldıktan sonra, kalan bakiyesi 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uyarınca takip ve tahsil olunur.

7-) İhale günü ve zamanında ihaleyi sekteye uğratacak veya sonucunu olumsuz etkileyecek herhangi bir durum olması halinde, ihalenin yapılıp yapılmayacağı hususunda Satış Komisyonu yetkilidir.

😎 Satış Şartnamesi ilan tarihinden itibaren herkesin görebileceği şekilde açık olup, edinmek isteyenler mesai saatleri dahilinde Çeşme Vergi Dairesi Müdürlüğünden temin edebilirler.

Satışa iştirak edecekler, şartnameyi görmüş ve içeriğinde yazılı hususları kabul etmiş sayılacaklardır. İlgili gayrimenkul ve satış işlemleri hakkında, yukarıda yazılı bulunan hususlar dışında başkaca bilgi almak isteyenler 2020/03 dosya numarası ile Çeşme Vergi Dairesi Müdürlüğüne müracaat edebilirler.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir