Reklam Alanı
Reklam Alanı

Yabani Ot (Biçilmemiş Vaziyette) Satılacaktır

Paylaş:

✔ Yabani Ot (Biçilmemiş Vaziyette) Satılacaktır

İlan Bilgileri

 • İlan Sahibi: BALIKESİR 9. ANA JET ÜS KOMUTANLIĞI  
 • İlan Numarası: ILN01337173
 • Şehir: BALIKESİR
 • İlçe: Merkez
 • İlan Türü: İHALE
 • İhale Usulü: TSK Satış, Hibe, Devir ve Mübadele Uygulaması (3212 Sayılı Kanun)
 • İhale Türü: Satış
 • İhale ve Teklif Açma Tarihi: 06.04.2021 — saat: 10:00
 • Niteliği, Türü ve Miktarı: 615.300 Kilogram Yabani Ot (Biçilmemiş Vaziyette)
 • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi: Bkm. Müht. Okl. ve Eğt. Mrk. K.lığı İhl. Kom. Bşk.lığı / BALIKESİR

YABANİ OT SATIŞI İHALE İLANI

9. Ana Jet Üs Komutanlığına ait aşağıda cinsi, tahmini miktarı ve tahmini bedeli belirtilen BİÇİLMEMİŞ VAZİYETTEKİ YABANİ OTLARIN satış işinin aşağıda belirtilen parasal tutar üzerinden 3212 sayılı kanun çerçevesinde GÖTÜRÜ BEDEL, KAPALI TEKLİF – AÇIK ARTIRMA usulü ile satış ihalesi yapılacaktır.

1. İdarenin;

    a. Adı : 9’uncu Ana Jet Üs Komutanlığı
    b. Adresi : 9’uncu Ana Jet Üs Komutanlığı BALIKESİR
    c. Telefon : 0266.243 03 76
    ç. Faks (Belgegeçer) : 0266.243 03 46

2. İhalenin;

a. Adı: Tahmini 615.300 Kilogram Biçilmemiş Vaziyetteki Yabani Otun Götürü Bedel Usulü ile Satış İşi.

b. Satılacak Malzemenin Niteliği, Türü ve Miktarı:

S/NO  CİNSİTAHMİNİ MİKTARIBİRİM FİYATITAHMİNİ BEDELİ
1.  Yabani Ot (Biçilmemiş Vaziyette)615.300 Kilogram0,29 TL178.437,00

NOT: İhalede yapılacak artırımlar; toplam bedel üzerinden en az 500 (Beşyüz) TL ve katları şeklinde yapılacaktır.

c. Ödemenin Yapılacağı Yer: İhale bedeli, ihaleyi kazanan yüklenici tarafından sözleşmenin imzalanmasını müteakip 3 (üç) iş günü içerisinde Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerinden MSB Merkez Saymanlığı Hesabına “Hv. K. K.lığı 9’uncu Ana Jet Üs K.lığı Yabani Ot Satış Bedelidir” açıklaması yazdırılarak yatırılacak olup, makbuzu İhale Komisyon Başkanlığına teslim edilecektir.

ç. İşin Yapılacağı Yer: 9’uncu Ana Jet Üs Komutanlığında idarenin gösterdiği araziler.

d. İşin Başlama ve Bitirme Tarihi: Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden sonra, idare tarafından yükleniciye yer teslimi yapılmasını ve İdare tarafından talep edilen evrakların tamamlanmasını müteakip işe başlanacak olup, yabani otların biçilmesi, balyalanması ve balyalanan otların kışla dışına çıkarılması en fazla 60 (Altmış) takvim günü içinde tamamlanacaktır.

3. Uygulanacak ihale usulü, ihaleye katılabilme şartları ve istenilen belgelerin neler olduğu;

a. İhale usulü: Götürü Bedel, Kapalı Teklif, Açık Artırma Usulü ile Satış.  

b. İsteklilerde Aranan Şartlar, Belgeler ve Yeterlilik Kriterleri;

1. Belgeler ve Yeterlilik Kriterleri;

(a) Mevzuat gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

 • (1) Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre, ticaret, sanayi odası veya esnaf ve sanaatkar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,
 • (2) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu ticaret veya sanayi odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

(b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,

 • (1) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,
 • (2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi. Bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

(c) İstekliler adına vekaleten ihaleye katılınıyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter onaylı vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,

(ç) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubunun verilmesi,

(d) İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat mektubu veya geçici teminatın yatırıldığına dair dekont/makbuz,

(e) İdari şartnamenin 8’inci maddesinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,

(f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

(g) İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde İş ortaklığının her bir ortağı tarafından bu maddenin (a), (b) ve (e) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.

(h) Gerçek kişi olması halinde ilk ilan tarihinden sonra alınmış; adli sicil kaydı,

(ı) Tüzel kişi olması halinde, anonim şirket ise yönetim kurulu üyelerinin, limited şirket ise şirket müdürünün, yoksa ortakların tamamının, kolektif şirket ise ortaklarının tamamının, kooparatiflerde yönetim kurulu üyelerinin ilk ilan tarihinden sonra alınmış adli sicil kaydı,

2. Yukarıda sayılan belgelerin aslı ya da noter onaylı suretleri geçerli sayılacaktır. İstekliler istenen belgelerin, aslı yerine ihale tarihinden önce İhale Komisyon Başkanlığı’na ibraz ederek ”Aslının Aynıdır” veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebilirler.

4 . İhaleye Katılamayacak olanlar.

Aşağıdaki Şahıslar doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar:

a. Satışla ilgili birim amiri, ihale yetkilisi ve görevlileri ile bunların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatları ve evlat edinenler,

b. Kamu ihalelerinden yasaklı gerçek ve/veya tüzel kişiler bunların yarısından fazla sermayesine ortak oldukları tüzel kişiler,

c. 2531 sayılı kamu görevlerinden ayrılanların yapamayacakları işler hakkında kanun kapsamına giren şahıslar,

ç. 3713 sayılı terörle mücadelede kanunu kapsamına giren suçlardan dolayı hükümlü olanlar,

d. Örgütlü suçlardan ya da kamu görevlilerine rüşvet vermek suçundan dolayı hükümlü olanlar,

e. İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler,

Yukarıda belirtilen kişilerden bu yasağa rağmen doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye giren üzerine ihale yapılmış ise, ihale iptal edilerek geçici teminatı, sözleşme yapılmış ise sözleşme fesih edilerek kesin teminatı hazineye irad kaydedilir.

5. İhale Dokümanının Nerede Görülebileceği ve Hangi Bedelle Alınabileceği,

a. İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.

b. İhale dokümanının görülebileceği ve satın alınacağı yer: BALIKESİR Bkm.Müht.Okl.ve Eğt.Mrk.K.lığı İhale Komisyon Başkanlığı

c. İhale dokümanı satış bedeli (varsa vergi dahil) : 40,00 TL    

      
6. İhalenin nerede, hangi tarih ve Saatte Yapılacağı,

 a. Tekliflerin sunulacağı adres : Bkm. Müht. Okl. ve Eğt. Mrk. K.lığı İhl. Kom. Bşk. lığı / BALIKESİR
 b. İhalenin yapılacağı adres : Bkm. Müht. Okl. ve Eğt. Mrk. K.lığı İhl. Kom. Bşk.lığı / BALIKESİR
 c. İhale (son teklif verme) tarihi : 06 Nisan 2021 Salı
 ç. İhale (son teklif verme) saati : 10:00

7. Malzemelerin tamamına veya bir kısmına teklif verilip verilmeyeceği ve sözleşme türü:

İstekliler tekliflerini götürü bedel üzerinden verecektir. Kısmi teklif verilmeyecektir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşmesi imzalanacaktır. 

8.  Tekliflerin geçerlik süresi :

Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 

9. İdarenin belirleyeceği geçici teminat tutarı/oranı ve ihtiyaç duyulan diğer hususlar;

İstekliler; Satılacak Malzemenin (Tahmini 615.300 Kilogram Biçilmemiş Vaziyette Yabani Ot) parasal tutarının [178.437,00 TL (KDV Hariç)] %6’sından az olmamak üzere (10.706,22 TL’den az olmayacaktır)  kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

(Teminat mektubu şeklinde verilecek Geçici teminatın süresi 120+30=150 günden az olmayacaktır.)

10. Diğer hususlar:

  Diğer hususlar idari şartnamede belirtilmiştir. 


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir